Menu strony

Miesięczne plany zajęć Wycieczki

GRUPA III - MALUSZKI

Miesięczne plany zajęć

GRUPA III MALUSZKI

godziny pracy: 7:00 - 15:00

grupowy adres e-mail: Maluszki38@gmail.com

Nauczycielki grupy:

Pani Kasia; Pani Sywlia; 

Zdalne konsultacje z rodzicami, możliwe są po uprzednim kontakcie z nauczycielkami oraz umówieniu spotkania, w terminach:

14 października 2020r.;

18 listopada 2020r.;

20 stycznia 2021r.;

17 lutego 2021;

17 marca 2021r.;

14 kwietnia 2021r.;

19 maja 2021r.;

 

 

 

PLAN PRACY MALUSZKÓW W CZERWCU 2021

PLAN PRACY MALUSZKÓW W MAJU 2021

PLAN PRACY MALUSZKÓW W KWIETNIU 2021

PLAN PRACY MALUSZKÓW W MARCU 2021

PLAN PRACY MALUSZKÓW W LUTYM 2021

I TYDZIEŃ  – „Jesteśmy samodzielni w kuchni”

II TYDZIEŃ - „Baśniowy świat”

III TYDZIE  - „Chciałbym być matematykiem”

IV TYDZIEŃ - „Zabawy na śniegu”

 

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

·       korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku,

·       zakładanie ubrań, butów,

·       korzystanie z toalety.

·       udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie,

·       nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy

·       wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji (np. mycie rąk po skorzystaniu z toalety, składanie w jedno miejsce ubrań podczas przygotowań do leżakowania, korzystnie z chusteczek higienicznych w razie potrzeby),

·       spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

·       rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),

·       nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru)

·       rytmiczne poruszanie się przy muzyce,

·       uczestniczenie w zabawach angażujących kilka zmysłów jednocześnie.

·       uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych,  ze śpiewem,

·       przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

·       sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia.

 

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

·       podejmowanie prób wspólnych zabaw,

·       nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.

·       współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw,

·       poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

 

Społeczny obszar rozwoju dziecka

·       podejmowanie prób wspólnych zabaw,

·       nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.

·       doświadczanie na konkretnych przykładach (sytuacje dnia codziennego, zachowania bohaterów literackich) wybranych wartości moralnych, np. dobra, odwagi,

·       odpowiadanie na pytania.

·       mówienie o swoich potrzebach.

 

 Poznawczy obszar rozwoju dziecka

·       poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób,

·       spacerowanie w pobliżu przedszkola.

·       wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,

·       obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów,

·       rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy,

·       wypowiadanie się prostymi zdaniami.

·       rytmiczne poruszanie się przy muzyce,

·       rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

·       rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,

·       nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,

·       układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych,

·       składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

·       uważne słuchanie rozmówcy,

·       naśladowanie zdań poprawnie formułowanych przez dorosłych,

·       słuchanie po polsku bajek, baśni i legend

·       uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie,

·       reagowanie na humor zawarty w utworze literackim lub w danej sytuacji,

·       liczenie palców, przedmiotów itp.,

·       liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika,

·       obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.

·       podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci

·       używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki,

·       zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach,

·       oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu,

PLAN PRACY MALUSZKÓW W STYCZNIU 2021

  

I.   ZWIERZĘTA SĄ GŁODNE.

II.  ZIMO BAW SIĘ Z NAMI.

III.   BABCIA I DZIADEK.

IV.     W ŚWIECIE BAŚNI.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

·     składanie ubrań przed leżakowaniem,

·     spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

·     rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),

·     nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

·     rytmiczne poruszanie się przy muzyce,

·     uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,

·     naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt,

·     przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

·     wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji (np. mycie rąk po skorzystaniu z toalety, składanie w jedno miejsce ubrań podczas przygotowań do leżakowania, korzystnie z chusteczek higienicznych w razie potrzeby),

 

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

·     podejmowanie prób wspólnych zabaw,

·     rozumienie sposobów przystosowania zwierząt i roślin do środowiska, w których występują.

·     wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny,

 

Społeczny obszar rozwoju dziecka

·     odpowiadanie na pytania,

·     nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.

·     wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny,

·     stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),

·     podawanie swojego imienia i nazwiska,

·     nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek,

·     dzielenie się swoimi przeżyciami.

