Menu strony

REKRUTACJA - REGULAMIN

REGULAMIN

REGULAMIN REKRUTACJI
W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM NR 3 W KATOWICACH
DZIECI DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 38

 

Podstawa prawna:

1.     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.)

2.     Zarządzenie nr 2211/2022 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2022r.

3.     Statut Miejskiego Przedszkola Nr 58

 

 Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

1.     Rekrutacja dzieci do Miejskiego Przedszkola Nr 38 odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na podstawie wniosku rodzica opracowanego przez Gminę Katowice.

2.     Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru.

3.     Rodzice lub opiekunowie prawni kandydatów składają w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek (wydruk danych wprowadzonych do systemu) w terminie zgodnym
z harmonogramem rekrutacji.

4.     Wniosek jest składany dyrektorowi ZSP nr 3 lub przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej osobiście.

5.     Liczba miejsc wolnych w przedszkolu, na które odbywa się rekrutacja jest ustalana jako różnica liczby miejsc ogółem i liczby deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu przez rodziców lub opiekunów prawnych wychowanków uczęszczających do przedszkola.

6.     Powyższe zasady rekrutacji będą miały zastosowanie także dla dzieci z orzeczeniami
o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do grupy ogólnodostępnej.

 

Rozdział II

Zadania Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

 

1.     Powołuje zarządzeniem komisję rekrutacyjną i przewodniczącego komisji.

2.     Podaje do publicznej wiadomości:

a)     termin rekrutacji i zasady jej przeprowadzenia, terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego obowiązującego w postępowaniu rekrutacyjnym;

b)     regulamin rekrutacji;

c)     harmonogram pracy komisji rekrutacyjnej.

3.     Rozstrzyga odwołanie rodzica lub opiekuna prawnego od decyzji komisji rekrutacyjnej.

4.     Zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i danych wrażliwych kandydatów i ich rodziców lub opiekunów zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.

5.     Archiwizuje dokumentację rekrutacyjną.

6.     Przyjmuje dzieci do przedszkola na wolne miejsca w trakcie roku szkolnego.

  

Rozdział III

Komisja rekrutacyjna i jej zadania

 

1.     Komisja rekrutacyjna działa w składzie:

a)     przewodniczący komisji – wicedyrektor ZSP nr 3 w Katowicach;

b)     członek komisji – nauczycielka przedszkola;

c)     członek komisji – nauczycielka przedszkola.

 

2.     Przewodniczący komisji rekrutacyjnej odpowiedzialny jest za:

a)     organizację i przebieg pracy komisji rekrutacyjnej;

b)     dochowanie poufności danych o kandydatach i ich rodzinach w trakcie prac komisji i po ich zakończeniu;

c)     analizę przedłożonych wniosków wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie kryteriów pierwszeństwa;

d)     podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
i niezakwalifikowanych do przyjęcia i podpisanie ich;

e)     podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
i podpisanie ich;

f)      napisanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku
o uzasadnienie;

g)     organizację i przebieg rekrutacji uzupełniającej;

h)     zgodność rozstrzygnięć postępowania rekrutacyjnego z zapisem w protokole;

i)      podpisanie protokołu przez wszystkich członków komisji rekrutacyjnej;

j)      przekazanie protokołu dyrektorowi ZSP nr 3 wraz z listami kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych.

 

3.     Zadaniem komisji rekrutacyjnej jest:

a)     procedowanie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z niniejszym regulaminem
i zasadą poufności informacji o kandydatach i ich rodzinach w trakcie prac komisji i po ich zakończeniu;

b)     w sytuacji, gdy na ostatnie wolne miejsca w przedszkolu pojawi się więcej kandydatów z tą samą liczbą punktów,  decyzja poprzez losowanie, kto zostanie przyjęty na te miejsca;

c)     ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

d)     ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych;

e)     sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

Rozdział IV

Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej

 

1.     Data podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rozpoczyna procedurę odwoławczą.

2.     Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata, który nie został przyjęty do przedszkola,
w terminie 7 dni od upublicznienia list występują do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

3.     Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata podaje przyczyny odmowy przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

4.     Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia składają odwołanie od uzasadnienia komisji rekrutacyjnej do dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

5.     Dyrektor w terminie 7 dni od złożenia odwołania powiadamia rodziców lub opiekunów prawnych kandydata o rozstrzygnięciu.

6.     Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata mogą złożyć skargę na decyzję dyrektora do sądu administracyjnego.

