Menu strony

STATUT USTAWA PRAWO OŚWIATOWE REGULAMIN WYCIECZEK REGULAMIN RADY RODZICÓW PODSTAWA PROGRAMOWA UBEZPIECZENIE - DOKUMENTY DO POBRANIA KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA

DOKUMENTY

STATUT

Aneks do Statutu z dnia 7 maja 2020r.

Aneks_nr_1_do_Statutu_MP38.pdf

 

STATUT 
Miejskiego Przedszkola nr 38  
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Katowicach

 

I. PODSTAWY PRAWNE :

Ustawa z 14 grudnia 2016  r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) - art. 98-99.

Ustawa z 14 grudnia 2016  r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60  ze zm.) - art. 322.

 

II. NAZWA PRZEDSZKOLA

§1

1.   Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Katowicach, Miejskie Przedszkole nr 38 w Katowicach, zwane dalej przedszkolem jest przedszkolem publicznym

2.   Nazwa przedszkola brzmi:

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Katowicach

Miejskie Przedszkole nr 38 w Katowicach

 

3.   Siedziba przedszkola mieści się w Katowicach, przy ul. Gen. J. Hallera 72

4.   Przedszkole posiada pieczęć o treści:

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 3

w Katowicach

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 38

w Katowicach

40-320 KATOWICE, ul. Gen. Hallera 72

tel./fax 32 256 60 20

5. Przedszkolu na wniosek rady pedagogicznej może być nadane imię przez organ prowadzący

6. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Katowice.

7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. Przedszkole jest jednostką budżetową.

8. Ilekroć w niniejszym statucie mowa jest o rodzicach dziecka, oznacza to również prawnych opiekunów dziecka sprawujących opiekę rodzicielską na podstawie prawomocnego wyroku sądu rodzinnego.

III.           CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§2

Cele przedszkola

1.   Wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

2.   Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

3.   Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.

4.   Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.

5.   Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.

6.   Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

7.   Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.

8.   Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.

9.   Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

10.    Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

11.    Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych przez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

12.    Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-społecznej.

13. Umożliwianie dzieciom poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

14. Sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola.

15. Współdziałanie z rodziną przez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej;

16. Stymulowanie całościowego rozwoju dziecka z  uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, zasad promocji i ochrony zdrowia.
 

§3

Zadania przedszkola

 

1.   Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju.

2.   Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. 

3.   Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych. 

4.   Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony. 

5.   Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań. 

6.   Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie. 

7.   Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

8.   Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci. 

9.   Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10.    Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11.    Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

12.    Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka. 

13.    Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju. 

14.    Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju. 

15.    Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole. 

16. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

§4

Sposoby realizacji zadań przedszkola

 

1. Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola, nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia kierowane, jak i czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale i czynności samoobsługowe. Bardzo ważna jest samodzielna zabawa.

2. Przedstawione w podstawie programowej wychowania przedszkolnego  naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują na konieczność uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu. Naturalna zabawa dziecka wiąże się z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu, dlatego organizacja zajęć na świeżym powietrzu powinna być elementem codziennej pracy z dzieckiem w każdej grupie wiekowej.

3. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Sytuacje edukacyjne wywołane np. oczekiwaniem poznania liter skutkują zabawami w ich rozpoznawaniu. Jeżeli dzieci w sposób naturalny są zainteresowane zabawami prowadzącymi do ćwiczeń czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet pisanie, nauczyciel przygotowuje dzieci do wykonywania tych czynności zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się tych procesów.

4. Przedszkole jest miejscem, w którym poprzez zabawę dziecko poznaje alfabet liter drukowanych. Zabawa rozwija w dziecku oczekiwania poznawcze w tym zakresie i jest najlepszym rozwiązaniem metodycznym, które sprzyja jego rozwojowi. Zabawy przygotowujące do nauki pisania liter prowadzić powinny jedynie do optymalizacji napięcia mięśniowego, ćwiczeń planowania ruchu przy kreśleniu znaków o charakterze literopodobnym, ćwiczeń czytania liniatury, wodzenia po śladzie i zapisu wybranego znaku graficznego. W trakcie wychowania przedszkolnego dziecko  przygotowuje się do nauki czytania i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji.

5. Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia.

6.  Przedszkole jest  się miejscem, w którym dziecko otrzymuje  pomoc w  rozumieniu  dynamicznego i szybko zmieniającego  się otoczenia.

7. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.

8. Pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej mają zajęcia rytmiki, które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy.

9. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.

10. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych w języku obcym. Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi powinien wykorzystać naturalne sytuacje wynikające ze swobodnej zabawy dzieci, aby powtórzyć lub zastosować w dalszej zabawie poznane przez dzieci słowa lub zwroty. Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.

11. Aranżacja przestrzeni wpływa na aktywność wychowanków, dlatego proponuje się takie jej zagospodarowanie, które pozwoli dzieciom na podejmowanie różnorodnych form działania. Wskazane jest zorganizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań. Jako stałe proponuje się kąciki: czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny. Jako czasowe proponuje się kąciki związane z realizowaną tematyką, świętami okolicznościowymi, specyfiką pracy przedszkola.

12. Elementem przestrzeni są także zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowania do prowadzenia własnych eksperymentów. Istotne jest, aby każde dziecko miało możliwość korzystania z nich bez nieuzasadnionych ograniczeń czasowych.

13. Elementem przestrzeni w przedszkolu są odpowiednio wyposażone miejsca przeznaczone na odpoczynek dzieci (leżak, materac, mata, poduszka), jak również elementy wyposażenia odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

14. Estetyczna aranżacja wnętrz umożliwia celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także możliwość wybierania potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet ich komponowania.

15. Aranżacja wnętrz umożliwia dzieciom podejmowanie prac porządkowych np. po i przed posiłkami, po zakończonej zabawie, przed wyjściem na spacer.

 

§5

Formy współdziałania z rodzicami

oraz częstotliwość organizowania kontaktów z rodzicami.

 

Przedszkole preferuje aktywne formy udziału dzieci i rodziców w jego życiu  poprzez:

1. Kontakty indywidualne z rodzicami, w tym rozmowy z dyrektorem lub nauczycielami na temat swojego dziecka i pracy przedszkola w celu wymiany informacji o dziecku i przedszkolu, a także prowadzone są podczas pełnionego dyżuru nauczycieli, jeden raz w miesiącu, po godzinach pracy.

2. Spotkania adaptacyjne, których celem jest  pokonanie bariery lękowej u dzieci przed przyjściem do przedszkola, stworzenie szansy na łatwiejszą adaptację, zapoznanie dzieci i rodziców z ich salą oraz przedszkolem. Nawiązanie bliższego kontaktu z wychowawcą, wysłuchanie obaw i propozycji rodziców, zwrócenie uwagi na prawidłowe zachowania rodziców wobec dzieci.

3. Zebrania ogólne, grupowe i zebrania rady rodziców, organizowane  w zależności od potrzeb placówki i rodziców.

4.  Poznanie i współudział w tworzeniu aktów prawa wewnątrzprzedszkolnego.

5. Współpraca i pomoc na rzecz przedszkola.

6. Zapoznanie z zadaniami wynikającymi z   programu i osiągnięciami  dydaktyczno-wychowawczymi uzyskiwanymi przez dzieci, z tematyką planu rocznego, z referatami na tematy wiodące w danym roku szkolnym.

7. Spotkania integracyjne

8. Zajęcia otwarte i wspólne świętowanie, dotyczy to uroczystości przedszkolnych takich jak: Pasowanie, Dzień Babci i Dziadka, Festyn Rodzinny, uroczyste zakończenie roku szkolnego w zerówce.

9. Kiermasze prac plastycznych i rękodzieła.     

10. Kąciki dla rodziców.

11. Spotkania ze specjalistami, takimi jak: pedagog, psycholog, logopeda oraz przedstawicielami różnych zawodów.

14. Inne formy wzajemnej współpracy, jak wystawki prac plastycznych dzieci z wszystkich grup wiekowych, uczestnictwo w akcjach charytatywnych, organizowanie wycieczek, wyjazdów, prowadzenie strony internetowej przedszkola, współpraca ze środowiskiem lokalnym.

 

§6

Organy przedszkola oraz ich szczegółowe kompetencje,

a także szczegółowe warunki współdziałania organów przedszkola

oraz sposób rozwiązywania sporów między tymi organami

 

1.   Organami przedszkola są:

a) Dyrektor zespołu;

b) Rada pedagogiczna;

c) Rada rodziców.

