Menu strony

STATUT USTAWA PRAWO OŚWIATOWE REGULAMIN WYCIECZEK REGULAMIN RADY RODZICÓW PODSTAWA PROGRAMOWA UBEZPIECZENIE - DOKUMENTY DO POBRANIA KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA

DOKUMENTY

USTAWA PRAWO OŚWIATOWE

Dokument podpisany przez Marek Głuch Data: 2017.01.11

15:27:04 CET


DZIENNIK  USTAW

 
 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r.

Poz. 59

 

 

 

U S T A W A

z dnia 14 grudnia 2016 r.

 

Prawo oświatowe

 

Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym  Pakcie   Praw   Obywatelskich   i Politycznych   oraz   Konwencji   o Prawach   Dziecka.   Nauczanie i wychowanie respektując chrześcijański system wartości za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla pol- skiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapew- nić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych         i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności:

1)       realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do

wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;

2)       wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;

3)       wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży;

4)       możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez różne podmioty;

5)       dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;

6)       możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie  i zagrożoną   niedostosowaniem   społecznym,   zgodnie   z indywidualnymi   potrzebami   rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;

7)       opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształce- nia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;

8)       opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nau- czania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie;

9)       upowszechnianie dostępu do szkół, których ukończenie umożliwia dalsze kształcenie w szkołach wyższych;

10)     możliwość uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodo- wych i specjalistycznych;

11)     zmniejszanie  różnic  w warunkach  kształcenia,  wychowania  i opieki  między  poszczególnymi  regionami  kraju,   a zwłaszcza ośrodkami wielkomiejskimi i wiejskimi;

 

 

12)     kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolonta- riatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;

13)     upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;

14)     utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach;

15)     upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej;

16)     opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

17)     dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy;

18)     kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organi- zacyjnych lub metodycznych;

19)     przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;

20)     warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego;

21)     upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczaj- nych;

22)     kształtowanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;

23)     wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.

Art. 2. System oświaty obejmuje:

1)       przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, przedszkola integracyjne i specjalne oraz inne for- my wychowania przedszkolnego;

2)       szkoły:

a)      podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przy- sposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa spor- towego,

b)      ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwu- języcznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa,

c)      artystyczne;

3)       placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zaintereso- wań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

4)       placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

5)       placówki artystyczne ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych;

6)       poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom  i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  a także  pomocy uczniom w wyborze  kierunku kształcenia  i zawodu;

7)       młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy  i wychowania,  a także  ośrodki  rewalidacyjno-wychowawcze  umożliwiające  dzieciom  i młodzieży,  o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jed- ną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa  w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

8)       placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;

 

 

9)       placówki doskonalenia nauczycieli;

10)     biblioteki pedagogiczne;

11)     kolegia pracowników służb społecznych.

Art. 3. 1. System oświaty wspierają organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, a także osoby prawne prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania.

2.  Organy administracji publicznej  prowadzące  szkoły  i placówki  współdziałają  z podmiotami,  o których  mowa w ust. 1, w wykonywaniu zadań wymienionych w art. 1.

3.  System oświaty mogą wspierać także jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki innych właściwych służb w działaniach służących podnoszeniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

4.  Organy  administracji  publicznej,  w tym  organy  prowadzące  szkoły  i placówki,  współdziałają  z podmiotami, o których mowa w ust. 3, w zapewnieniu właściwych warunków realizacji zadań wymienionych w ust. 3, w szczególności w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z zakresu podnoszenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym bezpieczeństwa prze- ciwpożarowego.

Art. 4. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1)       szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole;

2)       szkole specjalnej lub oddziale specjalnym – należy przez to rozumieć odpowiednio:

a)      szkołę lub oddział dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2,

b)      szkołę lub oddział zorganizowane w podmiocie leczniczym, o którym mowa w przepisach o działalności leczni- czej, oraz w jednostce pomocy społecznej, w celu kształcenia dzieci i młodzieży przebywających w tym podmio- cie lub jednostce, w których stosuje się odpowiednią organizację kształcenia oraz specjalne działania opiekuń- czo-wychowawcze, zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 128 ust. 3;

3)       oddziale integracyjnym – należy przez  to  rozumieć  oddział  szkolny,  w którym uczniowie  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczą się i wychowują razem z pozostałymi uczniami, zorganizowany zgodnie      z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2;

4)       oddziale dwujęzycznym – należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii doty- czącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybra- ne spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej lub matematykę;

5)       szkole integracyjnej należy przez to rozumieć szkołę, w której wszystkie oddziały oddziałami integracyjnymi;

6)       szkole dwujęzycznej należy przez to rozumieć szkołę, w której wszystkie oddziały oddziałami dwujęzycznymi;

7)       szkole rolniczej – należy przez to rozumieć szkołę ponadpodstawową kształcącą wyłącznie w zawodach dla rolnic- twa, dla których, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, mini- strem właściwym jest minister właściwy do spraw rolnictwa, minister właściwy do spraw rozwoju wsi lub minister właściwy do spraw rynków rolnych;

8)       szkole leśnej – należy przez to rozumieć szkołę ponadpodstawową kształcącą wyłącznie w zawodach dla leśnictwa, dla których, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw środowiska;

9)       szkole morskiej – należy przez to rozumieć szkołę ponadpodstawową kształcącą wyłącznie w zawodach podstawo- wych  dla żeglugi morskiej, dla których, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa  w art. 46 ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw gospodarki morskiej;

10)     szkole żeglugi śródlądowej – należy przez to rozumieć szkołę ponadpodstawową kształcącą wyłącznie w zawodach podstawowych dla żeglugi śródlądowej, dla których, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego,       o której mowa w art. 46 ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej;

 

 

11)     szkole rybołówstwa – należy przez to rozumieć szkołę ponadpodstawową kształcącą wyłącznie w zawodach podsta- wowych  dla rybołówstwa, dla których, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa   w art. 46 ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw rybołówstwa;

12)     oddziale międzynarodowym – należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone zgod- nie z programem nauczania ustalonym przez zagraniczną instytucję edukacyjną;

13)     oddziale przygotowawczym – należy przez to rozumieć oddział szkolny dla osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, które nie znają języka polskiego albo  znają  go  na  poziomie  niewystarczającym  do  korzystania  z nauki,  jak  również  wykazują  zaburzenia        w komunikacji oraz trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjne- go, co wymaga dostosowania procesu i organizacji kształcenia do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych, zorganizo- wany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 165 ust. 16 pkt 2;

14)     placówce – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 3–8 i 10;

15)     placówce rolniczej – należy przez to rozumieć placówki i ośrodki wymienione w art. 2 pkt 4, umożliwiające uzyska- nie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych wyłącznie w zawodach, dla których, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw rolnictwa, minister właściwy do spraw rozwoju wsi lub minister właściwy do spraw rynków rol- nych;

16)     organie prowadzącym szkołę lub placówkę – należy przez to rozumieć ministra, jednostkę samorządu terytorialnego, inne osoby prawne i fizyczne;

17)     kuratorze oświaty – należy przez to rozumieć kierownika kuratorium oświaty jako jednostki organizacyjnej wchodzą- cej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie;

18)     nauczycielu –  należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego szkoły, placówki   i placówki doskonalenia nauczycieli;

19)     rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

20)     uczniach – należy przez to rozumieć także słuchaczy i wychowanków;

21)     ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169);

22)     oddziale sportowym lub oddziale mistrzostwa sportowego – należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym są prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe, zorganizowany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ust. 5;

23)     centrach kształcenia ustawicznego albo centrach kształcenia praktycznego – należy przez to rozumieć rodzaj odpo- wiednio placówki kształcenia ustawicznego i placówki kształcenia praktycznego;

24)     podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakoń- czeniu określonego etapu edukacyjnego, oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, uwzględniane odpowied- nio w programach wychowania przedszkolnego, programach nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych, a także warunki i sposób realizacji tych podstaw programowych;

25)     podstawie programowej kształcenia w zawodach – należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, niezbędnych dla zawodów lub kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, uwzględniane w programach nauczania i umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyj- nych, oraz warunki realizacji kształcenia w zawodach, w tym zalecane wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego;

26)     programie wychowania przedszkolnego lub programie nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego należy przez to rozumieć program, o którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy o systemie oświaty;

27)     programie nauczania  do  zawodu    należy przez  to  rozumieć  program,  o którym mowa  w art. 3 pkt 13c ustawy  o systemie oświaty;

 

 

28)     zadaniach oświatowych jednostek samorządu terytorialnego – należy przez to rozumieć zadania w zakresie kształce- nia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej;

29)     szkole dla dorosłych – należy przez to rozumieć szkoły, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a i f, w których stosuje się odrębną organizację kształcenia i do których są przyjmowane osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane do szkoły;

30)     kształceniu ustawicznym –  należy przez  to  rozumieć  kształcenie  w szkołach dla  dorosłych, a także uzyskiwanie    i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny;

31)     formach  pozaszkolnych     należy  przez   to  rozumieć  formy  uzyskiwania  i uzupełniania  wiedzy,  umiejętności   i kwalifikacji zawodowych w placówkach i ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 4, a także kwalifikacyjne kursy zawodowe;

32)     niepełnosprawnościach sprzężonych – należy przez to rozumieć występowanie u dziecka niesłyszącego lub słabo- słyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją, z niepełnosprawnością intelektualną z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, co najmniej jeszcze jednej z wymienionych niepełnospraw- ności;

33)     specyficznych trudnościach w uczeniu się – należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi;

34)     kwalifikacji w zawodzie – należy przez to rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji;

35)     kwalifikacyjnym kursie zawodowym – należy przez to rozumieć kurs, którego program nauczania uwzględnia pod- stawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystą- pienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji;

36)     egzaminie  potwierdzającym  kwalifikacje  w zawodzie    należy  przez  to  rozumieć  egzamin,  o którym  mowa    w art. 3 pkt 21 ustawy o systemie oświaty;

37)     egzaminie maturalnym – należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 3 pkt 21c ustawy o systemie oświaty;

38)     egzaminie ósmoklasisty – należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 3 pkt 21d ustawy o systemie oświaty;

39)     podręczniku należy przez to rozumieć podręcznik, o którym mowa w art. 3 pkt 23 ustawy o systemie oświaty;

40)     materiale  edukacyjnym –  należy przez  to  rozumieć  materiał edukacyjny, o którym mowa w art. 3 pkt 24  ustawy   o systemie oświaty;

41)     materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał ćwiczeniowy, o którym mowa w art. 3 pkt 25 ustawy   o systemie oświaty;

42)     wielodzietności rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

43)     samotnym wychowywaniu dziecka – należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdo- wę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Art. 5. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

Art. 6. Prawa i obowiązki nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379), z zastrzeżeniem art. 16.

Art. 7. Status prawny pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzo- nych  przez  jednostki   samorządu  terytorialnego,   z wyjątkiem  osób,   o których  mowa   w art. 15,   określają  przepisy o pracownikach samorządowych.

Art. 8. 1. Szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.

 

 

2.  Szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 4–13, może być zakładana i prowadzona przez:

1)       jednostkę samorządu terytorialnego;

2)       inną osobę prawną;

3)       osobę fizyczną.

3.  Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły i placówki publiczne.

4.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej mogą zakładać i prowadzić publiczne szkoły i placówki, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 49.

5.  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania:

1)       zakłada i prowadzi:

a)      szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawi- cielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, które umożliwiają uczniom uczęszczającym do szkół funkcjo- nujących  w systemach  oświaty  innych  państw  uzupełnianie  wykształcenia  w zakresie  szkoły  podstawowej  i liceum ogólnokształcącego, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planami nauczania dla szkolnych punktów konsultacyjnych,

b)      publiczne placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym;

2)       może zakładać i prowadzić:

a)      publiczne szkoły i placówki o charakterze eksperymentalnym,

b)      publiczne placówki kształcenia ustawicznego o zasięgu ogólnokrajowym,

c)      szkoły  i zespoły  szkół  w Polsce  oraz  przy  przedstawicielstwach  dyplomatycznych,  urzędach  konsularnych  i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, które:

   prowadzą kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą zgodnie z podstawą pro- gramową kształcenia ogólnego, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lub

   umożliwiają uczniom uczęszczającym do szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw uzupeł- nianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, zgodnie z ramami progra- mowymi kształcenia uzupełniającego i planami nauczania dla szkolnych punktów konsultacyjnych.

6.  Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zakłada i prowadzi publiczne szkoły arty- styczne oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 8, dla uczniów szkół artystycznych, a także może zakładać i prowadzić placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych.

7.  Minister właściwy do spraw rolnictwa może zakładać i prowadzić:

1)       publiczne szkoły rolnicze oraz placówki rolnicze o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym;

2)       publiczne placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych.

8.  Minister właściwy do spraw środowiska może zakładać i prowadzić publiczne szkoły leśne.

9.  Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może zakładać i prowadzić publiczne szkoły morskie.

10. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej może zakładać i prowadzić publiczne szkoły żeglugi śródlądowej.

11.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa może zakładać i prowadzić publiczne szkoły rybołówstwa.

12.  Minister  Sprawiedliwości  może  zakładać  i prowadzić  publiczne  szkoły i placówki w zakładach poprawczych  i schroniskach dla  nieletnich oraz  publiczne  szkoły i placówki  przy zakładach karnych i aresztach  śledczych.  Szkoły     i placówki przy zakładach karnych i aresztach śledczych działają w ramach ich struktury.

13.  Szkoły kształcące w zawodzie technik pożarnictwa może zakładać i prowadzić wyłącznie minister właściwy do spraw wewnętrznych.

14.  Minister właściwy do spraw zdrowia może założyć i prowadzić publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym w zakresie nauczania w zawodach, dla których zgodnie z klasyfika- cją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia.

15.  Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, przed- szkoli integracyjnych i specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 32 ust. 2, szkół

 

 

podstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin.

16. Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych, w tym integra- cyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt 3–8, z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, należy do zadań własnych powiatu, z zastrzeżeniem ust. 6.

17.  Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym, a w przypadku szkół artystycznych – z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

18.  Przepis ust. 17 stosuje się również w przypadku przekazywania szkół i placówek pomiędzy jednostkami samorzą- du terytorialnego.

19.  Prowadzenie szkół artystycznych oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 8, dla uczniów szkół artystycznych, a także placówek doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych może być przekazywane w drodze porozumienia między ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego a jednostką samorządu terytorialnego.

20.  Prowadzenie publicznych szkół rolniczych i placówek rolniczych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, publicznych szkół leśnych oraz publicznych szkół morskich, publicznych szkół żeglugi śródlądowej i publicznych szkół rybołówstwa może być przekazywane w drodze porozumienia zawieranego między właściwym ministrem a jednostką sa- morządu terytorialnego.

21.  W porozumieniu, o którym mowa w ust. 20, strony mogą określić tryb przekazania mienia będącego odpowiednio we władaniu publicznych szkół rolniczych i placówek rolniczych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, publicz- nych szkół leśnych oraz publicznych szkół morskich, publicznych szkół żeglugi śródlądowej i publicznych szkół rybołów- stwa, niezbędnego do prawidłowego wykonywania zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1.

22.  Zakładanie i prowadzenie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół  i placówek wymienionych w ust. 16 o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym należy do zadań samorządu woje- wództwa, z zastrzeżeniem ust. 6 i 25.

23.  Powiat i gmina mogą zakładać i prowadzić w ramach zadań własnych publiczne placówki doskonalenia nauczy- cieli i biblioteki pedagogiczne, z zastrzeżeniem ust. 6.

24.  Założenie przez powiat lub gminę jednostki, o której mowa w ust. 23, następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.

25.  Plan sieci publicznych placówek doskonalenia  nauczycieli,  bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek,      o których mowa w ust. 22, określa strategia rozwoju województwa ustalona na podstawie odrębnych przepisów.

26.  Zakładanie publicznych kolegiów pracowników służb społecznych należy do zadań własnych samorządu woje- wództwa.

Art. 9. 1.  Jednostka  samorządu  terytorialnego,  będąca  organem  prowadzącym  szkołę   liczącą   nie  więcej  niż 70 uczniów, na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawu- jącego nadzór pedagogiczny, może przekazać z dniem 1 września danego roku, w drodze umowy, osobie prawnej niebędą- cej jednostką samorządu terytorialnego, z wyjątkiem osoby, o której mowa w ust. 2, lub osobie fizycznej, prowadzenie takiej szkoły, o ile szkoła ta nie jest jedyną szkołą danego typu prowadzoną przez tę jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie z art. 8 ust. 15 lub 16. Przepis nie dotyczy szkoły artystycznej.

2.  Jednostka  samorządu  terytorialnego  nie  może  powierzyć  lub  przekazać  wykonywania  zadań  oświatowych,   o których mowa w art. 11 ust. 2–4, osobie prawnej utworzonej przez tę jednostkę samorządu terytorialnego lub osobie prawnej, w której ta jednostka samorządu terytorialnego ma udziały, albo której ma akcje. W szczególności jednostka samorządu terytorialnego nie może przekazać takiej osobie prawnej prowadzenia szkoły na podstawie ust. 1, ani udzielić jej zezwolenia na założenie publicznej szkoły,  placówki  lub  innej  formy wychowania  przedszkolnego  na  podstawie art. 88 ust. 4.

3.  Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:

1)       w przypadku szkoły podstawowej – wskazanie, czy szkole ustala się obwód;

2)       tryb przejęcia szkoły przez jednostkę samorządu terytorialnego w przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6;

3)       warunki korzystania z mienia przejętej szkoły;

 

 

4)       tryb kontroli przestrzegania warunków umowy;

5)       warunki i tryb rozwiązania umowy za wypowiedzeniem.

4.  Do szkoły przejętej zgodnie z ust. 1 stosuje się przepisy dotyczące szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, z wyjątkiem art. 88 ust. 4–6.

5.  Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana przejąć prowadzenie szkoły przekazanej osobie prawnej nie- będącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, jeżeli osoba prowadząca szkołę nie wykonała polecenia, o którym mowa w art. 56 ust. 1 lub 2, narusza ustawę lub warunki prowadzenia szkoły określone w umowie, o której mowa w ust. 1. W tym przypadku umowa ulega rozwiązaniu z dniem przejęcia szkoły przez jednostkę samorządu terytorialnego.

6.  Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, która przejęła do prowadzenia szkołę publiczną na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, nie może zlikwidować tej szkoły; na wniosek tej osoby jednostka samorządu terytorialnego, która przekazała szkołę, przejmuje jej prowadzenie w trybie określonym w umowie,  o której mowa w ust. 1.

7.  Jednostka samorządu terytorialnego oraz osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, która przejmie do prowadzenia szkołę publiczną na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, są obowiązani powiadomić, w terminie 6 miesięcy przed dniem przekazania szkoły do prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, pracowników szkoły oraz zakładową organizację związkową o terminie przekazania szkoły, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych i socjalnych skutkach dla pracowników, a także nowych warunkach  pracy i płacy.  Przepisy art. 261 ust. 3  i 4  ustawy z dnia  23 maja  1991 r.  o związkach zawodowych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 1881) stosuje się odpowiednio.

8.  Nauczyciel,  w terminie 3 miesięcy od  uzyskania informacji,  o której mowa w ust. 7, może złożyć oświadczenie  o odmowie przejścia do szkoły publicznej przejmowanej do prowadzenia przez osobę prawną niebędącą jednostką samo- rządu terytorialnego lub osobę fizyczną.

9.  Złożenie oświadczenia, o którym mowa  w ust. 8,  powoduje rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, z dniem przekazania szkoły, chyba że nauczyciel do dnia rozwiązania stosunku pracy wyrazi zgodę na przeniesienie do innej szkoły prowadzonej przez daną jednostkę samo- rządu terytorialnego.

10.  Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, która przejęła szkołę, na pod- stawie umowy, o której mowa w ust. 1, z dniem przejęcia szkoły jest obowiązana zaproponować nauczycielom na piśmie nowe warunki pracy i płacy oraz wskazać termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego nauczyciele mają złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków.

11.  Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy i płacy, o których mowa w ust. 10, powoduje rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z upływem 3 miesięcy od dnia, do którego nauczyciel miał złożyć oświadczenie, o którym mowa    w ust. 10.  Do  nauczyciela,  który odmówił przyjęcia nowych warunków pracy i płacy, stosuje się odpowiednio przepisy  o rozwiązywaniu stosunków pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

12.  Do czasu przyjęcia nowych warunków pracy i płacy albo rozwiązania stosunku pracy z powodu odmowy ich przy- jęcia, w zakresie praw i obowiązków nauczyciela stosuje się dotychczasowe przepisy.

Art. 10. 1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:

1)       zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wycho- wania i opieki;

2)       zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;

3)       wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;

4)       zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa  w art. 4 ust. 3 pkt 2–6  ustawy  z dnia  29 września  1994 r.  o rachunkowości  (Dz. U.  z 2016 r. poz. 1047 i 2255), i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki;

5)       wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów naucza- nia, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statu- towych;

6)       wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki.

 

 

2.  W celu  wykonywania  zadań  wymienionych  w ust. 1 organy  prowadzące  szkoły  i placówki,  o których  mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 4–13, mogą tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek lub organizować wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną prowadzonych szkół i placówek, o której mowa w ust. 1 pkt 4.

3.  Minister Obrony Narodowej może udzielić organowi prowadzącemu szkołę, w związku z realizacją zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych w dziedzinie obronności, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących lub inwestycyjnych.

4.  Obowiązek zapewnienia wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy organów prowadzą- cych szkoły i placówki, które na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowoś- ci, nie są obowiązane do stosowania zasad rachunkowości określonych tą ustawą.

Art. 11. 1.  Zadania  oświatowe  jednostek  samorządu  terytorialnego    finansowane  na  zasadach  określonych   w odrębnych ustawach.

2.  Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, jest zada- niem oświatowym:

1)       gmin –  w przedszkolach  oraz  w innych  formach  wychowania  przedszkolnego,  o których  mowa  w art. 32 ust. 2, a także w szkołach, o których mowa w art. 8 ust. 15;

2)       powiatów – w szkołach i placówkach, o których mowa w art. 8 ust. 16;

3)       samorządów województw – w szkołach, placówkach i placówkach doskonalenia nauczycieli oraz kolegiach pracow- ników służb społecznych, o których mowa w art. 8 ust. 22 i 26.

3.  Zadaniem oświatowym gminy i powiatu jest także zapewnienie  dodatkowej,  bezpłatnej  nauki języka  polskiego, o której mowa w art. 165 ust. 7 i 9.

4.  Zadaniem oświatowym powiatu jest także zapewnienie warunków prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodo- wych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat.

5.  Środki niezbędne do realizacji zadań oświatowych, o których mowa w ust. 2 i 4, w tym na wynagrodzenia nauczy- cieli oraz utrzymanie szkół i placówek, są zagwarantowane w dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

6.  W danym roku budżetowym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynika- jąca z podziału części oświatowej  subwencji  ogólnej  dla  jednostek  samorządu  terytorialnego  na ten rok, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198, 1609 i 1985), w zakresie tych zadań.

7.  Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za po- przedni rok szkolny, w tym o wynikach:

1)       egzaminu   ósmoklasisty,    egzaminu    maturalnego    i egzaminu    potwierdzającego    kwalifikacje    w zawodzie,  z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi po- trzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego;

2)       nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

Art. 12. Publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2, oraz ich zespoły wpisuje się do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej jako podmioty, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068).

Art. 13. 1. Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:

1)       realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;

2)       zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż  5 godzin dziennie;

3)       przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

4)       zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 1.

 

 

2.  Publiczna inna forma wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 32 ust. 2, zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym jednak niż czas określony w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 11.

3.  W przypadku publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, czas bezpłatnego nauczania, wychowa- nia i opieki ustalony przez osobę prowadzącą, zgodnie z ust. 1 pkt 2 i ust. 2, nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania,  wychowania i opieki ustalony, zgodnie z ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przez radę gminy dla publicznych przedszkoli      i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę.

4.  Do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego stosuje się przepisy ust. 1 pkt 1, 3 i 4.

5.  Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się również do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.

6.  Niepubliczne przedszkole:

1)       realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;

2)       zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje  określone  dla  nauczycieli  przedszkoli  publicznych;  przepisy  art. 15 ust. 1 i 4 stosuje się odpowiednio.

7.  Przepis ust. 6 stosuje się także do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz nie- publicznych innych form wychowania przedszkolnego.

Art. 14. 1. Szkołą publiczną jest szkoła, która:

1)       zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;

2)       przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3)       zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2;

4)       realizuje:

a)      programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowa- dzącej kształcenie zawodowe – również podstawę programową kształcenia w zawodach,

b)      ramowy plan nauczania;

5)       realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w rozdziałach 3a i 3b ustawy o systemie oświaty.

2.  Szkoły publiczne umożliwiają uzyskanie świadectw lub dyplomów państwowych.

3.  Szkoła niepubliczna niebędąca szkołą artystyczną może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej, o których mowa w ust. 2, jeżeli:

1)       realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe wymienione w ust. 1 pkt 4 lit. a;

2)       realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu;

3)       stosuje  zasady  klasyfikowania   i promowania   uczniów   oraz   przeprowadzania   egzaminów,   o których   mowa w ust. 1 pkt 5;

4)       prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych;

5)       w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1;

6)       zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 2, posiadających kwalifikacje okre-

ślone dla nauczycieli szkół publicznych; przepisy art. 15 ust. 2, 4 i 6 stosuje się odpowiednio.

4.  Niepubliczna szkoła artystyczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej, o których mowa w ust. 2, jeżeli:

1)       realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe wymienione w ust. 1 pkt 4 lit. a;

2)       realizuje zajęcia edukacyjne zgodnie z ramowym planem nauczania publicznej szkoły artystycznej danego typu;

3)       przyjmuje kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności niezbędnych do podjęcia kształcenia w danej szkole artystycznej, danym zawodzie, specjalności lub specjalizacji, uwzględniając limity wiekowe kandydatów określone dla kandydatów do publicznej szkoły artystycznej danego typu;

 

 

4)       stosuje  zasady  klasyfikowania   i promowania   uczniów   oraz   przeprowadzania   egzaminów,   o których   mowa w ust. 1 pkt 5;

5)       prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla publicznych szkół artystycznych;

6)       kształci w zawodach szkolnictwa  artystycznego  określonych  w klasyfikacji  zawodów  szkolnictwa  zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, dla których minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określił podstawę programową kształcenia w zawodzie;

7)       zatrudnia nauczycieli zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 2, posiadających kwalifikacje określone dla nauczy- cieli szkół publicznych; przepisy art. 15 ust. 2, 4 i 6 stosuje się odpowiednio.

Art. 15. 1. W uzasadnionych przypadkach w przedszkolu publicznym może być, za zgodą kuratora oświaty, zatrud- niona osoba niebędąca nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpo- wiednio.

2.  W uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być, za zgodą kuratora oświaty, a w przypadku szkoły ar- tystycznej – ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zatrudniona osoba niebędąca nau- czycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.

3.  Osobę, o której mowa w ust. 2, zatrudnia się na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Ko- deks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255), z tym że do tej osoby stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych nauczycieli oraz ustala się wynagrodzenie nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego.

4.  Osoba,  o której  mowa  w ust. 2,  może  być  zatrudniona  w szkole,  jeżeli  spełnia  warunki,  o których  mowa    w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, osoba ta, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązana przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego.