 

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

·       poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób,

·       spacerowanie w pobliżu przedszkola.

·       słuchanie różnych odgłosów przyrody, rozpoznawanie ich,

·       różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich,

·       powtarzanie krótkich rymowanek,

·       obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów,

·       wypowiadanie się prostymi zdaniami.

·       rytmiczne poruszanie się przy muzyce,

·       dostrzeganie otaczającego nas piękna,

·       uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych,

·       rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,

·       liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika,

·       układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych,

·       obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie,

·       wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami,

·       układanie prostych kompozycji z figur geometrycznych według podanego wzoru,

·       składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

·       uważne słuchanie rozmówcy,

·       wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,

·       recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy,

·       uczestniczenie w krótkich programach artystycznych,

·       śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,

·       oglądanie książek i czasopism umieszczonych w kąciku książki,

·       rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z , masy solnej.

·       podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci,

·       nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,

·       używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki,

·       liczenie palców, przedmiotów itp.,

·       obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.

PLAN PRACY MALUSZKÓW W GRUDNIU 2020

           

I.               Czy smoki to dinozaury?

II.              Święta tuż-tuż

III.            Nadchodzi  WIGILIJNY CZAS

IV.            Zima biała

V.              Ulubione zabawy i zabawki

  

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

- zakładanie ubrań, butów,

- korzystanie z własnych zmysłów,

- spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

- rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności 

  samoobsługowych, zabaw ruchowych),

- nabywanie koordynacji ruchowej.

- uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,

  rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

 - ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej

   porze roku,

- przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,

- udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie,

  korzystanie z toalety,

- wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji (np. mycie

  rąk po skorzystaniu z toalety, składanie w jedno miejsce ubrań podczas

  przygotowań do  leżakowania,  

  korzystnie z chusteczek higienicznych w razie potrzeby),

 - uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno

  porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku,

  podskoku, z elementami  toczenia, z  elementami rzutu, chwytu, równoważnych,

  organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,

 

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

- podejmowanie prób wspólnych zabaw,

- nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie,

- poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności

 

Społeczny obszar rozwoju dziecka

- odpowiadanie na pytania,

- podejmowanie prób wspólnych zabaw,

- współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw,

 

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

- uważne słuchanie rozmówcy,

- wypowiadanie się prostymi zdaniami,

- słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

- uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych,

- rytmiczne poruszanie się przy muzyce

- rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,

- uczestniczenie w zabawach naśladowczych.

- liczenie palców, przedmiotów itp.,

- wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami,

- zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice

  geometrycznej, w  klockach,

- uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek,

- używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki,

-obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt 

  i piękno przyrody w zimowej szacie,

- wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,

- obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów,

- recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy,

- nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz

  sytuacjom, z  jakimi się spotykają,

- rysowanie na dowolne tematy,

- ustalanie kolejności zdarzeń (np.: „teraz, wcześniej, później”),

- wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami,

- poznanie zawodów: górnika, listonosza, cukiernika

PLAN PRACY MALUSZKÓW W LISTOPADZIE 2020

I. PADA DESZCZ

II. DBAMY O ZDROWIE

III. DOMOWI ULUBIEŃCY

IV. URZĄDZENIA W MOIM DOMU

 

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

-zakładanie ubrań, butów,

-korzystanie z własnych zmysłów,

-spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

-rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),

-nabywanie koordynacji ruchowej.

-uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych. -ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,

-przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach

-wskazywanie części ciała i ich nazywanie,

-korzystanie z toalety

-wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji (np. mycie rąk po skorzystaniu z toalety, składanie w jedno miejsce ubrań podczas przygotowań do leżakowania, korzystnie z chusteczek higienicznych w razie potrzeby),

 Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

-podejmowanie prób wspólnych zabaw,

-nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie

-poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

 Społeczny obszar rozwoju dziecka

-odpowiadanie na pytania,

-podejmowanie prób wspólnych zabaw,

-stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji

(w domu, w przedszkolu, na ulicy),

-współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw,

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

-słuchanie różnych odgłosów przyrody, rozpoznawanie ich,

-powtarzanie krótkich rymowanek,

-wypowiadanie się prostymi zdaniami,

-słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

-słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela,

-rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie masy solnej, plasteliny

-nazywanie barw podstawowych (czerwona, niebieska, żółta).