2.   Rada pedagogiczna i Rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami  prawa  i niniejszym statutem.

3. Dyrektor zespołu:

a) kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi  i administracji.

b) Sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

c) Realizuje uchwały Rady pedagogicznej i Rady rodziców, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.

d) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez radę rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola.

e) Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.

f) Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

g) Sprawuje nadzór pedagogiczny.

h) Przewodniczy Radzie pedagogicznej.

i) Decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu pracowników obsługi i administracji.

j) Przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola.

k) Występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

l) Współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola;

ł) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

4. Rada pedagogiczna

a) Jest organem kolegialnym przedszkola  w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących  kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu. W  zebraniach Rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady pedagogicznej. Przewodniczącym Rady pedagogicznej jest Dyrektor zespołu.

b) Zebrania Rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po pierwszym półroczu, po zakończeniu rocznych zajęć opiekuńczo – dydaktyczno - wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora zespołu, Rady rodziców, organu prowadzącego przedszkole, albo co najmniej 1/3 członków Rady pedagogicznej.

c) Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

d) Dyrektor zespołu przedstawia Radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy do roku, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.

e)  Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej przedszkola należy:

- zatwierdzanie planów pracy  przedszkola;

- ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

- ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem  przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy.

f) Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

- dopuszczenia do użytku w przedszkolu programu wychowania w przedszkolu;

- organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

- projekt planu finansowego przedszkola;

- wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień;

- propozycje Dyrektora zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

- opiniowanie powierzenia stanowiska Dyrektora zespołu, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;

- delegowanie przedstawiciela rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora zespołu;

- wnioski Dyrektora zespołu o przyznanie nauczycielom nagród Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub Kuratora oświaty (z wyłączeniem wniosku na nagrodę dla dyrektora);

- w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektora zespołu;

- wybór przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

- zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli;

- wnioski o zgodę Dyrektora zespołu na indywidualny program lub  tok nauki.

g) Dyrektor zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia  organ prowadzący przedszkole  oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenie jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego przedszkole. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

h) Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia Radzie pedagogicznej.

i)  Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora. W takim przypadku organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.

j) Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym (opiniowanie spraw personalnych) w obecności co najmniej połowy jej członków. 

k) Osoby biorące udział w zebraniach są zobowiązane do zachowania tajemnicy w sprawach  poruszanych na posiedzeniach  rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste dzieci lub ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników.

l) Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane .

5. Rada rodziców.

a) Jest społecznym organem przedszkola;

b)  Funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który określa wewnętrzną strukturę  i tryb pracy rady oraz tryb przeprowadzania wyborów.

c) W  skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rodziców z poszczególnych oddziałów wybranych w tajnych wyborach  podczas zebrania rodziców. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

d) Rada rodziców może występować do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora zespołu, Rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola, w szczególności :

- opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora zespołu;

- występuje do organu sprawującego  nadzór pedagogiczny z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola, Dyrektora zespołu lub innego nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu;

-  w celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady rodziców.

e) Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest  Dyrektor  zespołu, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich  kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

f) Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenie poziomu jakości oferty przedszkola .

g) Rozwiązywanie sporów między organami odbywa się w ramach ich kompetencji stanowiących zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, samorządowym oraz kodeksem opiekuńczym i rodzinnym przez Dyrektora zespołu. Jeśli jest to nie możliwe należy zwrócić się z prośbą o rozwiązanie sporu do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

§7

Organizacja pracy przedszkola

1.Szczegółową organizację pracy przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Przedszkola opracowany przez Dyrektora zespołu do 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzony przez organ prowadzący do 25 maja każdego roku.

2. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora zespołu, na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

3. Ramowy rozkład dnia określa sposoby realizacji podstawy programowej w przedszkolu.

4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem podstawy programowej oraz potrzeb i zainteresowań dzieci.

5. Ramowe rozkłady, o których mowa  podaje się do wiadomości rodzicom dzieci oraz zamieszcza na stronie internetowej Przedszkola.

6. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi 6 godzin dziennie. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się podczas całodziennego pobytu dziecka w przedszkolu.

7. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut, za wyjątkiem zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, których czas trwa 45 min.

8. Czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć religii, zajęć z języka angielskiego, zajęć rozwijających zdolności i umiejętności ruchowe dzieci wynosi: z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut; z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.

9. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w Przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

10. Zajęcia dodatkowe mogą być dodatkowo płatne przez rodziców.

 

§8

Oddziały przedszkolne

1.Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku 

2. Liczba dzieci w poszczególnych oddziałach nie może przekroczyć 20.

3. W Przedszkolu wychowanków dzieli się na grupy według rocznika:

I oddział-  3, 4 latki , II oddział:- 4,5 latki, III oddział- 5-6 latki.

4. Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb i realizacji założeń programowych oraz możliwości organizacyjnych i kwalifikacyjnych nauczycieli.

5. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

6. W oddziale/oddziałach dzieci 3-4 letnich zatrudniona jest dodatkowo pomoc wychowawcy.

                                                                       

                                                                        §9

Czas pracy Przedszkola ustalony przez organ prowadzący

na wniosek Dyrektora zespołu

 

1. Przedszkole organizuje pracę opiekuńczo - wychowawczą i dydaktyczną w oparciu o Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej.

2. Rok szkolny w Przedszkolu trwa od 1 września do 31 sierpnia.

3. Dniami wolnymi od pracy z wychowankami są dni ustawowo wolne od pracy oraz przerwy ustalone przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek Dyrektora zespołu i Rady Rodziców.

4. Dzienny czas pracy Przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek Dyrektora zespołu i Rady Pedagogicznej. Czas pracy Przedszkola może ulec zmianie stosownie do aktualnych potrzeb rodziców po uzgodnieniu z organem prowadzącym.

§10

Religia

 

1. W Przedszkolu organizuje się w ramach zajęć przedszkolnych naukę religii na życzenie rodziców lub prawnych opiekunów, wyrażone w formie pisemnego oświadczenia.

2. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych.

3. Naukę religii prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

4. Zajęcia z religii uwzględnia się w ramowym rozkładzie dnia.

 

§11

Zasady odpłatności za pobyt w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia

ustalone przez organ prowadzący

1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Urząd Miasta Katowice oraz rodziców (prawnych opiekunów) – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

2. Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwała Rady Miasta Katowice. Dzieci korzystają z pobytu w przedszkolu bezpłatnie w czasie 6 godzin (8.00-14.00). Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń wykraczających poza podane ramy czasowe opłatę ustala Rada Miasta Katowice.

3. Opłata, o której mowa w ust. 2, podlega zwrotowi w przypadku całodziennej nieobecności dziecka w przedszkolu.

4. Dzienna opłata wyżywienia dziecka w przedszkolu ustalana jest na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia dzieci i pracowników ustala Dyrektor zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym w wydanym, odrębnie na każdy rok szkolny zarządzeniu.

5. Opłata, o której mowa w ust. 4 podlega zwrotowi w kwocie równej iloczynowi dni nieobecności i stawki za wyżywienie.

6. Zwrot nadpłaty następuje w formie odliczenia od należności w następnym miesiącu.

7. Opłata za zapewnienie opieki poza godzinami 8.00 – 14.00 tj. 6 godzin dziennie, ma charakter opłaty stałej. Rodzice dzieci 6 – letnich realizujących w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie do szkoły w zakresie podstawy wychowania przedszkolnego ponoszą tylko koszty wyżywienia.

8. Deklaracje dotyczące czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz rodzajów spożywanych posiłków, a tym samym wysokości wnoszenia opłat, rodzic przedkłada we Wniosku rekrutacyjnym zgłoszenia dziecka do przedszkola i Deklaracji określającej warunki pobytu i wyżywienia dziecka w przedszkolu. Podejmowanie w trakcie roku szkolnego jakichkolwiek zmian do wcześniejszych deklaracji wymaga pisemnego wystąpienia rodzica do Dyrektora zespołu.

9. Opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz za płatne świadczenia należy dokonywać do 10 – tego każdego miesiąca na indywidualne konto dziecka.

10. W przypadku powstania zaległości w opłatach, o których mowa w ust. 3 i 5, przekraczających jeden miesiąc, zmianie ulegają warunki pobytu dziecka w przedszkolu zawarte w deklaracji. Dziecko przebywa w przedszkolu w godzinach 8:00 – 14:00 bez wyżywienia.

11. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien złożyć pisemną informację w celu zaprzestania naliczania odpłatności. Nadpłata na wniosek rodzica zostaje przelana na wskazany przez rodzica numer konta .

12. Rodzice dziecka mogą wystąpić do MOPS–u o całkowite lub częściowe sfinansowanie odpłatności za świadczenia w przedszkolu (w szczególnych wypadkach).

 

§12

Działania w zakresie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej,

etnicznej i językowej wychowanków

 

1.Przedszkole umożliwia wychowankom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o której mowa w tej ustawie, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej przez prowadzenie: nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej oraz języka regionalnego, a także nauki własnej historii i kultury.

2. Przedszkole może prowadzić dla uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym zajęcia artystyczne lub inne zajęcia, jeżeli organ prowadzący Przedszkole przyzna godziny na realizację tych zajęć.

3. Naukę języka mniejszości lub języka regionalnego w Przedszkolu organizuje Dyrektor zespołu na wniosek złożony przez rodziców dziecka. Wniosek składa się Dyrektorowi w terminie do dnia 20 września. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor może przyjąć wniosek po terminie. Wniosek dotyczy całego okresu korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego.