5.  Przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio do placówek artystycznych, placówek, o których mowa w art. 2 pkt 8, dla uczniów szkół artystycznych i placówek doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, z tym że zgodę na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem wyraża minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

6.  Przepisy ust. 2–4 stosuje się również w przypadku zatrudnienia osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane  przez  dyrektora  szkoły lub  placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego,  z tym że zatrudnienie tej osoby następuje za zgodą organu prowadzącego, a w przypadku szkoły artystycznej – za zgodą ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

7.  W szkole podstawowej, w tym specjalnej  i integracyjnej, może być zatrudniony asystent nauczyciela lub osoby,   o której mowa w ust. 2, prowadzących zajęcia w klasach I–III, lub asystent wychowawcy świetlicy. Do zadań asystenta należy wspieranie  nauczyciela  lub  osoby,  o której  mowa w ust. 2,  prowadzących zajęcia dydaktyczne,  wychowawcze  i opiekuńcze, lub wspieranie wychowawcy świetlicy. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela, osoby, o której mowa w ust. 2, lub wychowawcy świetlicy.

8.  Asystent, o którym mowa w ust. 7, posiada wykształcenie co najmniej na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne. Asystenta zatrudnia się na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, z tym że wynagrodzenie ustala się nie wyższe niż prze- widziane dla nauczyciela dyplomowanego. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

9.  Asystentowi, o którym mowa w ust. 7, nie powierza się zadań określonych dla nauczycieli posiadających kwalifi- kacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedo- stosowaniem społecznym, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2.

Art. 16. 1. W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w szkole lub placówce pu- blicznej może być zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje w tej szkole lub placówce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, posiadający kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz spełniający warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 2–4a tej ustawy. Potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 4  i 4a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, następuje odpowiednio w trybie art. 10 ust. 8a i 8b tej ustawy.

2. Nauczyciela, o którym mowa w ust. 1, zatrudnia się na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r.

  Kodeks pracy, z tym że za każdą godzinę prowadzenia zajęć, o których mowa w ust. 1, nauczycielowi przysługuje wyna-

 

 

grodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć ustalone w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyż- sze i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 3 w tabeli w lp. 3 tej ustawy.

Art. 17. 1. Szkoła podstawowa może być tylko szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

2. Do szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Art. 18. 1. Szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się na następujące typy:

1)       ośmioletnią szkołę podstawową;

2)       szkoły ponadpodstawowe:

a)      czteroletnie liceum ogólnokształcące,

b)      pięcioletnie technikum,

c)      trzyletnią branżową szkołę I stopnia,

d)      trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,

e)      dwuletnią branżową szkołę II stopnia,

f)       szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.

2.  Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d, jest szkołą specjalną przeznaczoną wyłącznie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub  znacznym oraz dla uczniów     z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

3.  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może określać, w drodze rozporządzenia, typy szkół inne niż wymienione w ust. 1 oraz ustalać sposób organizacji kształcenia w tych typach szkół, biorąc pod uwagę konieczność reali- zowania cyklu kształcenia uwzględniającego podstawy programowe kształcenia ogólnego dla obowiązkowych zajęć edu- kacyjnych oraz podstawę programową kształcenia w zawodach.

4.  Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi,  w drodze  rozporządzenia, typy szkół artystycznych publicznych i niepublicznych,  w tym szkół, w których przeprowadza się egzamin końcowy albo egzamin dyplomowy, oraz szkół, w których przeprowa- dza się egzamin ósmoklasisty,  a także szkół,  których ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego,       z uwzględnieniem cyklu kształcenia ogólnego lub kształcenia artystycznego realizowanego w tych szkołach, a także moż- liwości kontynuowania nauki przez uczniów szkół artystycznych w szkołach, o których mowa w ust. 1.

5.  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia:

1)       warunki tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa spor- towego, uwzględniając umożliwienie uczniom godzenia zajęć sportowych z nauką, w szczególności poprzez odpo- wiednią organizację zajęć dydaktycznych;

2)       warunki realizacji w oddziałach i szkołach sportowych oraz oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego zajęć sportowych obejmujących szkolenie sportowe w oparciu o programy szkolenia opracowane przez polskie związki sportowe.

Art. 19. 1. W ostatniej klasie szkoły podstawowej przeprowadza się egzamin ósmoklasisty.

2. Ukończenie:

1)       szkoły podstawowej umożliwia dalsze kształcenie  w szkołach  ponadpodstawowych,  o których  mowa  w art. 18  ust. 1 pkt 2 lit. a–d;

2)       liceum ogólnokształcącego umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;

3)       technikum umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego oraz uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie;

4)       branżowej szkoły I stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egza- minu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie w branżowej szkole II stopnia kształcącej  w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia, lub w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od klasy II;

 

 

5)       branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżo- wej szkole I i II stopnia, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;

6)       szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy;

7)       szkoły policealnej umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.

Art. 20. 1. Wykształcenie podstawowe posiada osoba, która:

1)       ukończyła szkołę podstawową albo

2)       uzyskała w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w wyniku klasyfikacji rocznej w klasie, której zakres nauczania odpowiada ostatniej klasie szkoły podstawowej, ze wszystkich obowiązko- wych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wyda- nych na podstawie art. 44zq ustawy o systemie oświaty, albo

3)       ukończyła podstawowe studium zawodowe.

2.  Wykształcenie zasadnicze branżowe posiada osoba, która:

1)       ukończyła branżową szkołę I stopnia albo

2)       zdała egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia oraz:

a)      ukończyła kwalifikacyjny  kurs  zawodowy  w zakresie  kwalifikacji  wyodrębnionej  w zawodzie  nauczanym  w branżowej szkole I stopnia lub

b)      posiada świadectwo  potwierdzające  kwalifikację  wyodrębnioną  w zawodzie  nauczanym w branżowej  szkole I stopnia, lub

c)      uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

3.  Wykształcenie średnie branżowe posiada osoba, która:

1)       ukończyła branżową szkołę II stopnia albo

2)       spełniła warunki, o których mowa odpowiednio w ust. 2 pkt 1 lub 2, oraz zdała egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia, a także:

a)      ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, z tym że kwalifikacja ta wraz z kwalifikacją, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a lub b, zostały wyodrębnione w tym samym zawodzie, lub

b)      posiada świadectwo potwierdzające kwalifikację wyodrębnioną w danym zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, z tym że kwalifikacja ta wraz z kwalifikacją, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a lub b, zostały wyodrębnione w tym samym zawodzie, lub

c)      uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

4.  Wykształcenie średnie posiada osoba, która:

1)       ukończyła szkołę ponadpodstawową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, albo

2)       uzyskała w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, w wyniku kla- syfikacji rocznej w klasie, której zakres nauczania odpowiada ostatniej klasie liceum ogólnokształcącego, ze wszyst- kich  obowiązkowych zajęć  edukacyjnych ogólnokształcących pozytywne  oceny klasyfikacyjne,  o których mowa  w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq ustawy o systemie oświaty, albo

3)       ukończyła szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkół zawodowych, zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, albo

4)       ukończyła szkołę ponadpodstawową albo szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły ponad- podstawowej działające w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjątkiem zasadniczych szkół zawo- dowych, szkół zasadniczych lub innych równorzędnych.

 

 

5.  Wykształcenie gimnazjalne posiada osoba, która:

1)       ukończyła gimnazjum albo

2)       uzyskała w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum, w wyniku klasyfikacji rocznej w klasie, której zakres nauczania odpowiada ostatniej klasie gimnazjum, ze wszystkich obowiązkowych zajęć eduka- cyjnych ogólnokształcących pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq  ustawy  o systemie  oświaty,  oraz  przystąpiła  do  egzaminu  gimnazjalnego  przeprowadzanego  zgodnie  z przepisami rozdziału 3b ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.

6.  Wykształcenie zasadnicze zawodowe posiada osoba, która:

1)       ukończyła zasadniczą szkołę zawodową, szkołę zasadniczą lub inną szkołę równorzędną, albo

2)       zdała egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej oraz:

a)      ukończyła kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie nau- czanym w zasadniczej szkole zawodowej lub

b)      posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie nauczanym w zasadniczej szkole zawodowej, lub

c)      uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Art. 21. 1. W szkołach publicznych i niepublicznych, z wyjątkiem szkół artystycznych, mogą być tworzone oddziały międzynarodowe.

2.  Utworzenie   oddziału   międzynarodowego   wymaga   zezwolenia   ministra   właściwego   do   spraw   oświaty    i wychowania.

3.  Zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w szkole podstawowej może zostać udzielone, jeżeli pro- gram nauczania ustalony przez zagraniczną instytucję edukacyjną, który ma być realizowany w tym oddziale, umożliwia uzyskanie przez uczniów wiadomości i umiejętności umożliwiających im przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty.

4.  Wniosek o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego składa organ prowadzący szkołę, w której ma zostać utworzony oddział międzynarodowy.

5.  Wniosek, o którym mowa w ust. 4, określa:

1)       cel, założenia kształcenia i program nauczania, który będzie realizowany w oddziale międzynarodowym;

2)       organizację     kształcenia    w oddziale     międzynarodowym    i stosowany    system oceniania,       klasyfikowania i egzaminowania;

3)       datę rozpoczęcia funkcjonowania oddziału.

6.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się:

1)       zgodę rady pedagogicznej na utworzenie oddziału międzynarodowego;

2)       dokument zawierający zgodę zagranicznej instytucji edukacyjnej na przystąpienie szkoły do nauczania zgodnego       z programem nauczania ustalonym przez tę instytucję;

3)       opinię kuratora oświaty zawierającą ocenę możliwości organizacyjnych i kadrowych pozwalających na realizowanie w szkole programu nauczania ustalonego przez zagraniczną instytucję edukacyjną;

4)       w przypadku szkoły publicznej – zobowiązanie organu prowadzącego szkołę do ponoszenia, z dochodów własnych, kosztów kształcenia w oddziale międzynarodowym przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły.

Art. 22. 1. Nauczanie w oddziale międzynarodowym może być prowadzone w języku obcym, z wyjątkiem zajęć dla uczniów będących obywatelami polskimi obejmujących: język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geo- grafii dotyczącą geografii Polski.

2.  Szkoła zapewnia uczniom oddziału międzynarodowego będącym obywatelami polskimi nauczanie języka polskie- go oraz części historii dotyczącej historii Polski i części geografii dotyczącej geografii Polski zgodnie z podstawą progra- mową kształcenia ogólnego ustaloną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b–h.

3.  Szkoła zapewnia uczniom oddziału międzynarodowego niebędącym obywatelami polskimi nauczanie języka pol- skiego jako języka obcego.

 

 

4.  Uczniowie oddziału międzynarodowego w szkole podstawowej przystępują do egzaminu ósmoklasisty.

5.  Absolwenci szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a, b i e, którzy uczęszczali do od- działów międzynarodowych w tych szkołach, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.

6.  Szkoła, w której został utworzony oddział międzynarodowy, zapewnia uczniom tego oddziału możliwość przejścia, na  każdym  etapie  kształcenia,  do   kształcenia  realizowanego   zgodnie  z programami  nauczania,  o których  mowa    w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a.

7.  Do oddziału międzynarodowego nie stosuje się przepisów art. 14 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz pkt 5 w zakresie dotyczącym zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, o których mowa w rozdziale 3a ustawy o systemie oświaty, a także art. 14 ust. 3.

Art. 23. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może cofnąć zezwolenie na utworzenie oddziału mię- dzynarodowego w przypadku:

1)       stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, że działalność oddziału międzynarodowego jest sprzeczna z przepisami niniejszej ustawy, ustawy o systemie oświaty, rozporządzeń wydanych na ich podstawie lub statutem szkoły, w której taki oddział został utworzony;

2)       cofnięcia przez zagraniczną instytucję edukacyjną zgody, o której mowa w art. 21 ust. 6 pkt 2;

3)       cofnięcia przez radę pedagogiczną zgody, o której mowa w art. 21 ust. 6 pkt 1;

4)       niewykonywania przez organ prowadzący szkołę zobowiązania, o którym mowa w art. 21 ust. 6 pkt 4.

2. Cofnięcie  zezwolenia  jest   równoznaczne   z likwidacją   oddziału  międzynarodowego.   Likwidacja   następuje w terminie określonym w decyzji o cofnięciu zezwolenia.

Art. 24. Oddział międzynarodowy może zostać zlikwidowany z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji oddziału międzynarodowego, zawiadomić o zamiarze likwidacji rodziców uczniów i ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Art. 25. 1. W szkołach publicznych i niepublicznych, z wyjątkiem szkół artystycznych, mogą być tworzone oddziały dwujęzyczne.

2.  W przypadku szkoły podstawowej oddziały dwujęzyczne, o których mowa  w ust. 1,  tworzy  się  począwszy  od  klasy VII.

3.  W liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, techni- kach dwujęzycznych i technikach z oddziałami dwujęzycznymi, dla dzieci i młodzieży, mogą być tworzone klasy wstępne przygotowujące uczniów do kontynuowania nauki w oddziałach dwujęzycznych w tych liceach i technikach.

4.  Po ukończeniu klasy wstępnej,  o której  mowa  w ust. 3,  uczeń  w kolejnym  roku  szkolnym  kontynuuje  naukę w klasie I oddziału dwujęzycznego w szkole, w której uczęszczał do klasy wstępnej.

5.  Do uczniów klasy wstępnej, o której mowa w ust. 3, nie stosuje się przepisów rozdziału 3a ustawy o systemie oświaty.

Art. 26. 1. Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3–5, 7 i 8, realizują program wychowawczo-

-profilaktyczny obejmujący:

1)       treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz

2)       treści i działania o charakterze  profilaktycznym  dostosowane  do  potrzeb  rozwojowych  uczniów,  przygotowane  w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowa- ne do uczniów, nauczycieli i rodziców.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedszkoli i szkół dla dorosłych.