 

 Rozdział V

Ochrona danych osobowych i wrażliwych zgromadzonych w toku postępowania rekrutacyjnego

 

1.     Administratorem danych zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Katowicach.

2.     Podstawą przetwarzania danych jest pisemna zgoda wyrażona przez rodzica lub opiekuna prawnego.

3.     Wnioski są opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgodny na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.

4.     Pracownik przedszkola upoważniony przez dyrektora do gromadzenia wniosków i ich procedowania ma stosowne upoważnienie, załączone do teczki akt osobowych.

5.     Wnioski kandydatów przyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane do końca okresu pobytu dziecka w przedszkolu.

6.     Wnioski kandydatów nieprzyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane przez okres roku pod warunkiem, że nie toczy się postępowanie w sądzie administracyjnym w związku ze skargą.

7.     W przypadku toczącego się postępowania w sądzie administracyjnym dokumentacja danego kandydata przechowywana jest do zakończenia sprawy prawomocnym wyrokiem.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

1.     Załącznikami do regulaminu są :

a)     wartości punktowe dla poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych na pierwszym i drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie kryteriów;

b)     harmonogram postępowania rekrutacyjnego.

2.     Niniejszy regulamin podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola.

3.     Powyższy regulamin obowiązuje od 31 stycznia 2022r.                                                                                             

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji :

 

Kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola

na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:

 

1.     Wielodzietność rodziny kandydata;

2.     Niepełnosprawność kandydata;

3.     Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4.     Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5.     Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6.     Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7.     Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Każde z powyższych kryteriów ma wartość 100 pkt.

 

Kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

 

1.     Dziecko, któremu gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w publicznym przedszkolu
(z wyłączeniem dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego) – 32 pkt;

2.     Dziecko zgłaszane do przedszkola, którego rodzeństwo uczęszcza lub będzie uczęszczało
do przedszkola wskazanego we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu – 16 pkt;

3.     Dziecko, którego oboje rodzice pracują, studiują w systemie studiów stacjonarnych, kryterium stosuje się również w stosunku do rodzica samotnie wychowującego dziecko – 8 pkt;

4.     Dziecko, które uczęszczało do żłobka w roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja – 4 pkt;

5.     Dziecko rodzica objętego opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) lub rodzica bezrobotnego zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP), aktywnie poszukującego pracy oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 2 pkt.

 

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia

kryteriów z drugiego etapu są:

 

 1. Dla kryterium określonego w pkt. 1 - numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego.
 2. Dla kryterium określonego w pkt. 2 – oświadczenie rodzica o rekrutacji dziecka jako jednego z rodzeństwa lub o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w placówce wskazanej we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu.
 3. Dla kryterium określonego w pkt. 3 – oświadczenie rodziców/rodzica o zatrudnieniu lub o odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym.
 4. Dla kryterium określonego w pkt. 4 – zaświadczenie wydane przez żłobek potwierdzające, że dziecko uczęszczało do żłobka.
 5. Dla kryterium określonego w pkt. 5 – oświadczenie rodzica o objęciu rodziny opieką MOPS, w tym o wsparciu asystentem rodziny, oświadczenie rodzica o objęciu rodziny nadzorem kuratora, zaświadczenie PUP o zarejestrowaniu rodzica i aktywnym poszukiwaniu przez rodzica pracy.

Załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji :

 

Harmonogram naboru do przedszkoli

w Katowicach na rok szkolny 2022/2023

 

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1

Składanie przez rodziców deklaracji
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

od 07.03.2022 do 14.03.2022

 

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 22.03.2022 od godz. 09.00 do 04.04.2022 do godz. 14.00

od 14.07.2022 od godz. 08.00 do 18.07.2022 do godz. 15.00

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe.

od 22.03.2022 od godz. 09.00 do 04.04.2021 do godz. 14.00

od 14.07.2022 od godz. 08.00 do 25.07.2022 do godz. 15.00

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

11.04.2022 o godz. 15.00

27.07.2022 o godz. 13.00

5

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 11.04.2021 od godz. 15.00 do 13.04.2022 do godz. 15.00

od 27.07.2022 od godz. 13.00 do 29.07.2022 do godz. 15.00

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

21.04.2022 o godz. 12.00

04.08.2022 o godz. 15.00

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole nr 38 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3, ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
  ul. Gen. J. Hallera 72
  40-320 Katowice
 • 32/256-60-20

Galeria zdjęć