4. Rodzice dziecka mogą złożyć oświadczenie o rezygnacji z nauki języka mniejszości, nauki języka regionalnego i nauki własnej historii i kultury. Oświadczenie składa się Dyrektorowi zespołu nie później niż do dnia 29 września roku szkolnego, którego dotyczy rezygnacja. 

5. Nauka języka mniejszości lub języka regionalnego w przedszkolu może być organizowana:

a) w formie dodatkowej nauki języka mniejszości lub języka regionalnego;

b) przez prowadzenie zajęć przedszkolnych w dwóch językach: języku polskim i języku mniejszości lub języku regionalnym;

c) przez prowadzenie zajęć przedszkolnych w języku mniejszości lub języku regionalnym.

6. Nauka języka mniejszości lub języka regionalnego organizowana w formie dodatkowej nauki jest prowadzona w wymiarze 6 zajęć przedszkolnych tygodniowo. W przypadku gdy nauka języka mniejszości lub języka regionalnego jest organizowana w formie prowadzenia zajęć w języku mniejszości lub języku regionalnym, zajęcia przedszkolne są prowadzone także w języku polskim, w wymiarze 8 zajęć przedszkolnych tygodniowo.

7. Czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego wynosi:

a) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut;

b) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.

8. Organ prowadzący oraz Dyrektor zespołu współdziałają z organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

9. Przedszkole podejmuje, w razie potrzeby, dodatkowe działania mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości etnicznej dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego oraz wspomagające ich edukację, w szczególności przez prowadzenie zajęć wyrównawczych.

 

§13

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna – zasady ogólne

1.Przedszkole udziela wychowankom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizuje tę pomoc na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana wychowankowi w Przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w Przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego wychowanka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu Przedszkola oraz w środowisku społecznym.

3. Potrzeba objęcia wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Przedszkolu wynika w szczególności:

a) z niepełnosprawności;

b) z niedostosowania społecznego;

c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

d) z zaburzeń zachowania lub emocji;

e) ze szczególnych uzdolnień;

f) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

g) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

h) z choroby przewlekłej;

i) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

j) z niepowodzeń edukacyjnych;

k) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

l) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Przedszkolu rodzicom wychowanka i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej wychowankom.

5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

§14

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor.

2. Pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Przedszkolu udzielają nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w Przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni.

3. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w Przedszkolu prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne - obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

4. W przypadku stwierdzenia, że wychowanek ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-  pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym Dyrektora zespołu.

5. Dyrektor zespołu informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z wychowankiem, jeżeli stwierdzi taką potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów oraz bieżącej pracy z wychowankiem.

6. Dyrektor zespołu oraz nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych lub specjaliści, planując udzielanie wychowankowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami wychowanka oraz, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami.

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

a) rodzicami uczniów; 

b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

c) placówkami doskonalenia nauczycieli;

d) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

8. Dyrektor zespołu uzgadnia z podmiotami wskazanymi w pkt 3, warunki współpracy.

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

a) rodziców dziecka;

b) Dyrektora zespołu;

c) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z wychowankiem;

d) pielęgniarki środowiskowej lub higienistki;

e) poradni;

f) asystenta edukacji romskiej;

g) pomocy nauczyciela;

h) asystenta nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 Ustawy lub asystenta wychowawcy świetlicy, o których mowa w art. 15 ust. 7 Ustawy;

i) pracownika socjalnego;

j) asystenta rodziny; l. kuratora sądowego; m. organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

§15

Formy pomocy

1. W Przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z wychowankiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

a) zajęć rozwijających uzdolnienia;

b) zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

c) porad i konsultacji.

2. W Przedszkolu pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana rodzicom wychowanków i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

3. Dyrektor zespołu organizuje wspomaganie Przedszkola w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla wychowanków z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych.

5. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla wychowanków przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym.

 

§16

Czas zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej

1. Godzina zajęć trwa 45 minut.

2. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla wychowanka łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wychowanka.

3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

4. Porady i konsultacje prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.

§17

Wychowanie przedszkolne

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Dziecko 2,5 –letnie może być przyjęte do przedszkola w przypadkach:

a) dysponowania przez Przedszkole wolnymi miejscami po zakończeniu rekrutacji podstawowej;

b) szybszego, niż przeciętny rozwój psychiczny i fizyczny dziecka.

4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w Przedszkolu. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Możliwość pójścia do szkoły uzyskuje dziecko, które, ukończyło lub ukończy 5 lat w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w klasie 1.

5. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

 

§18

Prawa i obowiązki dziecka

1. Dzieci uczęszczające do Przedszkola mają prawo do:

a) możliwie optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju,

b) rozwijania zainteresowań i zdolności zgodnie z wiekiem i możliwościami rozwojowymi,

c) poszanowania godności osobistej i akceptacji,

d) poszanowania własności,

e) indywidualnego nauczania w określonych przypadkach

f) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej organizowanej w przedszkolu,

g) ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej, psychicznej, zaniedbania, bądź złego traktowania i wyzysku,

h) wolności religii i przekonań,

i) zaspokajania poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego,

j) wypoczynku, uczestnictwa w zabawach i zajęciach rekreacyjnych oraz do nieskrępowanego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym,

k) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym,

l) znajomości swoich praw,

m) wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, akceptacji ich odmienności i potrzeb,

n) znajomości własnej kultury, religii i używania własnego języka,

o) swobody wypowiedzi, wyrażania poglądów i ich poszanowania stosownie do sytuacji.

 

§19

Obowiązki wychowanków przedszkola

 

Obowiązkiem wychowanków uczęszczających do Przedszkola jest:

1. Współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania i nauczania;

2. Słuchanie i reagowanie na polecenia nauczyciela;

3. Szanowanie odrębności każdego kolegi;

4. Przestrzeganie zasad form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej;

5. Przestrzeganie wartości uniwersalnych, jak: szacunek, dobro, prawda, miłość i piękno;

6. Szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej wartości;

7. Uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów;

8. Przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek;

9. Kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych;

10. Sygnalizowanie złego samopoczucia i potrzeb fizjologicznych;

11. Zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek;

12. Nieoddalanie się od grupy bez wiedzy nauczycielki;

13. Pomaganie słabszym kolegom.

 

§20

Prawa rodziców

 Rodzice w Przedszkolu mają prawo do:

1. Zapoznania się z podstawą programową wychowania przedszkolnego, programem wychowania przedszkolnego dopuszczonym przez Dyrektora zespołu dla grupy, w której edukację odbywa ich dziecko oraz z zadaniami wynikającymi z planów działań wychowawczych, a także miesięcznych planów pracy w danym oddziale.

2. Uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka w tym szczególnie jego rozwoju, potrzeb, możliwości, potencjału, zainteresowań.

3. Uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka nie później niż do 30 kwietnia roku kalendarzowego, w którym dziecko ma lub może rozpocząć naukę w szkole, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać.

4. Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

5. Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi zespołu wniosków z obserwacji i opinii na temat pracy Przedszkola.

6. Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny.

7. Aktywnego włączania się w życie Przedszkola, współdecydowania w jego sprawach. 

8. Współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla dzieci i rodziców.

9. Współuczestniczenia w wybranych zajęciach organizowanych w Przedszkolu.

10. Współdecydowania w sprawach dotyczących współdziałania Przedszkola z różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznania ich za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

11. Kreowania, wspólne z wymienionymi w pkt 10 podmiotami, w tym szczególnie nauczycielami Przedszkola, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w Przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

12. Wyrażania zgody na systematyczne powiększanie przez Przedszkole realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

13. Wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców.

 

§21

Obowiązki rodziców

 Do podstawowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) dziecka należy:

1. Przestrzeganie niniejszego Statutu, respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

2. Przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta.

3. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka do przedszkola, zgodnie z warunkami zawartymi w deklaracji podpisanej z Przedszkolem, przyprowadzanie najpóźniej do godziny 8:30 i odbieranie do 17.00.

4. Informowanie nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzeniu dziecka do przedszkola.

5. Zgłaszanie z wyprzedzeniem o konieczności przedłużenia pobytu dziecka w danym dniu poza godziny wyznaczone w deklaracji, czyli wcześniejszego przyprowadzenia dziecka, bądź późniejszego odebrania.

6. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę powyżej 13-go roku życia, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

7. Przestrzeganie czasu pracy Przedszkola.

8. Terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu.

9. Śledzenie na bieżąco informacji umieszczonych na tablicach ogłoszeń.

10. Współpraca z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych rodziny i przedszkola.

11. Uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez Przedszkole.

12. Bezzwłoczne zgłaszanie wychowawcom grupy zmian adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego.

13. Przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków.

14. Informowanie nauczyciela o chorobach przewlekłych dziecka, w celu podpisania kontraktu, czyli ustalenia sposobów sprawowania opieki nad dzieckiem.