Art. 27. Szkoły i placówki zapewniające uczniom dostęp do Internetu są obowiązane podejmować działania zabez- pieczające  uczniów  przed   dostępem  do  treści,  które  mogą  stanowić  zagrożenie  dla  ich  prawidłowego  rozwoju,     w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.

Art. 28. 1. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkol- nego są  obowiązane  do  prowadzenia  zajęć  rozwijających  sprawność  fizyczną  dzieci  poprzez  zapewnienie  udziału  w zajęciach ruchowych, grach i zabawach.

2.  Szkoły, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, są obowiązane do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Obo- wiązkowy wymiar zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych wynosi 4 godziny lekcyj- ne, a dla uczniów szkół ponadpodstawowych – 3 godziny lekcyjne, w ciągu tygodnia.

 

 

3.  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne formy realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, mając w szczególności na względzie potrzeby zdrowotne uczniów, specyfikę ich zainteresowań sportowych, warunki realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz tradycje sportowe danego środowiska lub szkoły.

Art. 29. 1. W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompe- tencje organu prowadzącego, określone w:

1)  art. 10 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 2  i ust. 2, art. 21 ust. 4 i ust. 6 pkt 4, art. 23 ust. 1 pkt 4, art. 24, art. 88 ust. 7, art. 89   ust. 1 i 13, art. 91 ust. 1, 2, 3 i 7 oraz art. 93 ust. 1 – wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik woje- wództwa;

2)    art. 10 ust. 1 pkt 1–5, art. 62 ust. 2, art. 63 ust. 1, 12–14, 18 i 20, art. 66 ust. 1, art. 68 ust. 7 i 9, art. 91 ust. 8 oraz     art. 128 ust. 1 wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa;

3) art.  10 ust. 1 pkt 6,  art. 15 ust. 6,  art. 56 ust. 2,  art. 57,  art. 64 ust. 1,  art. 65 ust. 1,  art. 68 ust. 8,  art. 71 ust. 2  i 3, art. 88 ust. 4, art. 89 ust. 6 i 7, art. 106 ust. 3, 5 i 6 oraz art. 127 ust. 6 i 17 – wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.

2.  W przypadku przedszkoli,  szkół  i placówek  prowadzonych  przez  jednostki  samorządu  terytorialnego  zadania i kompetencje określone w:

1)  art. 131 ust. 4–6, art. 133 ust. 2 i 3, art. 144 ust. 4, art. 145 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 147 ust. 6 – wykonuje odpowied-  nio rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa;

2)  art.  130 ust. 3,   art. 134 ust. 5,   art. 135 ust. 7,   art. 152,   art. 153 ust. 5,   art. 154 ust. 1 pkt 1,   ust. 3   i 6–8   oraz  art. 159 ust. 1 i 3 wykonuje odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.

3.  Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 9 ust. 7 i art. 168 ust. 1, 9 i 11–13, oraz zadania i kompetencje organu jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 176 ust. 3, wykonuje odpo- wiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.

Art. 30. 1. Słuchaczem kolegium pracowników służb społecznych może być tylko osoba posiadająca świadectwo doj- rzałości.

2.  W zakresie uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, korzystania ze świadczeń zdrowotnych i odbywania przeszkolenia wojskowego do słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych stosuje się przepisy dotyczące studentów szkół wyższych.

3.  Kolegia pracowników służb społecznych mogą pobierać opłaty za egzaminy wstępne oraz za zajęcia dydaktyczne, z wyłączeniem zajęć dydaktycznych w systemie dziennym w publicznych kolegiach pracowników służb społecznych, chyba że są powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce.

4.  Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświa- ty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i warunki tworzenia, przekształcania i likwidowa- nia oraz organizację i zasady działania, w tym zasady powierzania stanowisk kierowniczych, zasady sprawowania opieki naukowo-dydaktycznej i nadzoru nad kolegiami pracowników służb społecznych, a także warunki i tryb wydawania oraz wzory druków wydawanych słuchaczom i absolwentom kolegiów pracowników służb społecznych, w tym umieszczenie na dyplomach ukończenia kolegiów pracowników służb społecznych znaków graficznych informujących o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010).

5.  Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, standardy kształcenia w kolegiach pracowników służb społecznych, uwzględniając w szczególności wymagania dotyczące realizowania planów nauczania, przedmioty kształcenia, zakres i wymiar praktyk zawodowych, treści programowe i wymagane umiejętności.

6.  W zakresie nieuregulowanym odmiennie w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 i 5 do kolegiów pracowników służb społecznych stosuje się przepisy dotyczące szkół.

 

Rozdział 2

Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki

Art. 31. 1.  Wychowanie  przedszkolne  obejmuje   dzieci  od   początku  roku  szkolnego  w roku  kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wy- chowanie przedszkolne jest  realizowane  w przedszkolach,  oddziałach  przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz  w innych formach wychowania przedszkolnego.

 

 

2.  W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci odracza się zgodnie z art. 38.

3.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

4.  Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przed- szkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

5.  Obowiązek, o którym mowa  w ust. 4,  rozpoczyna  się  z początkiem  roku  szkolnego  w roku  kalendarzowym,  w którym  dziecko   kończy  6 lat.   W przypadku   dziecka,   o którym  mowa  w ust. 2,  obowiązek  ten  rozpoczyna  się   z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

6.  Dzieci w wieku 3–5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przed- szkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

7.  Dziecko uzyskuje prawo, o którym mowa w ust. 6, z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata.

8.  Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku, o którym mowa w ust. 4, oraz realizacji prawa, o którym mowa w ust. 6, jest zadaniem własnym gminy.

9.  Zadanie, o którym mowa w ust. 8, jest wykonywane przez gminę przez zapewnienie dziecku możliwości korzysta- nia z wychowania przedszkolnego w:

1)       publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wy- chowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, lub

2)       publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wy- chowania przedszkolnego, prowadzonych przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną, położonych na obszarze gmi- ny, lub

3)       niepublicznym przedszkolu, o którym mowa w art. 90 ust. 1b  ustawy o systemie  oświaty,  oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w art. 90 ust. 1ba ustawy o systemie oświaty lub niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, położonych na obszarze gminy.

10.  Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepu- blicznego  przedszkola,   o którym   mowa   w art. 90 ust. 1b   ustawy   o systemie   oświaty,   oddziału   przedszkolnego   w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w art. 90 ust. 1ba ustawy o systemie oświaty, lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły podstawowej informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W tym przypadku wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole, oddział przed- szkolny w publicznej szkole podstawowej, albo publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, albo niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, oddział przedszkolny w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w art. 90 ust. 1ba ustawy o systemie oświaty, albo niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, które mogą przyjąć dziecko. Czas pracy wska- zanego  przez  wójta  (burmistrza,   prezydenta   miasta)   innego   publicznego   przedszkola,   oddziału   przedszkolnego w publicznej szkole  podstawowej,  publicznej  innej  formy  wychowania  przedszkolnego,  niepublicznego  przedszkola, o którym mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej,

o którym mowa w art. 90 ust. 1ba ustawy o systemie oświaty, albo niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego,

o której mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, powinien być zbliżony do czasu pracy odpowiednio przedszko- la, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, o przyjęcie do których ubiegali się rodzice dziecka.

11.  Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w przypadku, o którym mowa w ust. 10, w miarę możliwości wskazuje odpo- wiednio publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, oddział przed- szkolny w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w art. 90 ust. 1ba ustawy o systemie oświaty, albo nie- publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, położone najbliżej  przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  albo innej  formy wychowania przedszkolnego,    o przyjęcie do których ubiegali się rodzice dziecka.

 

 

Art. 32. 1. Rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

2.  W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi i geograficznymi rada gminy może uzupełnić sieć pub- licznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o publiczne inne formy wychowania przed- szkolnego. Inne formy wychowania przedszkolnego organizuje się dla dzieci w miejscu zamieszkania lub w innym możli- wie najbliższym miejscu.

3.  Sieć  publicznych   przedszkoli   i oddziałów   przedszkolnych   w publicznych   szkołach   podstawowych,   wraz  z publicznymi przedszkolami, oddziałami przedszkolnymi w publicznych szkołach podstawowych i publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, prowadzonymi przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialne- go lub osoby fizyczne, publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, prowadzonymi przez gminę, niepu- blicznymi przedszkolami,  o których  mowa  w art. 90 ust. 1b  ustawy  o systemie  oświaty,  oddziałami  przedszkolnymi  w niepublicznych szkołach podstawowych, o których mowa w art. 90 ust. 1ba ustawy o systemie oświaty, oraz niepublicz- nymi innymi formami wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, powinna zapewniać  dzieciom,   o których  mowa   w art. 31 ust. 1,   zamieszkałym  na   obszarze   gminy,   możliwość  korzystania z wychowania przedszkolnego. Droga dziecka spełniającego obowiązek, o którym mowa w art. 31 ust. 4, i dziecka pięcio- letniego z domu do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty,   oddziału  przedszkolnego  w niepublicznej   szkole  podstawowej,  o którym  mowa  w art. 90 ust. 1ba  ustawy   o systemie oświaty, albo niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c ustawy

o systemie oświaty, w których gmina zapewniła tym dzieciom warunki spełniania tego obowiązku oraz realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego, nie powinna przekraczać 3 km.

4.  Ustalenie sieci, o której mowa w ust. 1 i 2, następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty o zgodności tej sieci z warunkami określonymi w ust. 3.

5.  Jeżeli droga, o której mowa w ust. 3, przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transpor- tu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

6.  Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom ob- jętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do naj- bliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo  zwrot  kosztów  przejazdu  dziecka  i opiekuna  na  zasadach  określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

7.  Gmina może zorganizować dzieciom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego również w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku.

8.  Nauczyciela oraz osobę, o której mowa w art. 15 ust. 1, prowadzących zajęcia w innej formie wychowania przed- szkolnego prowadzonej przez gminę, zatrudnia dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej prowadzonych przez tę gmi- nę.

9.  Zajęcia w innych formach wychowania przedszkolnego prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje wymagane od nauczycieli przedszkoli. Przepisy art. 15 ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

10.  W przypadku publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne niebędą- ce jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolne- go zadania i kompetencje określone w ustawie dla dyrektora przedszkola wykonuje osoba kierująca daną inną formą wy- chowania przedszkolnego wyznaczona przez osobę prowadzącą inną formę wychowania przedszkolnego.

11.  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje innych form wy- chowania przedszkolnego, warunki tworzenia i organizowania tych form wychowania przedszkolnego, sposób ich działania oraz  minimalny dzienny wymiar  godzin świadczonego przez te formy nauczania, wychowania i opieki, uwzględniając    w szczególności konieczność dostosowania form wychowania przedszkolnego do sytuacji i potrzeb lokalnych, a także możliwość prowadzenia zajęć tylko w niektóre dni tygodnia.

Art. 33. 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w art. 31 ust. 4, są obowiązani do:

1)       dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole pod- stawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;

2)       zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;

 

 

3)       informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10;

4)       zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 37 ust. 1 – w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną for- mą wychowania przedszkolnego.

2.  Kontrolowanie spełniania obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, należy do zadań dyrektora szkoły podsta- wowej, w obwodzie której dziecko mieszka.

3.  Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, oraz nauczyciele prowadzący zajęcia w publicznych i niepublicznych innych formach wychowania przed- szkolnego są obowiązani powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, odpowiednio w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie.

Art. 34. Osoby prawne i fizyczne mogą prowadzić inne formy wychowania przedszkolnego. Zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje wymagane od nauczycieli przedszkoli. Przepi- sy art. 15 ust. 1 i 4 stosuje się odpowiednio.

Art. 35. 1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia.

2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziec- ko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.

Art. 36. 1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

2.  Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dziecko:

1)       korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

2)       posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologicz- no-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniają- pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-

-pedagogicznych.

3.  Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku, o którym mowa    w art. 31 ust. 4.

4.  Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza roz- poczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.

5.  Wniosek, o którym mowa w ust. 4, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

6.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

7.  Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego zgodnie z ust. 4, kontynuuje przygoto- wanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przed- szkolnego. Przepisy art. 32 ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.

8.  Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej albo niepublicznej.

9.  Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez:

1)       uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej;

2)       realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

10.  Obowiązek, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być spełniane również przez uczęszczanie odpowiednio do przedszkola lub szkoły:

1)       za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów eduka- cyjnych Unii Europejskiej;

2)       przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

 

 

11.  Obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być spełniane również przez uczęszczanie odpowiednio do szkoły lub zespołu szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c tiret pierwsze.

12.  Uczeń, który ukończył szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18. roku życia, może również spełniać obo- wiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

13.  Dyrektorzy niepublicznych szkół podstawowych oraz dyrektorzy publicznych szkół podstawowych, a także dyrek- torzy szkół specjalnych i ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 7, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, którym nie ustalono obwodów, o przyjęciu ucznia do szkoły są obowią- zani powiadomić dyrektora  publicznej  szkoły podstawowej,  w której  obwodzie  uczeń  mieszka,  oraz  informować  go o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego.

14.  Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio do dyrektora publicznej szkoły podstawowej o ustalonym obwodzie, który przyjął do szkoły ucznia zamieszkującego w obwodzie innej szkoły publicznej.

15.  Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych, pracodawcy, o których mowa w ust. 9 pkt 2, oraz osoby kierujące podmiotami prowadzącymi kwalifikacyjne kursy zawodowe, obowiązani powiadomić wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta),  na  terenie  której  mieszka  absolwent  szkoły podstawowej,  który nie  ukończył 18 lat, o przyjęciu go do szkoły albo  w celu przygotowania zawodowego  albo  na kwalifikacyjny kurs zawodowy, w terminie  14 dni od dnia przyjęcia absolwenta, oraz informować tego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki przez absolwenta szkoły podstawowej, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

16.  Minister właściwy do  spraw  oświaty  i wychowania,  w porozumieniu  z Ministrem  Sprawiedliwości,  określi, w drodze rozporządzenia:

1)       przypadki,  w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła  16 lat, a w przypadku uczestników Ochotniczych Hufców Pracy oraz osób przebywających w zakładach karnych lub aresztach śledczych – 15 lat,

2)       przypadki, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

  uwzględniając w szczególności opóźnienie w cyklu kształcenia, przypadki losowe uniemożliwiające lub znacznie utrud- niające uczęszczanie do szkoły lub umożliwienie spełniania obowiązku nauki osobom przebywającym w zakładach kar- nych lub aresztach śledczych.