-liczenie palców, przedmiotów itp.,

-obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią oraz charakterystycznych

zjawisk atmosferycznych np.: padającego deszczu, wietrznej aury...

-wymienianie i nazywanie wybranych zawodów,

-poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy,

zwrócenie uwagi na ubiór tych osób,

-uważne słuchanie rozmówcy,

-maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku,

-wypowiadanie się prostymi zdaniami.

-układanie prostych kompozycji z figur geometrycznych według podanego wzoru

-wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,

-recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy.

-maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku,

-wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,

-recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy.

-reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu −

rytmiczne poruszanie się przy muzyce,

-naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt,

-podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci,

-wskazywanie ilustracji odpowiadającej fragmentowi wysłuchanego opowiadania,

-składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru,

-uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek,

-obserwowanie środowiska przyrodniczego;

uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie,

-poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego.

PLAN PRACY MALUSZKÓW W PAŹDZIERNIKU 2020

 I. Jaki Jestem

II. Smaczne warzywa

III. Jesień w sadzie

IV. Moje zmysły

 Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 - korzystanie z własnych zmysłów; rozpoznawanie smaku; spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem, korzystanie z toalety; zakładanie ubrań, butów; wskazywanie części ciała i ich nazywanie; składanie ubrań przed leżakowaniem; rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych); nabywanie koordynacji ruchowej; nazywanie wybranych części ciała; powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy; uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowychrytmiczne poruszanie się przy muzyce; uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych; czestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych,  bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia,  z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,; przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach; ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze  roku. 

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

 - podejmowanie prób wspólnych zabaw; nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie; próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach); poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności; dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.

 Społeczny obszar rozwoju dziecka

 - odpowiadanie na pytania; uczestniczenie we wspólnych zabawach; stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy); określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu; podawanie swojego imienia i nazwiska; współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

liczenie palców, przedmiotów itp.; rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw/owoców; rozróżnianie ich za pomocą wzroku,  dotyku, smaku, zapach; wskazywanie i nazywanie wymienionych części ciała; słuchanie różnych odgłosów przyrody, rozpoznawanie ich; wypowiadanie się prostymi zdaniami; rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu,  wzroku, słuchu; obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie; składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.wysoki, niski, długi, krótki; na, pod ,obok; używanie określeń:  - uważne słuchanie rozmówcy; swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych, słuchanie wierszy, opowiadań odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego, wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu. uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych; rytmiczne poruszanie się przy muzyce; uczestniczenie w zabawach naśladowczych; rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z plasteliny; 

 

PLAN PRACY MALUSZKÓW WE WRZEŚNIU 2020

              I,II tydzień  -  „POZNAJMY SIĘ”

          III tydzień   -   „NADESZŁA  JESIEŃ”

          IV tydzień   -   „CO ROBIĄ  ZWIERZĘTA  JESIENIĄ”

 Fizyczny obszar rozwoju dziecka

zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu; udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie; korzystanie z własnych zmysłów; korzystanie z toalety; spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem; toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami; przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach

 

 Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

podejmowanie prób wspólnych zabaw; dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi; poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności; 

Społeczny obszar rozwoju dziecka

stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy); odpowiadanie na pytania;  uczestniczenie we wspólnych zabawach; podawanie swojego imienia i nazwiska; poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy; podejmowanie prób wspólnych zabaw; przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie; uczestniczenie we wspólnych zabawach

 Poznawczy obszar rozwoju dziecka

spacerowanie w pobliżu przedszkola; uważne słuchanie rozmówcy; wypowiadanie się prostymi zdaniami; słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego; wprowadzenie graficznych znaków umownych, np. znaczków w szatni słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela; uczestniczenie w zabawach naśladowczych; nazywanie barw podstawowych (czerwona, niebieska, żółta); rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z plasteliny; wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów; uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość;   określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko; wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu; wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków; słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela; uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych; rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu,  wzroku, słuchu, liczenie palców, przedmiotów itp.; oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu; obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie; składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru; nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają; zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody; obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.·      

Aktualności

Kontakt

  • Miejskie Przedszkole nr 38 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Katowicach
    ul. Grzegorzka 4
    40-309 Katowice
  • 32/256-62-06
    32/256-61-48

Galeria zdjęć