15. Zgłaszanie nauczycielowi niedyspozycji (fizycznych i psychicznych) dziecka i wszelkich niepokojących objawów w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, objawy, emocje, itd.).

16. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, a w przypadku rocznego przygotowania przedszkolnego usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach.

17. Niezwłoczne zawiadamianie Dyrektora zespołu o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka osobiście lub telefonicznie.

18. Dostarczenie do przedszkola informacji potwierdzonej przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalającym na pobyt dziecka w przedszkolu.

19. Troska się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka oraz przygotowanie do życia w społeczeństwie.

20. Zapewnienie dziecku niezbędnego wyposażenia.

21. Interesowanie się sukcesami i porażkami swojego dziecka.

22. Kontrolowanie, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku bądź uszczerbku na zdrowiu.

23. Kontynuowanie zaleconych ćwiczeń terapeutycznych oraz innych ćwiczeń wspomagających rozwój dziecka jeżeli zachodzi taka konieczność.

24. Zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie podczas przerwy letniej, w przypadku braku takiej możliwości śledzenie na bieżąco informacji dotyczących dyżurów wakacyjnych w przedszkolach.

25. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani:

a) dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola,

b) zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia,

c) wspierać nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka, w tym szczególnie uczestniczyć w zebraniach, konsultacjach, warsztatach organizowanych dla rodziców,

d) zapewnić dziecku warunki do rozwoju i osiągnięcia optymalnego poziomu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

 

 

§22

Współdziałanie z rodzicami

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Współpraca przedszkola z rodzicami oparta jest na wzajemnych uzgodnieniach i obejmuje następujące formy:

a) konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela lub rodziców z Dyrektorem zespołu, nauczycielami, specjalistami;

b) zebrania grupowe i dni otwarte;

c) zajęcia otwarte;

d) zajęcia dla rodziców i dzieci w ramach programów własnych, realizowanych przez poszczególnych nauczycieli;

e) imprezy środowiskowe;

f) udział rodziców w uroczystościach;

g) kierowanie dziecka do specjalistów (logopedy, psychologa itp.);

h) inne wzajemnie ustalone.

3. Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycieli poświęconych wymianie informacji i dyskusji na tematy wychowawcze zależy od nauczyciela prowadzącego oddział i od rodziców oraz określona jest w harmonogramie przekazywanym do wiadomości rodziców na pierwszym zebraniu organizacyjnym, ale zależy również od bieżących sytuacji wynikających z prowadzonego procesu wychowawczo-dydaktycznego. 

4. Celem współpracy przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami) jest:

a) pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka a także czynników środowiskowych mających wpływ na funkcjonowanie dziecka i objęcia go natychmiast pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

b) pomoc w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej;

c) systematyczne informowanie o dziecku, jego zachowaniu i rozwoju;

d) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu działań;

e) wzajemna pomoc w realizacji programów, planów i systemów opracowanych przez nauczycieli;

f) podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez: prelekcje psychologa i specjalistów,  rozmowy indywidualne, zebrania grupowe i ogólne, informatory dla rodziców.

 

§23

Obowiązki Dyrektora

1. Kompetencje Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 określa Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Katowicach.

2. Dyrektor zespołu:

a) kieruje Przedszkolem jako jednostką samorządu terytorialnego;

b) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;

c) jest organem nadzoru pedagogicznego;

d) bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu;

e)  kieruje bieżącą działalnością przedszkola;

f) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu i uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Przedszkole;

g) po trwającej dłużej niż dwa tygodnie przerwie w działalności przedszkola Dyrektor zespołu dokonuje kontroli obiektu pod kątem zapewnienia bezpiecznych higienicznych warunków korzystania z niego;

h) sporządza protokół pokontrolny, który podpisują osoby biorące udział w kontroli, kopię protokołu przekazuje organowi prowadzącemu;

i) dba, aby prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach prowadzone były pod nieobecność dzieci lub w sposób niezagrażający ich bezpieczeństwu;

j) zobowiązany jest do czasowego zamknięcia przedszkola, po powiadomieniu organu prowadzącego, jeżeli w salach zajęć i zabaw temperatura jest mniejsza niż +18°C;

k) może, za zgodą organu prowadzącego, zawiesić czasowo zajęcia, jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi –15°C lub mniej oraz w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, epidemii lub innych zagrożeń dla zdrowia dziecka.

3. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków Dyrektora zespołu określa ustawa o systemie oświaty prawo oświatowe i inne przepisy szczegółowe.

 

§24

Obowiązki nauczyciela

Nauczyciel, któremu powierzono oddział zobowiązany jest do:

1. Skrupulatnego przestrzegania i stosowania przepisów i zarządzeń odnośnie BHP i P/Poż, a także odbywania wymaganych szkoleń z tego zakresu.

2. Codziennego przebywania z dziećmi na świeżym powietrzu, jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne.

3. Organizowania spacerów i wycieczek w miejsca bezpieczne, zabierając ze sobą apteczkę pierwszej pomocy.

4. Odnotowania każdego wyjścia z dziećmi poza teren przedszkola w zeszycie wyjść.

5. W porozumieniu z Dyrektorem zespołu – w przypadku liczby dzieci przekraczającej 15 – zwiększenia liczby opiekunów podczas wyjść.

6. Sprawdzenia liczby dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie spaceru, zwiedzania, przejazdu oraz przybycia do punktu docelowego.

7. Nieorganizowanie wyjść dzieci w czasie burzy, śnieżycy, gołoledzi, ulewy.

8. Wietrzenia pomieszczeń podczas nieobecności dzieci.

9. Niepozostawianie dzieci bez osobistego nadzoru.

10. Niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.

11. Nierozpoczynania zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa.

12. Przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania zajęć.

13. Kontrolowania właściwej postawy dzieci w czasie trwania zajęć i korygowana zauważonych błędów.

14. Dbania o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu.

15. Eliminowania z sali zajęć sprzętów i zabawek zagrażających bezpieczeństwu dzieci.

16. Przeprowadzania ćwiczeń na przyrządach asekurując dzieci.

17. Niezwłocznego powiadomienia rodziców, Dyrektora zespołu lub Wicedyrektora w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych.

18. Natychmiastowego udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku oraz niezwłocznego powiadomienia o nim Dyrektora zespołu.

 

§25

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w Przedszkolu

oraz poza Przedszkolem

1. Dzieci przebywające w Przedszkolu są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno - wychowawcze zgodnie z realizowanym programem i miesięcznym planem zajęć.

2. Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe, organizowane w Przedszkolu jest pod opieką osoby instruktora prowadzącego zajęcia, zgodnie z podpisaną deklaracją bezpieczeństwa.

3. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne powierzonych mu dzieci.

4. Nauczyciel, który opuszcza oddział w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.

5. Nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę innego pracownika pedagogicznego Przedszkola.

6. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna.

7. Obowiązkiem nauczyciela jest powiadomienie Dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach u wychowanka np. temperatura.

8. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników Przedszkola, bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom. 

9. W Przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie poza udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. W Przedszkolu nauczyciele lub inni pracownicy Przedszkola nie podają wychowankom żadnych lekarstw, z wyjątkiem dzieci przewlekle chorych, na podstawie zawartego z rodzicami kontraktu.

10. W miarę możliwości w Przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudnić specjalistów wspierających pracę nauczycieli w zakresie wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci.

 

§26

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola – zasady ogólne

1. Dziecko do Przedszkola winno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub inną osobę pisemnie przez nich upoważnioną powyżej 13 roku życia, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

2. Upoważnienie pisemne powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, numer telefonu, serię i numer dowodu tożsamości oraz deklarację zgody na udostępnienie danych osobowych. Wzór upoważnienia opracowuje Dyrektor zespołu. Upoważnienie ważne jest przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Rodzice w każdej chwili mogą odwołać upoważnienie. Rodzice zobowiązani są do uaktualniania danych osób upoważnionych.

3. Osoby upoważnione w każdym przypadku odbierają dzieci bezpośrednio od nauczyciela danego oddziału. Osoby upoważnione mogą odebrać dziecko po uprzednim okazaniu dowodu tożsamości.

4. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

5. Pracownicy przedszkola mają prawo odmówić wydania dziecka osobom będącym w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem innych środków odurzających, bez względu na to, czy jest to rodzic, czy osoba upoważniona do odbioru dziecka.

6. W wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje Dyrektora zespołu oraz odizolowuje dziecko od rodzica znajdującego się w stanie wskazującym na spożycie środków odurzających. Dyrektor zespołu podejmuje działania przewidziane prawem:

a) powiadamia drugiego rodzica o zaistniałej sytuacji i konieczności osobistego zgłoszenia się po dziecko lub osoby upoważnionej; 

b) w sytuacji, gdy nie ma możliwości przekazania dziecka drugiemu rodzicowi lub upoważnionej osobie dziecko zostaje przekazane do np. ośrodka wsparcia kryzysowego;

c) jeśli problem z odbiorem dziecka przez osoby nietrzeźwe powtórzy się powiadomione zostaną pisemnie Miejska Komenda Policji, Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Rodzinny Sądu Rejonowego.