17.  Za spełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-

-wychowawczych, organizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546, 960 i 1245).

18. Przepisy ust. 1–3, 8, 9, 12, 13 i 15 stosuje się odpowiednio do szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne.

Art. 37. 1. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podsta- wowej i szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko  odpowiednio  obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym  w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

2.  Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli:

1)       przedszkole, szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa, do której dziecko zostało przyjęte, znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko;

2)       do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:

a)      opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,

b)      oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,

c)      zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4.

3.  Przepisów ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a i c nie stosuje się w przypadku wydawania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełno- sprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

 

 

4.  Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z art. 44l ustawy o systemie oświaty    i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty.

5.  Przepisu ust. 4 nie stosuje się do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

6.  Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami rozdziału 3a ustawy o systemie oświaty.

7.  Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, a także rodzic takiego ucznia, może ko- rzystać ze wsparcia szkoły, której dyrektor wydał zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, obejmującego:

1)       prawo uczestniczenia w szkole w zajęciach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2, 3 i 5–7;

2)       zapewnienie dostępu do:

a)      podręczników,  materiałów  edukacyjnych  i materiałów  ćwiczeniowych,  o którym  mowa  w art. 22ac  ustawy o systemie oświaty, oraz

b)      pomocy dydaktycznych służących  realizacji  podstawy  programowej  znajdujących  się  w zasobach  szkoły  – w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły;

3)       udział w konsultacjach umożliwiających przygotowanie do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4.

8.  Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, następuje:

1)       na wniosek rodziców;

2)       jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4, albo nie zdał rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4;

3)       w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

Art. 38. 1. W przypadku dzieci  posiadających  orzeczenie  o potrzebie  kształcenia  specjalnego,  o których  mowa  w art. 31 ust. 2, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

2.  Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza roz- poczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.

3.  Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wniosek można złożyć ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wniosek składa się nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

4.  Do  wniosku,  o którym mowa w ust. 2, dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  oraz opinię,     z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, zało- żoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicz- nych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

5.  Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego zgodnie z ust. 2, kontynuuje przygoto- wanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przed- szkolnego, a dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawnoś- ci sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, także w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym. Przepisy art. 32 ust. 3 i 6 stosuje się odpowiednio.

Art. 39. 1. Sieć publicznych szkół podstawowych powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, z uwzględnieniem ust. 2.

2.  Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:

1)       3 km – w przypadku uczniów klas I–IV szkół podstawowych;

2)       4 km – w przypadku uczniów klas V–VIII szkół podstawowych.

 

 

3.  Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka:

1)       przekracza odległości  wymienione  w ust. 2,  obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki  w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej;

2)       nie przekracza odległości wymienionych w ust. 2, gmina może zorganizować bezpłatny transport, zapewniając opiekę w czasie przewozu.

4.  Obowiązkiem gminy jest:

1)       zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bez- płatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

2)       zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnospraw- nościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a)      24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b)      25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

3)       zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienio- nych w pkt 1 i 2,  na  zasadach określonych w umowie zawartej  między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

5.  Rada gminy, z uwzględnieniem ust. 1 i 2, ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy, z zastrzeżeniem art. 88 ust. 2. W przypadku publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne organy, określenie granic ich obwodów następuje w uzgodnieniu z tymi organami. Uchwała rady gminy podlega ogłosze- niu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

6.  Rada gminy, podejmując uchwałę, o której mowa w ust. 5, dąży do tego, aby szkoły podstawowe były szkołami:

1)       o pełnej strukturze organizacyjnej;

2)       funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji.

7.  Rada powiatu ustala plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowa- dzące, tak aby umożliwić  dzieciom i młodzieży zamieszkującym na  obszarze powiatu lub przebywającym w podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

8.  Ustalenie planu sieci publicznych szkół, o którym mowa w ust. 5 i 7, następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kurato- ra oświaty o zgodności planu z warunkami określonymi odpowiednio w ust. 1, 2, 6 i 7.

Art. 40. 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1)       dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2)       zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3)       zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;

4)       informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11.

2.  Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta),      na  terenie  której  dziecko  mieszka,    obowiązani informować go  o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko   i zmianach w tym zakresie.

3.  Rodzice  dziecka  realizującego  obowiązek szkolny lub  obowiązek nauki poza szkołą na podstawie zezwolenia,   o którym mowa w art. 37 ust. 1, obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.

 

 

Art. 41. 1. Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci za- mieszkałe w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy, w tym odpowiednio:

1)       kontrolują wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, a także współdziałają z rodzicami w realizacji obowiązków, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3 i ust. 3;

2)       prowadzą ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.

2. Wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany przekazywać dyrektorom publicznych szkół podstawo- wych na obszarze gminy informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3–18 lat.

Art. 42. 1. Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

2. Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%:

1)       dni zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub placówce;

2)       zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki w sposób określony w art. 36 ust. 9 pkt 2 i w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 16.

 

Rozdział 3

Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi

Art. 43. Minister właściwy  do  spraw  oświaty  i wychowania  koordynuje  i realizuje  politykę  oświatową  państwa i współdziała  w tym  zakresie  z wojewodami  oraz  z innymi   organami  i jednostkami  organizacyjnymi  właściwymi     w sprawach funkcjonowania systemu oświaty.

Art. 44. 1. Szkoły i placówki podejmują niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły lub placówki i jej rozwoju organizacyjnego.

2.  Działania, o których mowa w ust. 1, dotyczą:

1)       efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych;

2)       organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;

3)       tworzenia warunków do rozwoju i aktywności, w tym kreatywności, uczniów;

4)       współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

5)       zarządzania szkołą lub placówką.

3.  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do różnych ty- pów szkół i rodzajów placówek, wymagania wobec szkół i placówek, dotyczące prawidłowości i skuteczności działań,      o których mowa w ust. 1, w zakresie:

1)       przebiegu procesów kształcenia, wychowania i opieki;

2)       umożliwienia każdemu uczniowi rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości;

3)       podejmowania przez szkołę lub placówkę działań podnoszących jakość jej pracy;

4)       angażowania uczniów, rodziców i nauczycieli w działania szkoły lub placówki;

5)       współpracy ze środowiskiem lokalnym;

6)       uzyskiwanych efektów kształcenia i wychowania;

7)       aktywności uczniów i ich rozwoju osiąganego adekwatnie do potrzeb i możliwości;

8)       doskonalenia pracy szkoły lub placówki przy zaangażowaniu społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.

Art. 45. 1. Szkoła lub placówka może realizować eksperyment pedagogiczny, który polega na modyfikacji istnieją- cych lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych lub wychowawczych, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, określone w art. 14 ust. 1 pkt 3–5.

 

 

2.  Celem eksperymentu pedagogicznego realizowanego w szkole lub placówce jest rozwijanie kompetencji i wiedzy uczniów oraz nauczycieli.

3.  Eksperyment pedagogiczny jest przeprowadzany pod opieką jednostki naukowej.

4.  Eksperyment pedagogiczny realizowany w szkole lub placówce nie może prowadzić do zmiany typu szkoły lub rodzaju placówki.

5.  Eksperyment pedagogiczny nie  może  naruszać  uprawnień  ucznia  do  bezpłatnej  nauki,  wychowania  i opieki  w zakresie  ustalonym w niniejszej  ustawie  oraz ustawie o systemie oświaty,  a także w zakresie uzyskania wiadomości    i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów, określonych w odrębnych przepisach.

6.  Postępowanie rekrutacyjne do szkół, placówek lub oddziałów, w których jest przeprowadzany eksperyment peda- gogiczny, odbywa się na podstawie przepisów ustawy. Minister, udzielając zgody, o której mowa w ust. 8, może także wyrazić zgodę na inne zasady postępowania rekrutacyjnego.

7.  Eksperyment pedagogiczny może obejmować całą szkołę lub placówkę, oddział, grupę lub wybrane zajęcia eduka- cyjne.

8.  Prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole lub placówce wymaga zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku szkoły artystycznej – ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego kształcenia w danym zawodzie minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zasięga opinii ministra właściwego dla danego zawodu.

9.  Dyrektor szkoły lub placówki, na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po uzyskaniu opinii rady rodziców, wy- stępuje do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku szkoły artystycznej – do ministra właści- wego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego  w szkole  lub  placówce,  w terminie  do  dnia  31 marca  roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny,  w którym jest planowane rozpoczęcie tego eksperymentu.

10.  Wniosek, o którym mowa w ust. 9, składa się za pośrednictwem kuratora oświaty, a w przypadku szkoły arty- stycznej – za pośrednictwem specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1, którzy dołączają swoją opinię.

11.  Wniosek, o którym mowa w ust. 9, zawiera:

1)       cel, założenia, czas trwania i sposób realizacji eksperymentu pedagogicznego;

2)       opinię jednostki naukowej, dotyczącą założeń eksperymentu pedagogicznego wraz ze zgodą tej jednostki na sprawo- wanie opieki nad przebiegiem tego eksperymentu;

3)       zgodę rady pedagogicznej wyrażoną w uchwale, o której mowa w ust. 9, opinię rady szkoły lub placówki oraz opinię rady rodziców;

4)       w przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieumieszczonego w klasyfikacji zawodów szkol- nictwa zawodowego – także uzasadnienie potrzeby prowadzenia kształcenia w danym zawodzie wraz z pozytywnymi opiniami:

a)      wojewódzkiej lub powiatowej rady rynku pracy, wydanej po uzyskaniu opinii odpowiednio wojewódzkiego lub powiatowego urzędu pracy,

b)      organu samorządu gospodarczego lub innej organizacji gospodarczej właściwej dla danego zawodu,

c)      jednostki naukowej lub stowarzyszenia zawodowego właściwego dla zawodu, w zakresie merytorycznej zawarto-

ści programu nauczania przewidzianego dla danego zawodu.

12.  Jeżeli planowany eksperyment pedagogiczny wymaga przyznania szkole lub placówce dodatkowych środków budżetowych, do wniosku dołącza się pisemną zgodę organu prowadzącego szkołę na finansowanie planowanych działań.

13.  Dyrektor szkoły lub placówki prowadzącej eksperyment pedagogiczny przekazuje bezpośrednio po jego zakoń- czeniu ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku szkoły artystycznej – ministrowi właści- wemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sprawozdanie z przeprowadzonego eksperymentu pedagogicz- nego wraz z opinią jednostki naukowej, która sprawuje opiekę nad przebiegiem tego eksperymentu.

14.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 13, dyrektor szkoły lub placówki przekazuje także organowi prowadzącemu oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny.

15.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 13, składa się za pośrednictwem kuratora oświaty, a w przypadku szkoły artystycznej – za pośrednictwem specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1, którzy dołączają swoją opinię.

 

 

Art. 46. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, na wniosek ministra właściwego w zakresie zawodu, którego dotyczy wniosek, określi, w drodze rozporządzenia, klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, z uwzględ- nieniem klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.

2.  Klasyfikacja zawodów, o której mowa w ust. 1, wskazuje także:

1)       typy szkół ponadpodstawowych, w których może odbywać się kształcenie w danym zawodzie;

2)       kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie oraz przypisanie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do tych kwalifikacji;

3)       zawody, w których nie wyodrębnia się kwalifikacji;

4)       określenie poziomu Polskiej  Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji, o których mowa w art. 8 pkt 3–6 ustawy z dnia    22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;

5)       wnioskodawcę oraz obszary kształcenia, do których są przypisane zawody;

6)       kwalifikacje w zawodzie, których kształcenie może być prowadzone na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

3.  Do  wniosku,  o którym  mowa   w ust. 1,   dołącza   się   opinię  organizacji  pracodawców,  reprezentatywnych   w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240), zwanej dalej „ustawą o Radzie Dialogu Społecznego”.

4.  Wprowadzenie zawodu do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy żaden z zawodów ujętych w klasyfikacji nie obejmuje wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie.

5.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1)       opis zawodu oraz kwalifikacji wyodrębnionych w ramach tego zawodu, wraz ze zbiorem umiejętności zawodowych dla każdej kwalifikacji, sporządzony z uwzględnieniem charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierw- szego i drugiego stopnia, oraz propozycję dotyczącą przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji wyodrębnionych w ramach tego zawodu;

2)       uzasadnienie potrzeby kształcenia w tym zawodzie;

3)       nazwę i miejsce zawodu w określonej grupie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy;

4)       informację o potrzebach rynku pracy w zakresie danego zawodu.

6.  Właściwi ministrowie, o których mowa w ust. 1, mogą wspomagać materialnie i organizacyjnie szkoły i placówki kształcące w danym zawodzie w zakresie zajęć praktycznych i stosowania nowoczesnych technik i technologii w procesie kształcenia zawodowego w odniesieniu do potrzeb rynku pracy.

7.  Stowarzyszenia zawodowe, samorządy gospodarcze oraz inne organizacje gospodarcze mogą występować do właś- ciwych ministrów z propozycją ustanawiania nowych zawodów szkolnictwa zawodowego.

8.  Dokonując  przypisania  poziomu  Polskiej  Ramy  Kwalifikacji  do   kwalifikacji  wyodrębnionych  w zawodach w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się art. 21 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Art. 47. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1)       podstawę programową:

a)      wychowania przedszkolnego,

b)      kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

c)      kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego,

d)      kształcenia ogólnego dla technikum,

e)      kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,

f)       kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,

g)      kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia,

h)      kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

– uwzględniając w szczególności zestawy celów kształcenia i treści nauczania, umiejętności uczniów, a także zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, odpowiednio do poszczególnych etapów edukacyjnych i typów szkół;

 

 

2)       podstawę programową kształcenia w zawodach, uwzględniając w szczególności ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego, efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia oraz możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji w ramach obszaru kształcenia;

3)       ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkół, w tym:

a)      tygodniowy, a w przypadku szkół dla dorosłych prowadzących zajęcia w formie zaocznej – semestralny, wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b)      minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,

c)      minimalny wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,

d)      maksymalny tygodniowy wymiar  i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący może dodatkowo przyznać   w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć z języka migowego, lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

e)      tygodniowy, a w przypadku szkół dla dorosłych prowadzących zajęcia w formie zaocznej – semestralny, wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły,

f)       warunki i sposób realizacji zajęć edukacyjnych

– uwzględniając w szczególności zakres celów kształcenia i treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia  ogólnego  lub  kształcenia  w zawodach,  potrzebę  dostosowania  oferty  edukacyjnej  szkół  do  potrzeb i zainteresowań  uczniów  oraz  potrzeb  rynku  pracy,  a także  realizację  zajęć  edukacyjnych,  o których  mowa     w art. 109 ust. 2;

4)       treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego, warunki i sposób realizacji i organizacji doradztwa zawodowe- go w szkołach i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 4, oraz wymagania w zakresie przygotowania osób realizu- jących doradztwo zawodowe w szkołach i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 4, uwzględniając rolę doradztwa zawodowego we wspieraniu uczniów i słuchaczy w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych;

5)       zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach, które powinny two- rzyć warunki dla zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, w szczególności wspomagać rozwój uczniów i efektywność uczenia się;

6)       organizację roku szkolnego, uwzględniającą w szczególności terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-

-wychowawczych, przerw świątecznych i ferii szkolnych;

7)       sposób   prowadzenia  przez  szkoły  i placówki  dokumentacji  przebiegu  nauczania,  działalności  wychowawczej    i opiekuńczej oraz rodzaje tej dokumentacji, uwzględniające w szczególności ewidencję dzieci i młodzieży podlega- jących obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki, a także stanowiące podstawę wydawania uczniom świadectw   i dyplomów;

8)       warunki i sposób organizowania przez szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, z uwzględnieniem celów eduka- cyjnych i wychowawczych oraz bezpieczeństwa uczniów.

2.  Minister Sprawiedliwości  w porozumieniu  z ministrem  właściwym  do  spraw  oświaty  i wychowania  określi,  w drodze rozporządzenia, organizację roku szkolnego w szkołach w zakładach poprawczych i w schroniskach dla nielet- nich, z uwzględnieniem w szczególności specyfiki organizacji pracy wychowawczej  i resocjalizacyjnej  w tych zakładach i schroniskach oraz zapewnienia wykonywania orzeczeń sądowych.

3.  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1)       organizację kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą;

2)       warunki i sposób wspomagania wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrują- cych nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub nauczanych w innych formach przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą, uwzględniając w szczególności:

a)      kierowanie nauczycieli do pracy za granicą,

b)      przekazywanie niezbędnych podręczników i pomocy dydaktycznych służących temu nauczaniu,

c)      organizowanie w kraju i za granicą doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka pol- skiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą,

d)      organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej,

e)      współpracę tych szkół oraz organizacji społecznych ze szkołami w Polsce;

 

 

3)       zakres i warunki przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą w celach, o których mowa w pkt 1 i 2, uwzględniając w szczególności częściowy zwrot kosztów utrzymania i zakwaterowania oraz kosztów podróży, a także wyposażenie nauczycieli w niezbędne podręczniki, środ- ki dydaktyczne i inne pomoce niezbędne w procesie nauczania w miejscu zatrudnienia.

4.  W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może określić przypadki, w których uczniowi można przedłużyć oraz skrócić okres nauki w szkole, biorąc pod uwagę konieczność reali- zacji w tym okresie podstawy programowej kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodach.

5.  W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może wyłą- czyć stosowanie niektórych przepisów niniejszej ustawy i ustawy o systemie oświaty w odniesieniu do szkół, zespołów szkół i szkolnych punktów konsultacyjnych, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. c, w zakresie wynikają- cym ze szczególnych warunków funkcjonowania tych szkół, zespołów szkół i szkolnych punktów konsultacyjnych, a także wprowadzić w tym zakresie odrębne unormowania.

Art. 48. Przepisy  ustawy  nie  naruszają   uprawnień  Ministra   Obrony  Narodowej   do   zakładania,   prowadzenia i nadzorowania szkół na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Art. 49. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej.

Art. 50. 1. Kuratora  oświaty,  na  wniosek  wojewody,  powołuje  i odwołuje  minister  właściwy  do  spraw oświaty i wychowania. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może odwołać kuratora oświaty także z własnej inicja- tywy.

2.  Kandydata na stanowisko kuratora oświaty wyłania się w drodze konkursu.

3.  Konkurs ogłasza i przeprowadza wojewoda.

4.  Ogłoszenie konkursu następuje nie później niż w ciągu miesiąca od dnia, w którym nastąpiło odwołanie kuratora oświaty.

5.  Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:

1)       wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

2)       stopień nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego;

3)       co najmniej siedmioletni staż pracy w charakterze nauczyciela.

6.  Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez wojewodę. W skład komisji konkursowej wchodzą:

1)       trzej przedstawiciele ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

2)       dwaj przedstawiciele wojewody;

3)       po jednym przedstawicielu organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, oraz po jednym przedstawicielu organizacji związkowych, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, w skład których wchodzą organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli.

7.  Do czasu powołania na stanowisko kuratora oświaty osoby wyłonionej w drodze konkursu albo ustalonej zgodnie z ust. 8 minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii wojewody, wyznacza osobę pełniącą obowiązki kuratora oświaty.

8.  Jeżeli do konkursu nie przystąpił żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie został wyłoniony żaden kandydat, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii wojewody, może powołać na stanowisko kurato- ra oświaty ustaloną przez siebie osobę spełniającą warunki, o których mowa w ust. 5.

9.  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, regulamin konkursu na sta- nowisko kuratora oświaty, wzór ogłoszenia o konkursie, tryb pracy komisji konkursowej oraz sposób głosowania, a także możliwość unieważnienia konkursu w przypadku naruszenia przepisów dotyczących jego przeprowadzania, kierując się sprawnością i efektywnością prac komisji.

10.  Na wniosek kuratora oświaty, po zasięgnięciu opinii wojewody, minister właściwy do spraw oświaty i wychowa- nia powołuje i odwołuje wicekuratorów oświaty.

11.  Stanowisko wicekuratora oświaty może zajmować osoba, która posiada:

1)       wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

 

 

2)       stopień nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego;

3)       co najmniej siedmioletni staż pracy w charakterze nauczyciela.

Art. 51. 1. Kurator oświaty,  w imieniu wojewody,  wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone  w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności:

1)       sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi przedszkolami, innymi formami wychowania przedszkolnego, szkołami, placówkami oraz kolegiami pracowników służb społecznych, które znajdują się na obsza- rze danego województwa;

2)       wydaje decyzje administracyjne w sprawach określonych w ustawie;

3)       współdziała z radami oświatowymi powołanymi na podstawie art. 78;

4)       wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579 i 2138) w stosunku do:

a)      organów jednostek samorządu terytorialnego – w sprawach szkół publicznych, zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, oraz szkół i placówek niepublicznych,

b)      dyrektorów szkół – w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz w sprawach skreślenia uczniów z listy uczniów;

5)       realizuje  politykę  oświatową  państwa,   a także   współdziała   z organami   jednostek   samorządu   terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu odpowiednio regionalnej i lokalnej polityki oświatowej, zgodnych z polityką oświatową państwa;

6)       opracowuje  programy  wykorzystania  środków  na  dofinansowanie  doskonalenia  nauczycieli,  wyodrębnionych   w budżecie wojewody, po  zasięgnięciu  opinii  związków zawodowych,  reprezentatywnych  w rozumieniu  ustawy o Radzie Dialogu Społecznego;

7)       organizuje olimpiady, konkursy, turnieje, przeglądy oraz inne formy współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów szkół na obszarze województwa;

8)       współdziała z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi;

9)       współdziała z placówkami doskonalenia nauczycieli, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i bibliotekami pedagogicznymi w realizacji zadań dotyczących diagnozowania, na podstawie wyników nadzoru pedagogicznego, po- trzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli;

10)     wspomaga działania w zakresie organizowania egzaminów w szkołach;

11)     opiniuje plany pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem placówek prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rolnictwa i ministra właściwego do spraw zdrowia;

12)     opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek, z wyjątkiem szkół i placówek prowadzonych przez mini- strów, w zakresie ich zgodności z przepisami, przedstawiane przez organy prowadzące szkoły i placówki przed za- twierdzeniem arkuszy;

13)     współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania i rozwoju bazy materialnej szkół i placówek;

14)     współdziała z właściwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami w sprawach dotyczących warunków rozwo- ju dzieci i młodzieży, w tym w przeciwdziałaniu zjawiskom patologii społecznej, a także może wspomagać działania tych podmiotów;

15)     nadzoruje i wspomaga organizację wypoczynku, o którym mowa w art. 92a–92t ustawy o systemie oświaty, na obsza- rze województwa;

16)     wykonuje inne zadania określone w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie obronności.

2.  Programy operacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwo- ju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, 1250, 1948 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 5) oraz w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji   programów  w zakresie   polityki  spójności  finansowanych  w perspektywie   finansowej   2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, 1579 i 1948), a także programy rządowe, o których mowa w art. 90u ustawy o systemie oświaty, mogą określać zadania, które kurator oświaty wykonuje w imieniu wojewody.

3.  Stanowiska kuratora i wicekuratora oświaty nie można łączyć z mandatem radnego.

 

 

Art. 52. 1. Kurator oświaty wykonuje swoje zadania i kompetencje przy pomocy kuratorium oświaty.

2.  Kuratoria oświaty są państwowymi jednostkami budżetowymi.

3.  Wojewoda, na wniosek kuratora oświaty, może tworzyć delegatury kuratorium oświaty. Kierownik delegatury mo- że, z upoważnienia kuratora oświaty, prowadzić sprawy na obszarze działania delegatury, w tym sprawować nadzór peda- gogiczny i wydawać decyzje administracyjne.

4.  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, organizację kuratoriów oświaty oraz zasady tworzenia ich delegatur.

Art. 53. 1. Nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami artystycznymi, placów- kami, o których mowa w art. 2 pkt 8, dla uczniów szkół artystycznych oraz placówkami doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który w tym celu, a także w celu realizacji zadań organu  prowadzącego,  w odniesieniu  do  szkół  i placówek  przez  siebie  prowadzonych  może, w drodze rozporządzenia, utworzyć specjalistyczną jednostkę nadzoru oraz określić jej organizację i zakres powierzonych zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego oraz zadań organu prowadzącego.

2.  Minister właściwy do spraw rolnictwa sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi szkołami rolniczymi, pla- cówkami rolniczymi oraz placówkami doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, przez siebie prowadzonymi, minister właściwy do spraw środowiska nad publicznymi szkołami leśnymi przez siebie prowadzonymi, a minister właściwy do spraw zdrowia – nad publiczną placówką doskonalenia nauczycieli przed- miotów  zawodowych  o zasięgu  ogólnokrajowym.   W tym  celu,   a także   w celu  realizacji  zadań,  o których  mowa   w art. 10 ust. 1, w odniesieniu do szkół i placówek przez siebie prowadzonych odpowiednio minister właściwy do spraw rolnictwa, minister  właściwy  do  spraw środowiska  lub  minister  właściwy do  spraw zdrowia  mogą,  w porozumieniu  z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, utworzyć specjalistyczną jednostkę nadzoru oraz określić jej organizację i zakres powierzonych zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego.

3.  Specjalistyczne jednostki nadzoru, o których mowa w ust. 1 i 2, są państwowymi jednostkami budżetowymi finan- sowanymi odpowiednio z budżetu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właś- ciwego do spraw rolnictwa, ministra właściwego do spraw środowiska lub ministra właściwego do spraw zdrowia.

4.  Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszają uprawnień kuratora oświaty w zakresie nadzoru pedagogicznego nad nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących w szkołach artystycznych,  a także  nad  nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących  w szkołach rolniczych i w szkołach leśnych prowadzonych przez odpowiednio ministra właściwego do spraw rolnictwa lub ministra właściwego do spraw środowiska.

5.  W odniesieniu do publicznych szkół i placówek artystycznych minister właściwy do spraw kultury i ochrony dzie- dzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania wydaje przepisy, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 2, 3 lit. a, b, d, e i f oraz pkt 6 i 7.

6.  Rozporządzenia, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 2 i 3, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wy- daje w porozumieniu odpowiednio z ministrem właściwym do spraw rolnictwa lub ministrem właściwym do spraw środo- wiska.

Art. 54. 1. W przypadku publicznych i niepublicznych szkół prowadzących kształcenie w zawodach dla żeglugi mor- skiej kurator oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny, we współdziałaniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, w zakresie  realizowania  w procesie  kształcenia  w tych  szkołach  postanowień  Międzynarodowej  konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania  im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201, z 1999 r. poz. 286 oraz z 2013 r. poz. 1092).

2.  W przypadku publicznych i niepublicznych szkół prowadzących kształcenie w zawodach podstawowych dla żeglu- gi śródlądowej kurator oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny, we współdziałaniu z ministrem właściwym do spraw żeglu- gi śródlądowej w zakresie realizacji programów nauczania do zawodów podstawowych dla żeglugi śródlądowej.

3.  W przypadku publicznych i niepublicznych szkół prowadzących kształcenie w zawodach podstawowych dla rybo- łówstwa kurator oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny, we współdziałaniu z ministrem właściwym do spraw rybołówstwa w zakresie realizacji programów nauczania do zawodów podstawowych dla rybołówstwa.