7. Dziecko musi być przyprowadzone do budynku Przedszkola i oddane pod opiekę pracownikowi Przedszkola. W każdym innym przypadku Przedszkole nie przejmuje odpowiedzialności za dzieci

 

§27

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola – zasady szczegółowe

1. Dzieci mogą być przyprowadzane do Przedszkola od godziny otwarcia Przedszkola tj. godz. 6.30 do godziny 8:30.

2. Z powodów organizacyjnych (podawanie posiłku o godz. 9:00 oraz prowadzenie zorganizowanych zajęć edukacyjnych z całą grupą po godz. 9:00 zgodnie z ramowym rozkładem dnia), a także ze względu na konieczność przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, w przypadku późniejszej godziny przyprowadzenia dziecka do Przedszkola, rodzice mają obowiązek poinformować o tym fakcie nauczycielkę danego oddziału telefonicznie lub osobiście do godz. 8:30.

3. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 17:00 tj. godziny zamknięcia przedszkola nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców (prawnych opiekunów) o tym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców.

4. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę – do 18:00. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat Policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami.

5. W przypadku pozostawienia dzieci po określonej w organizacji pracy Przedszkola godzinie, kosztami sprawowania opieki zostają obciążeni rodzice (prawni opiekunowie).

6. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

§28

Zakres zadań pracowników Przedszkola,

w tym zadań związanych z  zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom

1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

2. Pełniąc obowiązki służbowe, nauczyciele i pracownicy Przedszkola są funkcjonariuszami publicznymi.

3. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Przedszkola określają odrębne przepisy.

4. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Przedszkola oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.

5. Szczegółowy zakres zadań poszczególnych pracowników wynika z indywidualnego zakresu obowiązków ustalonego przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3.

6. Pracownik Przedszkola zobowiązany jest wykonywać pracę sumiennie i starannie, przestrzegać dyscypliny pracy oraz stosować się do poleceń przełożonych zgodnie z regulaminem pracy Przedszkola.

7. Do podstawowych obowiązków pracowników Przedszkola w szczególności należy:

a) dążenie do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiania w tym celu odpowiedniej inicjatywy;

b) przestrzeganie ustalonego w placówce regulaminu pracy;

c) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych;

d) zapobieganie niebezpieczeństwom zagrażającym uczniom, usuwanie ich i informowanie o nich Dyrektora zespołu lub w razie jego nieobecności Wicedyrektora ;

e) przejawianie koleżeńskiego stosunku do współpracowników, okazywanie im pomocy, w szczególności pracownikom młodym;

f) odpowiedzialność za powierzone materiały, pomoce naukowe, narzędzia pracy, sprzęt, itp;

g) przestrzeganie tajemnicy służbowej;

h) podnoszenie kwalifikacji zawodowych – udział w konferencjach metodycznych, różnorodnych formach doskonalenia zawodowego prowadzonego przez ośrodki doskonalenia nauczycieli; 

i) uprzejme traktowanie rodziców, wychowanków i interesantów Przedszkola;

j) aktywne uczestnictwo w pracach Rady Pedagogicznej;

k) aktywna współpraca z rodzicami.

§29

Zakres zadań nauczycieli

1. Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje Przedszkola: wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą, a w szczególności:

a) respektować i gwarantować prawa zawarte w Konwencji Praw Dziecka, wobec każdego dziecka, bez jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, pochodzenie narodowe, etniczne lub społeczne, status majątkowy, niepełnosprawność;

b) tworzyć bezpieczne otoczenie i uczyć zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka;

c) wychowywać dzieci w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy;

d) kształcić i wychować dzieci w umiłowaniu Ojczyzny oraz szacunku dla symboli narodowych;

e) organizować współpracę z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych poprzez: - zebrania grupowe 2 razy w roku, - konsultacje indywidualne zgodnie z harmonogramem, - zajęcia otwarte 1 razy w roku, - uroczystości i imprezy z udziałem rodziców zgodnie z harmonogramem;

f) organizować i prowadzić proces opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczny w oparciu o podstawę programową określoną przez MEN, program wychowania przedszkolnego, a także autorskie programy opracowane przez nauczycieli przedszkola w ramach działalności innowacyjnej z ukierunkowaniem na:

- rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych dziecka,

- rozwijanie szacunku dla praw człowieka i podstawowych swobód,

- rozwijanie szacunku dla rodziców dziecka, jego tożsamości kulturowej, języka, dla wartości narodowych kraju, jak i dla innych kultur,  

- przygotowanie dziecka do odpowiedzialnego życia w wolnym społeczeństwie, w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, równowartości płci oraz przyjaźni między narodami, - poszanowanie środowiska naturalnego;

g) tworzyć warunki wspomagające rozwój dziecka, jego zdolności i zainteresowań poprzez podejmowanie współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną;

h) rozpoznawać indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wychowanków;

i) określać mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia wychowanków;

j) rozpoznawać przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających ich funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu Przedszkola;

k) podejmować działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału wychowanków w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

l) współpracować z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania wychowanków, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie wychowanków i ich uczestnictwo w życiu Przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania wychowanka oraz planowania dalszych działań.

ł) wzbogacać bazę materialną Przedszkola w nowe, własnoręcznie wykonane pomoce dydaktyczne;

m) analizować współpracując z innymi nauczycielami wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, służące jakości procesów edukacyjnych;

n) planować i podejmować działania edukacyjne i wychowawcze z uwzględnieniem wyników badań zewnętrznych i wewnętrznych oraz wniosków z tych badań, w tym ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej;

o) działania prowadzone przez nauczyciela/li w zespołach są przez niego/ nich monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby – modyfikowane;

p) wykorzystywać informacje z przeprowadzonego rozpoznania rozwoju dziecka w działaniach edukacyjnych;

r) w zespołach lub indywidualnie monitorować, oceniać skuteczność, a w razie potrzeby dokonać modyfikacji podejmowanych działań wychowawczych i profilaktycznych;

s) podporządkowywać procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci;

t) planować, monitorować i doskonalić procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci;

u) wykorzystywać wnioski z monitorowania w planowaniu i realizowaniu procesów edukacji i wspomagania rozwoju;

w) dostosować metody do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej;

x) pracować zespołowo, wspólnie planować przebieg procesów edukacyjnych, współpracować przy ich realizacji i analizować efekty swojej pracy;

y) pomagać sobie nawzajem i wspólnie rozwiązywać problemy; u. monitorować i analizować osiągnięcia każdego dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułować i wdrażać wnioski z tych analiz; 

z) bezstronnie, rzetelnie, systematycznie i sprawiedliwie oceniać umiejętności dzieci oraz informować rodziców dzieci o ich postępach i trudnościach;

ź) przeprowadzić w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;

ż) przygotować do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla tych dzieci, które w kolejnym roku szkolnym rozpoczną naukę w szkole podstawowej.

2. Ponadto obowiązkiem nauczyciela jest:

a) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób ustalony przez Dyrektora zespołu;

b) prowadzenie obserwacji pedagogicznych i ich dokumentowanie w sposób ustalony w danym roku szkolnym przez zespoły nauczycieli;

c) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 oraz uchwałami Rady Pedagogicznej;

d) dążenie do rozwoju własnej osobowości poprzez doskonalenie wiedzy ogólnej i zawodowej, uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, także w spotkaniach zespołu samokształceniowego, poprzez aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz pracach zespołów zadaniowych;

e) dbanie o wystrój sali powierzonej opiece;

f) efektywne wykorzystanie czasu pracy z przeznaczeniem na:

- zabawy i zajęcia wychowawczo - dydaktyczno i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z dziećmi,

- prowadzenie pomiaru jakości własnej pracy,

- inne czynności statutowe wynikające z zadań Przedszkola,

- czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym;

g) przestrzeganie tajemnicy służbowej;

h) przestrzegania obowiązujących w przedszkolu procedur, a w szczególności procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren przedszkola;

i) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze; 

j) dbanie o dobre imię wykonywanego zawodu poprzez nienaganną postawę etyczno - moralną.