Art. 55. 1. Nadzór pedagogiczny polega na:

1)       obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;

2)       ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statuto- wej szkół i placówek;

 

 

3)       udzielaniu pomocy szkołom i placówkom, a także nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wycho- wawczych i opiekuńczych;

4)       inspirowaniu nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwija- nie kompetencji uczniów.

2.  W zakresie wymienionym w ust. 1 pkt 1 i 2 nadzorowi podlega w szczególności:

1)       posiadanie przez nauczycieli wymaganych kwalifikacji do prowadzenia przydzielonych im zajęć;

2)       realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania;

3)       przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki;

4)       przestrzeganie statutu szkoły lub placówki;

5)       przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach;

6)       zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

3.  Nauczyciele, o których mowa w art. 60 ust. 8, wykonujący czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego mają pra-

wo:

1)       wstępu do szkół i placówek;

2)       wglądu do  prowadzonej  przez szkołę lub  placówkę dokumentacji dotyczącej  przebiegu nauczania, wychowania      i opieki oraz organizacji pracy;

3)       wglądu do znajdujących się w szkole lub placówce dokumentów nauczycieli potwierdzających kwalifikacje do pro- wadzenia przydzielonych im zajęć oraz dokumentów osób, o których mowa w art. 15, potwierdzających przygotowa- nie do prowadzenia danych zajęć;

4)       udziału w posiedzeniu rady pedagogicznej, po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły;

5)       wstępu w charakterze obserwatora na zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i inne zajęcia organizowane przez szkołę lub placówkę;

6)       przeprowadzania badań służących ocenie efektywności działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej szkół i placówek.

4.  Nauczyciele, o których mowa w art. 60 ust. 8, mogą wydawać dyrektorom szkół i placówek zalecenia wynikające z przeprowadzonych czynności wraz z terminem ich realizacji.

5.  Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń, o których mowa w ust. 4, może zgłosić wobec nich zastrzeżenia do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

6.  Dyrektor  szkoły  lub   placówki,   w terminie   30 dni   od   dnia  otrzymania  zaleceń,  o których  mowa  w ust. 4, a w przypadku wniesienia zastrzeżeń zgodnie z ust. 5 – w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia   o nieuwzględnieniu zastrzeżeń, jest obowiązany powiadomić:

1)       organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;

2)       organ prowadzący szkołę lub placówkę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

7.  W razie stwierdzenia istotnych uchybień w działalności szkoły lub placówki, organ sprawujący nadzór pedagogicz- ny niezależnie od środków, o których mowa w ust. 4, zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach organ prowadzący szkołę lub placówkę.

8.  Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może wydawać organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę zalecenia wynikające z czynności nadzoru. Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

9.  Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może przetwarzać dane osobowe pracowników i uczniów szkół i placówek w zakresie niezbędnym do wykonywania nadzoru pedagogicznego.

Art. 56. 1. Jeżeli szkoła lub placówka albo organ prowadzący prowadzi działalność z naruszeniem przepisów niniej- szej ustawy lub ustawy o systemie oświaty albo rozporządzeń wydanych na ich podstawie, organ sprawujący nadzór peda- gogiczny może polecić, w drodze decyzji, usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem ust. 7.

2.  W przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania w szkole lub placówce organ sprawujący nadzór pedagogiczny poleca dyrektorowi szkoły lub placówki opracowanie, w uzgodnieniu z organem prowa-

 

 

dzącym, programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania. Wdrożenie programu następuje  w terminach określonych w harmonogramie, zaakceptowanych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Program musi uwzględnić uwagi i wnioski zgłoszone przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

3.  Jeżeli dyrektor szkoły lub placówki nie usunie w wyznaczonym terminie uchybień, o których mowa w ust. 1, nie opracuje lub nie wdroży w określonych w harmonogramie terminach programu poprawy efektywności kształcenia lub wy- chowania albo nie uwzględni w tym programie zgłoszonych uwag i wniosków, organ sprawujący nadzór pedagogiczny występuje  do  organu  prowadzącego  szkołę  lub  placówkę  z wnioskiem  o odwołanie  dyrektora  szkoły  lub  placówki  z końcem albo w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Wniosek złożony w tej sprawie przez organ sprawujący nad- zór pedagogiczny jest wiążący dla organu prowadzącego szkołę lub placówkę.

4.  W przypadku szkoły i placówki prowadzonych przez ministra, w sytuacji określonej w ust. 3, właściwy minister odwołuje dyrektora szkoły lub placówki z końcem albo w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.

5.  W przypadku szkoły prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną, z wyjątkiem szkoły prowadzonej przez jed- nostkę samorządu terytorialnego, niewykonanie polecenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, może stanowić podstawę cofnię- cia, w drodze decyzji, zezwolenia na założenie tej  szkoły. Cofnięcie zezwolenia na założenie szkoły jest równoznaczne    z postawieniem jej w stan likwidacji.

6.  Jeżeli szkoła lub placówka prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, a także sama jednostka samo- rządu terytorialnego, nie usunie uchybień, o których mowa w ust. 1, organ sprawujący nadzór pedagogiczny zawiadamia  o tym fakcie wojewodę sprawującego nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego.

7.  Przepisów ust. 1 i 6 nie stosuje się, jeżeli naruszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło w uchwale lub zarządzeniu organu jednostki samorządu terytorialnego. W tym przypadku kurator oświaty jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym naruszeniu wojewodę.

Art. 57. 1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finanso- wych i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów.

2.  W zakresie wymienionym w ust. 1 nadzorowi podlega w szczególności:

1)       prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szko- łę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem;

2)       przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów;

3)       przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki.

3.  Do wykonywania nadzoru, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 55 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 4–6.

4.  Organ prowadzący szkołę lub placówkę, nieposiadający uprawnień do sprawowania nadzoru pedagogicznego, mo- że występować w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych z wnioskami do dyrektora szkoły lub placówki i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Dyrektor lub organ, który otrzymał wniosek, jest obowiązany do udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni.

Art. 58. Organ prowadzący szkołę lub placówkę, a w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej również organ sprawujący nadzór pedagogiczny, mogą ingerować w działalność szkoły lub placówki wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie. W przypadku szkół przy zakładach karnych ingerencja ta jest dopuszczalna również w zakresie realizacji celów wykonania kary pozbawienia wolności określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks  karny  wykonawczy  (Dz. U.   poz. 557,  z późn.  zm.1)),  a w przypadku  szkół  przy  zakładach  poprawczych      i schroniskach dla nieletnich – w zakresie realizacji celów określonych w przepisach o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Art. 59. Przepisy art. 57 stosuje się odpowiednio do wychowania przedszkolnego prowadzonego w innych formach wychowania przedszkolnego.

 

 

 
 
 

 

1)   Zmiany  wymienionej  ustawy  zostały  ogłoszone  w Dz. U.  z 1997 r.  poz.  1083,  z 1999 r.  poz.  931,  z 2000 r.  poz.  701  i 1268, z 2001 r.  poz.  1071  i 1194,  z 2002 r.  poz.  676 i 1679, z 2003 r. poz. 1061, 1380 i 1750, z 2004 r. poz. 889, 2135, 2405, 2426        i 2703, z 2005 r. poz. 1363 i 1479, z 2006 r. poz. 708 i 1648, z 2007 r. poz. 849, z 2008 r. poz. 620 i 1344, z 2009 r. poz. 39, 119, 504, 817, 911, 963, 1475, 1540 i 1589, z 2010 r. poz. 191, 227, 842 i 1228, z 2011 r. poz. 201, 202, 654, 734, 1092, 1280 i 1431,      z 2012 r. poz. 908,  z 2013 r.  poz.  628  i 1247,  z 2014 r.  poz.  287,  619 i 1707, z 2015 r. poz. 21, 396, 431, 541, 1269 i 1573 oraz z 2016 r. poz. 428, 437, 1948 i 2138.

 

 

Art. 60. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania:

1)       sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami, o których mowa w art. 8 ust. 5;

2)       nadzoruje i koordynuje wykonywanie nadzoru pedagogicznego na terenie kraju, w szczególności nadzoruje działal- ność kuratorów oświaty w tym zakresie;

3)       podejmuje działania służące zapewnieniu sprawności i efektywności nadzoru pedagogicznego, w szczególności:

a)      opracowuje i modyfikuje narzędzia nadzoru pedagogicznego,

b)      opracowuje programy szkoleń osób realizujących zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego oraz organizuje takie szkolenia,

c)      analizuje i opracowuje dane dotyczące nadzoru pedagogicznego,

d)      opracowuje corocznie i ogłasza na stronie internetowej obsługującego go urzędu informacje o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów oświaty.

2.  W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 3, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania prowa- dzi elektroniczną platformę nadzoru pedagogicznego i administruje nią. Do dostępu do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego są upoważnione osoby realizujące zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego, nauczyciele, uczniowie, rodzice i przedstawiciele organów prowadzących szkoły lub placówki.

3.  W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w art. 43, minister właściwy do spraw oświaty i wy- chowania w szczególności:

1)       ustala podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, w tym zadania z zakresu nadzoru pedagogiczne- go;

2)       kontroluje sprawność i efektywność nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów oświaty oraz przestrze- ganie przepisów obowiązujących w tym zakresie, a także może wydawać na piśmie kuratorom oświaty wiążące ich wytyczne i polecenia, z wyjątkiem indywidualnych spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej;

3)       może żądać od kuratorów oświaty informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych lub dotyczących określonej sprawy albo rodzaju spraw;

4)       może organizować szkolenia, narady i konferencje kuratorów oświaty;

5)       może ogłaszać w wydawanym przez siebie dzienniku urzędowym zalecane standardy wyposażenia szkół niezbędne do nauczania przedmiotów ogólnokształcących.

4.  Minister Sprawiedliwości i podporządkowane organy sprawują nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz nad szkołami w tych zakładach i schroniskach, a także nad szkołami i placówkami przy zakładach karnych i aresztach śledczych, z wyjątkiem nadzoru nad nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących, który sprawuje kurator oświaty.

5.  Minister właściwy  do  spraw  oświaty  i wychowania  może  powierzyć  wykonywanie  zadań,  o których  mowa  w ust. 1 pkt 3 i ust. 2, prowadzonej przez siebie placówce doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym.

6.  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, może powierzyć podległej sobie jed- nostce organizacyjnej sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkolnymi punktami konsultacyjnymi, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a, oraz szkołami i zespołami szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c, a także wykonywanie w odniesieniu do nich zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1.

7.  Dyrektor  szkoły  lub  placówki  oraz  inni  nauczyciele   zajmujący  stanowiska  kierownicze,  z zastrzeżeniem  art. 62 ust. 2,  sprawują  nadzór  pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w tych szkołach i placówkach,     a w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe oraz u pracodawców, u których jest organizowana prak- tyczna nauka zawodu, także w stosunku do instruktorów praktycznej nauki zawodu.

8.  Kurator oświaty oraz organy, o których mowa w ust. 1 i 4 oraz w art. 53 i art. 54, sprawują nadzór pedagogiczny przy pomocy nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w kuratoriach oświa- ty oraz w urzędach tych organów lub podporządkowanych im jednostkach organizacyjnych.

9.  Kurator oświaty oraz organy, o których mowa w ust. 1 i 4 oraz w art. 53 i art. 54, mogą zlecać wyspecjalizowanym instytucjom lub osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz służących ocenie efektywności działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej szkół i placówek.

10.  Minister  właściwy do  spraw oświaty i wychowania  w porozumieniu z ministrem właściwym do  spraw kultury  i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem

 

 

właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej, ministrem właściwym do spraw rybołówstwa, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, Mini- strem Obrony Narodowej oraz ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegó- łowe warunki i tryb sprawowania oraz formy nadzoru pedagogicznego, zakres danych gromadzonych na elektronicznej platformie nadzoru pedagogicznego, sposób i zakres dostępu do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego osób realizujących zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego, nauczycieli, uczniów, rodziców i przedstawicieli organów pro- wadzących szkoły lub placówki, wykaz stanowisk, o których mowa w ust. 8, kwalifikacje niezbędne do sprawowania nad- zoru pedagogicznego, a także kwalifikacje osób, o których mowa w ust. 9, uwzględniając wymogi sprawności, skutecznoś- ci i efektywności nadzoru pedagogicznego.

Art. 61. Przepisy art. 44 ust. 1 i 2, art. 55 i art. 56 oraz przepisy wydane na podstawie art. 44 ust. 3 stosuje się odpo- wiednio do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego oraz szkolnego punktu konsultacyjnego, o którym mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a, oraz szkoły i zespołu szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c.

Art. 62. 1. Szkołą lub placówką kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

2.  Szkołą lub placówką może również kierować osoba niebędąca nauczycielem powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

3.  Osoba, o której mowa w ust. 2, nie może sprawować nadzoru pedagogicznego. W przypadku powołania takiej oso- by na stanowisko dyrektora nadzór pedagogiczny sprawuje nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze w szkole lub placówce.

4.  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do szkół i placówek artystycznych minister właś- ciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół        i rodzajach placówek, uwzględniając w szczególności kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub placówce, przygotowanie w zakresie zarządzania, ocenę pracy i spełnianie warunków zdrowotnych do zajmowania stanowiska kierowniczego.

Art. 63. 1. Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę.

2.  Na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej pla- cówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów za- wodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawo- dowych  o zasięgu  ogólnokrajowym,  o których  mowa  w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b,   ust. 6, ust. 7 pkt 2  i ust. 14,  powołuje i odwołuje  z tego  stanowiska właściwy minister  prowadzący placówkę. Przepisów ust. 10–22 nie stosuje się. Powołanie  i odwołanie następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dotyczących nawiązania stosunku pracy na podstawie powołania.