3. W zakresie związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom w Przedszkolu, niezależnie od postanowień  nauczyciel powinien:

a) w czasie realizacji obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych znać liczbę dzieci swojego oddziału obecnych danego dnia w Przedszkolu oraz miejsce pobytu dziecka, gdy przebywa ono poza grupą;

b) znać zasady udzielania pierwszej pomocy dzieciom i posiadać umiejętność ich zastosowania w praktyce;

c) kształtować nawyki higieniczne i zachowania prozdrowotne oraz proekologiczne: podczas zabiegów higienicznych wychowanków (mycie rąk, mycie zębów, załatwianie potrzeb fizjologicznych);

d) uczyć zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego;

e) pomóc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja” i zaspokajaniu poczucia bezpieczeństwa;

f) uczyć sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania zachowań;

g) dostarczać przykładów rozwiązywania sytuacji konfliktowych na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych;

h) stwarzać okazje do dokonywania przez dziecko wyborów i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji;

i) założyć kamizelki odblaskowe każdemu dziecku podczas spacerów z wychowankami poza teren Przedszkola;

j) przestrzegać zakazu przynoszenia przez rodziców środków farmakologicznych w celu podania ich dziecku w Przedszkolu;

k) przestrzegać zasad dotyczących korzystania przez dziecko z żywności i napojów przygotowanych i wydanych przez kuchnię przedszkola.

4. Nauczyciel ma prawo do:

a) wyboru programu wychowania w przedszkolu zgodnie z przyjętymi kryteriami doboru programów;

b) stosowania w realizacji programu takich metod wychowania i nauczania, jakie uzna za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne; 

c) uzyskania pomocy merytoryczne i metodycznej ze strony Dyrektora, nauczycieli, innych instytucji oświatowych i naukowych;

d) tworzenia programów autorskich i wprowadzania innowacji pedagogicznych za zgodą Rady Pedagogicznej;

e) wnioskowania o wyższy stopień awansu zawodowego;

f) ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie Kodeks Karny, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

§30

Zadania psychologa

Do zadań psychologa w Przedszkolu należy w szczególności:

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych wychowanków, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków  oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu Przedszkola.

2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo wychowanka w życiu przedszkola.

3. Udzielanie wychowankom pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i pozaszkolnym wychowanków.

6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień wychowanków.

8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

 a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier  i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu Przedszkola;

 b)  udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dodatkowe zadania:

 

1. Opracowywanie i przedstawianie radzie pedagogicznej sprawozdań z analizy sytuacji wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej przedszkola (m.in. na podstawie badań diagnostycznych przeprowadzanych wśród uczniów i ich rodziców).

 

2. Opracowanie projektu zmian w oparciu o przedstawioną analizę.

 

3. Współpraca z Dyrektorem zespołu w zakresie tworzenia (modyfikowania) i realizowania planów i programów związanych z wychowaniem, rozwojem osobowym uczniów i poprawianiem jakości pracy przedszkola.

 

4. Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeby wskazanych przez Dyrektora zespołu lub Wicedyrektora placówki.

 

5. Przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż., przestrzeganie tajemnicy służbowej, obowiązujących przepisów prawa oraz zarządzeń i decyzji Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3.

 

§31

Zadania logopedy

Do zadań logopedy w Przedszkolu należy w szczególności:

1. Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego wychowanków.

2. Prowadzenie zajęć logopedycznych dla wychowanków oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy wychowanków i eliminowania jej zaburzeń.

3. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami wychowanków.

4. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu Przedszkola;

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5. Współpraca z Dyrektorem zespołu w zakresie tworzenia (modyfikowania) i realizowania planów i programów związanych z wychowaniem, rozwojem osobowym uczniów i poprawianiem jakości pracy przedszkola.

 

6. Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeby wskazanych przez Dyrektora zespołu lub Wicedyrektora placówki.

 

7. Przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż., przestrzeganie tajemnicy służbowej, obowiązujących przepisów prawa oraz zarządzeń i decyzji Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3.

 

§32

Zadania rehabilitanta – nauczyciela zajęć rozwijających umiejętności

i zdolności ruchowych dzieci (zajęcia o charakterze gimnastyki korekcyjnej)

1. Przygotowanie sali do zajęć.

2. Przygotowanie dziecka do zajęć.

3. Zebranie wywiadu o stanie zdrowia dziecka, wykonanie badań przesiewowych.

4. Obserwacja uczestnika w trakcie ćwiczeń i dokonywanie oceny postępów dotyczących:

a)   skorygowania istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej  w miarę możliwości do stanu prawidłowego;

b)   podnoszenia ogólnej sprawności i wydolności organizmu poprzez zwiększanie zakresu ruchów w stawach (głównie ramiennym i biodrowym);

c)   wzmacniania siły mięśni;

d)   stymulowania rozwoju intelektualnego – zwiększanie samodzielności i zdobywanie umiejętności niezbędnych w życiu codziennym;

e)   korekcji istniejących wad postawy;

f)    zapobiegania pogłębianiu wad postawy;

g)   kształtowania odruchu prawidłowej postawy;

h)   wszechstronnego i harmonijnego rozwoju organizmu;

i)    wdrażania do rekreacji ruchowej.

5. Współpraca z rodzicami w zakresie kontynuacji zależnego usprawnienia.

6. Samokształcenie i doskonalenie zawodowe.

7. Współpraca z Dyrektorem zespołu w zakresie tworzenia (modyfikowania) i realizowania planów i programów związanych z wychowaniem, rozwojem osobowym uczniów i poprawianiem jakości pracy przedszkola.

 

8. Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeby wskazanych przez Dyrektora zespołu lub Wicedyrektora placówki.

 

9. Przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż., przestrzeganie tajemnicy służbowej, obowiązujących przepisów prawa oraz zarządzeń i decyzji Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3.

 

 

 

 

 

§33

Zadania katechety

1. W przedszkolu tworzy się stanowiska nauczycieli religii – katechetów.

2. Nauczyciel religii ściśle współpracuje z miejscową parafią i odpowiada za przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej, rekolekcji i innych świąt kościelnych.

3. Wchodzi w skład Rady Pedagogicznej, nie przyjmuje obowiązków wychowawcy klasy.

4. Wypełnia pozostałe obowiązki zgodnie z niniejszym Statutem.

5. Współpracuje z Dyrektorem zespołu w zakresie tworzenia (modyfikowania) i realizowania planów i programów związanych z wychowaniem, rozwojem osobowym uczniów i poprawianiem jakości pracy przedszkola.

 

6. Wykonuje inne czynności wynikających z potrzeby wskazanych przez Dyrektora zespołu lub Wicedyrektora placówki.

 

7. Przestrzega przepisów BHP i Ppoż., przestrzega tajemnicy służbowej, obowiązujących przepisów prawa oraz zarządzeń i decyzji Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3.

 

§34

Intendent

Zakres obowiązków:

1. Kierowanie żywieniem w placówce oraz sprawowanie fachowego nadzoru nad przygotowaniem posiłków, dbając o ich kaloryczność oraz zgodność z normami żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży.

2. Planowanie i układanie tygodniowych jadłospisów wraz z kucharzem oraz podawanie ich treści do wiadomości żywionych.

3. Planowanie i dokonywanie systematycznego zaopatrzenia placówki w artykuły żywnościowe na podstawie sporządzonych jadłospisów, kontrolując ich daty przydatności do spożycia oraz stan zapasów magazynowych.

4. Współpraca ze starszym intendentem w zakresie ustalenia ilości wydawanych posiłków.

5. Właściwe i fachowe rozmieszczanie, przechowywanie i konserwowanie przyjętych do magazynu artykułów spożywczych, a w szczególności towaru łatwo ulegającego zepsuciu lub utracie daty przydatności do spożycia.

6. Kontrolowanie stanu bezpieczeństwa Ppoż. i dopilnowanie przestrzegania przepisów w tym zakresie na terenie magazynu.

7. Prowadzenie kartoteki materiałowej, ilościowo – wartościowej oraz innych niezbędnych ewidencji towarów.

8. Odpowiedzialność materialna za towar w magazynie.

9. Sporządzanie dziennych raportów żywieniowych zgodnie z wysokością dziennej stawki żywieniowej.

10. Systematyczne składanie zapotrzebowania na zakup np.: środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia itp. zapewniających właściwy rytm pracy placówki.

11. Racjonalne gospodarowanie składnikami majątku zespołu.

12. Właściwe zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie mienia będącego w posiadaniu zespołu oraz jego ochrona.

13. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych.

14. Przeprowadzanie okresowych spisów inwentaryzacyjnych majątku placówki.

15. Prowadzenie dokumentacji regulującej pobyt dziecka w przedszkolu.

16. Prowadzenie ewidencji dzieci.

17. Rozliczanie opłat za przedszkole.

18. Ciągła kontrola terminów wpływów należności za pobyt dziecka w przedszkolu oraz  naliczanie ewentualnych odsetek za zwłokę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

19. Dopilnowanie terminowości spraw związanych z przyznawaniem i realizacją świadczeń MOPS dla dzieci.

20. Zakup w ramach posiadanych środków finansowych, po ustaleniu z bezpośrednim przełożonym środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla wszystkich pracowników.

21. Terminowe wydawanie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie z tabelą norm przydziału oraz prowadzenie ewidencji ich wydawania.

22. Sporządzanie umów najmu wraz z kalkulacjami.

23. Wystawianie zgodnie z umowami rachunków za usługi kontrahentom placówki.

24. Ciągłe monitorowanie terminów wpływów należności od kontrahentów oraz naliczanie ewentualnych odsetek za zwłokę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

25. Prowadzenie obsługi kancelaryjno – biurowej zespołu.

26. Wykonywanie prac pomocniczych w zakresie bieżącej działalności sekretariatu zespołu.

27. Sporządzanie wymaganych sprawozdań, bilansów i zestawień w terminie.

28. Ścisła współpraca z pozostałymi pracownikami administracyjnymi zespołu oraz z działem księgowym CUW.

29. Sprawowanie nadzoru nad czystością we wszystkich pomieszczeniach.

30. Ciągłe i systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji.

31. Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeby wskazanych przez dyrektora, wicedyrektora placówki oraz kierownika gospodarczego i starszego intendenta. Uczestniczenie w ogólnych zebraniach rodzicielskich, naradach roboczych i – w razie potrzeby – w posiedzeniach rady pedagogicznej i rady rodziców.

32. Przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż., przestrzeganie tajemnicy służbowej, obowiązujących przepisów prawa oraz zarządzeń i decyzji dyrektora zespołu.

 

§35

Kucharka i pomoc kuchenna

Zakres obowiązków kucharki:

1. Układanie wraz z intendentem tygodniowego jadłospisu z uwzględnieniem obowiązujących norm żywieniowych.

2. Codzienne pobieranie od intendenta produktów potrzebnych do przygotowania posiłków, sprawdzanie daty przydatności do spożycia.

3. Przygotowanie zdrowych, higienicznych posiłków (zgodnych z normami dietetycznymi) na podstawie jadłospisu dbając o :

a) dobrą ich jakość;

b) odpowiednią gramaturę;

c) odpowiednią ilość i temperaturę;

d) punktualność ich wydania;

e) odpowiednie przechowywanie oraz ich transport.

4. Pobieranie i przechowywanie prób żywieniowych zgodnie z przepisami prawa.

5. Dbałość o sprzęt znajdujący się w kuchni, sprawdzanie jego stanu technicznego, prawidłowe oznakowanie zgodne z wymogami Sanepidu.

6. Zgłaszanie Dyrektorowi zespołu powstałych usterek oraz wszelakich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i życia.

7. Prawidłowe wykorzystanie stanowiska produkcji:

a) dbanie o porządek i czystość na stanowisku pracy i w pomieszczeniach kuchennych;

b) dbanie o czystość naczyń i prawidłowe ich składowanie.

8. Pomoc w zakupach produktów potrzebnych do produkcji oraz wyposażenia kuchni  w razie zaistnienia potrzeby.

9. Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeby wskazanych przez Dyrektora zespołu lub Wicedyrektora, starszego intendenta oraz kierownika gospodarczego.

10. Udział w szkoleniach BHP, Ppoż.

11. Przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż., przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy, a także tajemnicy służbowej, obowiązujących przepisów prawa oraz zarządzeń i decyzji Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3.

Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków pomocy kuchennej:

1. W zakresie przygotowywania posiłków:

a) pomoc w przygotowywaniu obiadów dla dzieci;

b) pomoc przy sporządzaniu posiłków wg poleceń kucharza i intendenta;

c) w razie potrzeby pomoc w zakupach  produktów potrzebnych do produkcji

2. W zakresie utrzymania czystości

a) dbanie o czystość naczyń i prawidłowe ich składowanie;

b) zbieranie i zmywanie brudnych naczyń (obsługa zmywarki);

c) utrzymanie w czystości stanowiska pracy oraz urządzeń mechanicznych, narzędzi pracy, regałów;

d) sprzątanie pomieszczeń kuchennych i pomieszczeń gospodarczych związanych ze stołówką według potrzeb;

e) dbanie o sprzęt znajdujący się w kuchni;

f) sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń sanitarnych.

3. Ponadto:

a) Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeby wskazanych przez Dyrektora zespołu lub Wicedyrektora placówki.

 

b) Przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż., przestrzeganie tajemnicy służbowej, obowiązujących przepisów prawa oraz zarządzeń i decyzji Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3.

§36

Pomoc nauczyciela

 

Zadania pomocy nauczyciela:

1. Pełnienie funkcji opiekuńczej w grupie oraz ścisła współpraca z nauczycielem wychowawcą oraz wykonywanie jego poleceń.

2. Niezbędna obecność na zajęciach, a także współpraca z nauczycielami w organizacji procesu dydaktycznego.

3. Udział w przygotowaniu pomocy do zajęć.

4. Udział w dekorowaniu sali, dbałość o estetyczny wygląd zabawek, pomocy dydaktycznych oraz uprzątnięcie pomocy po zajęciach.

5. Pomoc dzieciom w rozbieraniu się i ubieraniu np. przed ćwiczeniami gimnastycznymi, leżakowaniem i wyjściem poza teren przedszkola.

6. Pomoc dzieciom w opiece podczas wyjść i wyjazdów dzieci poza przedszkole.

7. Pomoc dzieciom podczas korzystania z toalety.

8. Sprzątanie po „małych przygodach”.

9. Pomoc dzieciom podczas spożywania posiłków.

10. Pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających.

11. Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeby wskazanych przez Dyrektora zespołu lub Wicedyrektora placówki.

 

12. Przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż., przestrzeganie tajemnicy służbowej, obowiązujących przepisów prawa oraz zarządzeń i decyzji Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3.

 

§37

Woźna oddziałowa (robotnik wykwalifikowany)

 Zakres obowiązków:

1. SPRZĄTANIE

Codziennie sprzątanie w wyznaczonych rejonach, w szczególności:

a) wietrzenie sprzątanego pomieszczenia;

b) zamiatanie podłóg;

c) mycie podłóg wodą z dodatkiem proszku lub płynu;

d) przecieranie wilgotną ścierką wszystkich mebli, tablic, gablot, obrazów, ram okiennych i parapetów, zabawek;

e) odkurzanie dywanów;

f) odsuwanie podczas sprzątania ruchomych przedmiotów, w tym mebli, stolików, krzeseł, biurek itp.;

g) opróżnianie koszy na śmieci;

h) zamknięcie okien, drzwi, wyłączenie oświetlenia, zakręcenie kranów;

i) dbanie o czystość sanitariatów i korytarzy;

j) wykonywanie innych prac zleconych przez zwierzchników.

Sprzątanie okresowe:

a) cotygodniowe przeprowadzenie dezynfekcji urządzeń sanitarno – higienicznych;

b) usuwanie pajęczyn według potrzeb;

c) zmiana ręczników (pranie i prasowanie);

d) mycie okien i szyb według potrzeb;

e) sprzątanie przedszkola po remontach (w godzinach służbowych);

f) gruntowne mycie zabawek, mebli, ławek, krzeseł, lamperii itp. według potrzeb;

g) wykonywanie innych prac zleconych przez zwierzchników.

Sprzątanie podczas wakacji:

a) wykonanie prac ujętych w punktach powyżej;

b) porządkowanie piwnic, poddasza i innych pomieszczeń gospodarczych;

c) wykonywanie innych prac zleconych przez zwierzchników.

2. ORGANIZACJA POSIŁKÓW

a) rozkładanie naczyń na stołówce nie wcześniej niż 15 minut przed posiłkiem;

b) podawanie dzieciom posiłków i odnoszenie brudnych naczyń na zmywak;

c) podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia;

d) pomoc przy karmieniu dzieci wg. potrzeb;

e) zmywanie naczyń po posiłku wg. ustalonego harmonogramu;

f) zmiana fartucha na biały oraz używanie czepka podczas wydawania posiłków;

g) wykonywanie innych prac zleconych przez zwierzchników.

3. OPIEKA NAD DZIEĆMI

a) pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem;

b) pomoc w opiece podczas spacerów i wycieczek;

c) pomoc przy myciu rąk i korzystaniu z toalety;

d) pomoc nauczycielom w czynnościach organizacyjnych związanych z procesem dydaktycznym;

e) przygotowanie leżaków oraz pościeli w grupie dzieci najmłodszych;

f) sprzątanie po „wypadkach fizjologicznych” dzieci;

g) pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających.

4. GOSPODARKA MATERIAŁOWA:

a) zabezpieczanie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w przedszkolu;

b) dbałość o powierzony sprzęt, rośliny;

c) umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym;

d) odpowiedzialność materialna za przydzielone naczynia stołowe, sprzęt do sprzątania, odzież ochronną oraz sprzęty i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania.

5. PONADTO:

a) Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeby wskazanych przez Dyrektora zespołu lub Wicedyrektora placówki.

 

b) Przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż., przestrzeganie tajemnicy służbowej, obowiązujących przepisów prawa oraz zarządzeń i decyzji Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3.

 

§38

Rzemieślnik

Zakres obowiązków:

1. Ciągłe zabezpieczenie sprawności technicznej obiektu, w tym lokalizowanie oraz niezwłoczne eliminowanie wszelkich uszkodzeń  i zagrożeń,  zarówno w budynku jak i na terenie posesji.

2. Dbanie o sprawność techniczną instalacji i urządzeń elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych.

3. Nadzorowanie i zabezpieczanie właściwego stanu pozostałych urządzeń i maszyn funkcjonujących na terenie placówki.

4. Utrzymywanie w sprawności sprzętu przeciwpożarowego; dbanie o drożność dróg ewakuacyjnych.

5. Zabezpieczanie na bieżąco właściwego stanu stolarki drzwiowej i okiennej (w tym wymienianie szyby, zamków oraz usuwanie na bieżąco innych uszkodzeń).

6. Dokonywanie bieżących napraw sprzętu, mebli, krzesełek itp.

7. Przeprowadzanie niezbędnych i możliwych do wykonania napraw ślusarskich, murarskich, malarskich i innych, w zakresie posiadanych kwalifikacji i uprawnień.

8. Zabezpieczenie obiektu przed kradzieżą i włamaniem.

9. Dokonywanie sezonowych przeglądów dachów i rynien (oczyszczanie z liści).

10. W sezonie zimowym sprawdzanie dachu pod względem ilości opadów śniegu   i informowanie na bieżąco o wynikach przeglądu przełożonych.

11. Dbanie o wyposażenie w odpowiednie narzędzie i materiały do prac konserwatorskich.

12. Udzielanie niezbędnej pomocy pracownikom w prowadzonych przez nich pracach porządkowych, inwentaryzacji, organizacji uroczystości, imprez itp.

13. Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeby wskazanych przez Dyrektora zespołu lub Wicedyrektora placówki.

 

14. Przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż., przestrzeganie tajemnicy służbowej, obowiązujących przepisów prawa oraz zarządzeń i decyzji Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3.

 

§39

Robotnik gospodarczy

Zakres obowiązków:

1. Usuwanie odpadów i innych zanieczyszczeń z niezabudowanej części nieruchomości, tj. z podwórza, przejść, bram, z chodnika.

2. Czyszczenie ze śniegu, lodu i błota niezabudowanej części nieruchomości wymienionej w punkcie 1, w tym także wpustów deszczowych, zasuw wodnych i gazowych, usuwanie śliskości oraz pryzmowanie śniegu po opadach.

3. Naprawa drobnych usterek urządzeń znajdujących się w niezabudowanej części nieruchomości tj. ławki, furtka, murek itp.

4. Pielęgnowanie zieleńców, kwietników itp. zarówno na terenie nieruchomości jak i przed nią, na ulicy w granicach do krawężnika jezdni.

5. Bezzwłoczne zawiadomienie kierownika gospodarczego lub dyrektora o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu instalacji i urządzeń technicznych, a także zagrożeniu dla bezpieczeństwa uczniów i pracowników.

6. Dbałość o stan narzędzi przeznaczonych do utrzymania porządku i czystości oraz zbiorników do gromadzenia odpadów i zawiadomienie kierownika gospodarczego o konieczności ich wymiany.

7. Bezzwłoczne zawiadomienie kierownika gospodarczego o stwierdzonych faktach niewykonywania obowiązków przez jednostki zajmujące się wywozem nieczystości.

8. Usuwanie z budynków Zespołu oraz pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do ogólnego użytku ogłoszeń, plakatów, afiszy, napisów i rysunków umieszczonych bez zgody dyrektora.

9. Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeby wskazanych przez Dyrektora zespołu lub Wicedyrektora placówki.

 

10. Przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż., przestrzeganie tajemnicy służbowej, obowiązujących przepisów prawa oraz zarządzeń i decyzji Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3.

 

§40

Nauczyciel rytmiki

Zakres obowiązków:

1. Realizowanie zajęć przy użyciu nowoczesnych i atrakcyjnych metod pracy z dziećmi.

2. Opracowanie programu zajęć dla poszczególnych grup wiekowych w przedszkolu.      

3. Rozwijanie umiejętności dzieci: śpiewu, gry na instrumentach, tańca i zabaw przy muzyce.

4. Doskonalenie form i metod pracy i dostosowanie ich do możliwości danej grupy wiekowej.

5. Przygotowanie dzieci do udziału w uroczystościach przedszkolnych.

6. Zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dzieci powierzonych mu w czasie zajęć.

7. Prowadzenie dokumentacji pracy.

8. Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć.

9. Współpraca z nauczycielami (wymiana informacji zwrotnych, rozwiązywanie ewentualnych problemów itp.).

10. Bieżąca współpraca z rodzicami dzieci.

11. Dbałość o wyposażenie i sprzęt przedszkola oraz reagowanie na przejawy zaniedbań w ich użytkowaniu.

12. Współpraca z Dyrektorem zespołu w zakresie tworzenia (modyfikowania) i realizowania planów i programów związanych z wychowaniem, rozwojem osobowym uczniów i poprawianiem jakości pracy przedszkola.

 

13. Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeby wskazanych przez Dyrektora zespołu lub Wicedyrektora placówki.

 

14. Przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż., przestrzeganie tajemnicy służbowej, obowiązujących przepisów prawa oraz zarządzeń i decyzji Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3.

 

 

 

§41

Postanowienia ogólne

Każdy Pracownik Przedszkola zobowiązany jest do wypełniania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom uczęszczającym do Przedszkola, wykonywania dodatkowych poleceń Dyrektora oraz Wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, jego zarządzeń, a także postanowień regulaminu pracy obowiązującego w Przedszkolu.

 

§42

Rekrutacja do przedszkola

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację elektroniczną w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Rekrutacja do przedszkola odbywa się w terminie określonym Uchwałą Rady Miasta Katowice. Przedszkole na stronie internetowej podaje do publicznej wiadomości terminy przyjęć. Rodzice składają w przedszkolu formularz rekrutacyjny w wersji papierowej wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów naboru.

3. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a) wielodzietność kandydata określona jako posiadanie 3 dzieci i więcej;

b) niepełnosprawność kandydata;

c) niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców;

d) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

e) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

f) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

4. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (w przypadku posiadania wolnych miejsc) brane są pod uwagę kryteria określone uchwałą Rady Miasta Katowice.

5. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, przewodniczący komisji rekrutacyjnej wywiesza listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w terminie wskazanym przez Uchwałę Rady Miasta Katowice.

6. Poświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola na piśmie składane jest przez rodziców w terminie ustalonym Uchwałą Rady Miasta Katowice.

7. Po upływie terminu poświadczania woli przez rodziców dziecka przewodniczący komisji rekrutacyjnej wywiesza listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych w terminie wskazanym przez Uchwałę Rady Miasta Katowice.

8. W trakcie roku szkolnego Dyrektor przyjmuje dzieci w przypadku zwolnienia miejsca.

9. Nabór dzieci z orzeczeniami do grup integracyjnych odbywa się według zasad i w terminie określonym przez organ prowadzący.

10. Przedszkole obejmuje wychowaniem przedszkolnym dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat.

11. Dziecko w wieku 6 lat musi odbywać w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

12. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie, której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Opinię w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko wydaje publiczna lub niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna wyłącznie na wniosek rodziców / prawnych opiekunów.

13. W uzasadnionych przypadkach może być przyjęte do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

14. Dziecko 2,5 –letnie może być przyjęte do przedszkola w przypadkach:

a) dysponowania przez Przedszkole wolnymi miejscami po zakończeniu rekrutacji podstawowej;

b) szybszego, niż przeciętny rozwój psychiczny i fizyczny dziecka.

 

§43

Postanowienia końcowe

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację stosownie do obowiązujących przepisów w zakresie działalności: dydaktyczno - wychowawczej, administracyjnej, gospodarczej.

2. Zasady gospodarki finansowej i materialnej Przedszkola określają odrębne przepisy.

3. Przedszkole zapewnia ochronę bazy danych rodziców i dzieci zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

4. Placówka może gromadzić fundusze z dodatkowych źródeł. Gospodarowanie tymi środkami określają odrębne przepisy.

5. Zmiany do Statutu mogą być dokonywane:

a) po zmianie przepisów wykonawczych,

b) z inicjatywy Przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

c) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

d) organu prowadzącego Przedszkole,

e) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

6. Zmiany są uchwalane bezwzględną większością głosów Rady Pedagogicznej.

7. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

a) opublikowanie statutu na stronie internetowej;

b) udostępnienie statutu wszystkim zainteresowanym przez Dyrektora zespołu. 

8. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej - nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników administracji i obsługi.

9. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

10. Statut Przedszkola wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Uchwała Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 38 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Katowicach

nr 7/2019/2020 z dnia 12 września 2019 roku

 

Uchwała Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 38 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Katowicach

nr 4/2019 z dnia 12 września 2019 roku

 

Aktualności

Kontakt

  • Miejskie Przedszkole nr 38 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3, ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
    ul. Gen. J. Hallera 72
    40-320 Katowice
  • 32/256-60-20

Galeria zdjęć