3.  Kandydata na stanowisko dyrektora placówki, o której mowa w ust. 2, wyłania się w drodze konkursu.

4.  Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, właściwy minister prowadzący placówkę, o której mowa w ust. 2, powołuje na stanowisko dyrektora placówki ustalonego przez siebie kandydata.

5.  Do czasu powołania na stanowisko dyrektora placówki, o której mowa w ust. 2, zgodnie z ust. 3 lub 4 właściwy minister prowadzący placówkę może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora placówki wicedyrektorowi albo innemu pracownikowi tej placówki.

6.  Stanowisko dyrektora placówki, o której mowa w ust. 2, może zajmować osoba:

1)       która posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

2)       która posiada staż pracy określony w przepisach wydanych na podstawie ust. 7;

3)       która posiada doświadczenie związane z prowadzeniem działań na rzecz rozwoju szkół i placówek lub doświadczenie na stanowisku kierowniczym;

4)       która spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

5)       która ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

6)       która nie była karana karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

7)       która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 

 

8)       przeciwko której nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9)       która nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mo- wa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2016 r. poz. 1020, 1250, 1920 i 2260);

10)     która nie była karana karą porządkową, o której mowa w art. 108 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

7.  Minister  właściwy do  spraw oświaty i wychowania  w porozumieniu  z ministrem właściwym do  spraw kultury   i ochrony dziedzictwa narodowego, ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, staż pracy wymagany od osoby zajmującej stanowisko dyrektora placówki, o której mowa w ust. 2, sposób i tryb przeprowadzania konkursu oraz skład i tryb pracy komisji konkursowej, uwzględniając spo- sób ogłaszania konkursu, sposób wyłaniania kandydata, sposób sprawowania nadzoru nad prawidłowością postępowania konkursowego oraz tryb unieważnienia konkursu.

8.  W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 7, minister  właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu  z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia może określić dodatkowe wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko odpowiednio:

1)       dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, o której mowa w art. 8 ust. 5  pkt 1 lit. b;

2)       dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, o której mowa w art. 8 ust. 6;

3)       dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rol- niczych, o której mowa w art. 8 ust. 7 pkt 2;

4)       dyrektora publicznej  placówki  doskonalenia  nauczycieli  przedmiotów  zawodowych  o zasięgu  ogólnokrajowym, o której mowa w art. 8 ust. 14.

9.  Przepisy ust. 2–6  oraz  przepisy wydane  na  podstawie  ust. 7  i 8 stosuje  się  także  do  dyrektora  zespołu  szkół i placówek oraz dyrektora zespołu  placówek,  w skład  których  wchodzi  co  najmniej  jedna  placówka,  o której  mowa w ust. 2.

10.  Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu. Kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora.

11.  Wymogu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora nie stosuje się do szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

12.  Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ pro- wadzący powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydato- wi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej.

13.  Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora zgodnie z ust. 10 lub 12 organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy.

14.  W celu przeprowadzenia  konkursu  organ  prowadzący  szkołę  lub  placówkę  powołuje  komisję  konkursową  w składzie:

1)       po trzech przedstawicieli:

a)      organu prowadzącego szkołę lub placówkę,

b)      organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

2)       po dwóch przedstawicieli:

a)      rady pedagogicznej,

b)      rady rodziców,

3)       po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organiza- cji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organiza- cyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli, przy czym przedstawiciel ten nie może być zatrud- niony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy

  z zastrzeżeniem ust. 15.

 

 

15.  Łączna liczba przedstawicieli organów, o których mowa w ust. 14 pkt 1, nie może być mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 14 pkt 2 i 3.

16.  Jeżeli w składzie komisji konkursowej łączna liczba przedstawicieli organów, o których mowa w ust. 14 pkt 1, by- łaby mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 14 pkt 2 i 3, liczbę przedstawicieli tych organów zwiększa się proporcjonalnie, tak aby ich łączna liczba nie była mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 14 pkt 2 i 3.

17.  Przepisy ust. 14–16 stosuje się również w przypadku konkursu na stanowisko dyrektora zespołu szkół lub placó- wek, w tym nowo zakładanego zespołu szkół lub placówek, z tym że:

1)       dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej wyłania się spośród przedstawicieli rad pedagogicznych wszystkich szkół lub placówek wchodzących w zespół lub łączonych w zespół;

2)       dwóch przedstawicieli rady rodziców wyłania się spośród rad rodziców uczniów wszystkich szkół lub placówek wchodzących w zespół lub łączonych w zespół.

18.  W przypadku szkół i placówek nowo zakładanych skład komisji konkursowej określa organ prowadzący szkołę lub placówkę, uwzględniając udział przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny w liczbie równej liczbie przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę.

19.  W przypadku szkół i placówek, o których mowa w art. 74 i art. 82 ust. 1, w skład komisji nie wchodzą odpowied- nio przedstawiciele rady pedagogicznej i rady rodziców.

20.  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku szkół artystycznych i placówek, o których mowa w art. 2 pkt 8, dla uczniów szkół artystycznych – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodo- wego, określi, w drodze rozporządzenia, regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz tryb pracy komisji konkursowej, uwzględniając w szczególności sposób ogłaszania konkursu oraz sposób nadzorowania prawidłowo- ści postępowania konkursowego przez organ prowadzący szkołę lub placówkę.

21.  Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza się na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny.

22.  Przepisy ust. 1–21 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2.

23.  Przepisy ust. 1–22 i art. 64 nie dotyczą szkół prowadzonych przez Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spra- wiedliwości lub podporządkowane im organy.

Art. 64. 1. Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej.

2.  Umowa o pracę na stanowisku nauczyciela, zawarta na czas określony krótszy niż okres powierzenia stanowiska kierowniczego, ulega przedłużeniu na okres powierzenia.

3.  W przypadku osób, o których mowa w art. 62 ust. 2, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Art. 65. 1. W placówce, w której zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady placówki oraz rady pedagogicznej.

2.  Umowa o pracę na stanowisku nauczyciela, zawarta na czas określony krótszy niż okres powierzenia stanowiska kierowniczego, ulega przedłużeniu na okres powierzenia.

3.  W przypadku osób, o których mowa w art. 62 ust. 2, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Art. 66. 1. Organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce:

1)       odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie:

a)      złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem,

b)      ustalenia  negatywnej  oceny pracy lub  negatywnej  oceny wykonywania  zadań wymienionych w art. 57 ust. 2  w trybie określonym przepisami w sprawie oceny pracy nauczycieli bez wypowiedzenia,

c)      złożenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wniosku, o którym mowa w art. 56 ust. 3;

2)       w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, a w przypadku szkoły i placówki artystycznej oraz placówki, o której mowa w art. 2 pkt 8, dla uczniów szkół artystycznych prowadzonej przez jed- nostkę samorządu terytorialnego – ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.

 

 

2. Opinię, o której mowa  w ust. 1 pkt 2,  wydaje  się  w terminie  21 dni  od  dnia  otrzymania  wystąpienia  organu, o którym mowa w ust. 1.

Art. 67. 1. Przepisy art. 66 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2.

2. Przepisów art. 66 nie stosuje się do dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokra- jowym, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym, o których mowa odpowiednio  w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b,  ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14.

Art. 68. 1. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:

1)       kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

2)       sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 2;

3)       sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne dzia- łania prozdrowotne;

4)       realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowią- cych;

5)       dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki;

6)       wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;

7)       wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

8)       współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

9)       stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczegól- ności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogaca- nie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki;

10)     odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

11)     współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.

2.  Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

3.  Przepis ust. 2 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.

4.  Dyrektor szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne skreśla ucznia z listy uczniów na pisemny wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia.

5.  Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)       zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki;

2)       przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki;

3)       występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki.

6.  Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły lub placówki, radą peda- gogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

7.  Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustala zawody, w których kształci szkoła, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy co do zgodności z potrzebami rynku pracy.

 

 

8.  Uprawnienia, o których mowa w ust. 5, nie przysługują dyrektorom jednooddziałowych przedszkoli oraz kierowni- kom szkół podstawowych (szkół filialnych) podporządkowanych organizacyjnie innej szkole. Uprawnienia te przysługują odpowiednio organowi prowadzącemu przedszkole lub dyrektorowi szkoły, któremu szkoła filialna jest organizacyjnie podporządkowana.

9.  W przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora – inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący.

Art. 69. 1. W szkole lub placówce zatrudniającej co najmniej 3 nauczycieli działa rada pedagogiczna, która jest kole- gialnym organem szkoły lub  placówki w zakresie realizacji jej  statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania  i opieki.

2.  Nauczyciele szkół zatrudniających mniej niż 3 nauczycieli są członkami rady pedagogicznej szkoły, której jest podporządkowana szkoła filialna.

3.  W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły lub placówki i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole lub placówce oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu lub prowa- dzący pracę wychowawczą z młodocianymi pracownikami w placówkach zbiorowego zakwaterowania, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział,   z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.

4.  Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły lub placówki.

5.  Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły lub placówki, rady szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

6.  Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

7.  Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogól- ne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

Art. 70. 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)       zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki;

2)       podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3)       podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich pro- jektów przez radę szkoły lub placówki oraz radę rodziców;

4)       ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki;

5)       podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

6)       ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)       organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, oraz organizację kwalifika- cyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła lub placówka takie kursy prowadzi;

2)       projekt planu finansowego szkoły lub placówki;

3)       wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4)       propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wyna- grodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Art. 71. 1. Dyrektor szkoły lub placówki wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w art. 70 ust. 1, niezgod- nych z przepisami prawa.

 

 

2.  O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

3.  Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedago- giczny jest ostateczne.

Art. 72. 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub placówki albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły lub placówki.

2.  Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego sta- nowiska kierowniczego w szkole lub placówce.

3.  W przypadku określonym w ust. 2, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Art. 73. 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej poło- wy jej członków.

2.  Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

3.  Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na ze- braniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.

Art. 74. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, typy szkół i placówek, w których nie tworzy się rady pedagogicznej ze względu na specyficzną organizację pracy szkoły lub placówki.

 

Rozdział 4

Społeczne organy w systemie oświaty

Art. 75. 1. Przy ministrze właściwym do spraw oświaty i wychowania może działać Krajowa Rada Oświatowa, zwana dalej „Krajową Radą”, będąca społecznym organem opiniodawczym i wnioskodawczym w sprawach oświaty.

2.  Krajową Radę tworzy minister właściwy do spraw oświaty i wychowania na wniosek wojewódzkich rad oświato- wych reprezentujących co najmniej 1/4 województw.

3.  Krajowa Rada:

1)       opracowuje i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania projekty założeń polityki oświato- wej państwa;

2)       opiniuje kryteria podziału środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przeznaczonych na oświatę;

3)       opiniuje koncepcję kształcenia, w tym ramowe plany nauczania oraz zakres obowiązujących podstaw programowych;

4)       opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących oświaty;

5)       opiniuje inne sprawy dotyczące oświaty, przedstawione przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

4.  Krajowa   Rada   może   występować   z wnioskami  dotyczącymi  spraw  oświaty  bezpośrednio  do  naczelnych    i centralnych organów administracji rządowej.

Art. 76. 1. W skład Krajowej Rady wchodzą przedstawiciele wojewódzkich rad oświatowych, po jednym z każdej rady wojewódzkiej, oraz po jednym przedstawicielu centralnych struktur związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

2.  Kadencja Krajowej Rady trwa 3 lata.

3.  Krajowa Rada uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego.

4.  Krajowa Rada może powoływać stałe i doraźne komisje.

5.  Obsługę administracyjną Krajowej Rady zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Art. 77. 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może utworzyć Radę do spraw Szkolnictwa Artystycznego będącą społecznym organem opiniodawczym i wnioskodawczym w sprawach kształcenia arty- stycznego oraz określić zakres i zasady jej działania, a także zasady powoływania i odwoływania jej członków.

 

 

2. Inni ministrowie prowadzący szkoły lub placówki mogą również powoływać rady do spraw podporządkowanego sobie szkolnictwa oraz określać zakres i zasady ich działania.

Art. 78. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może powołać radę oświatową działającą przy tym organie.

2.  Do zadań rady oświatowej należy:

1)       badanie potrzeb oświatowych na obszarze działania jednostki samorządu terytorialnego oraz przygotowywanie pro- jektów ich zaspokajania;

2)       opiniowanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części dotyczącej wydatków na oświatę;

3)       opiniowanie projektów sieci publicznych szkół i placówek;

4)       opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego wydawanych w sprawach oświaty;

5)       wyrażanie opinii i wniosków w innych sprawach dotyczących oświaty.

3.  Właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić radzie oświatowej projekty aktów, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4.

Art. 79. Organ, o którym mowa w art. 78 ust. 1, ustala:

1)       skład i zasady wyboru członków rady oświatowej;

2)       regulamin działania rady oświatowej.

Art. 80. 1. W szkołach i placówkach mogą działać rady szkół i placówek.

2.  Rada szkoły lub placówki uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły lub placówki, a także:

1)       uchwala statut szkoły lub placówki;

2)       opiniuje projekt planu finansowego szkoły lub placówki;

3)       może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą lub placówką z wnioskami o zbadanie    i dokonanie oceny działalności szkoły lub placówki, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole lub placówce; wnioski te mają dla organu charakter wiążący;

4)       opiniuje plan pracy szkoły lub placówki, projekty eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szko- ły lub placówki;

5)       z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły lub placówki i występuje z wnioskami do dyrektora, rady peda- gogicznej, organu prowadzącego szkołę  lub  placówkę  oraz  do  wojewódzkiej  rady oświatowej,  w szczególności w sprawach organizacji zajęć, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 i 5–7.

3.  W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki rada szkoły lub placówki może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady szkoły lub placówki określa regulamin, o którym mowa w art. 81 ust. 8.

Art. 81. 1. W skład rady szkoły lub placówki wchodzą, z zastrzeżeniem ust. 2–4, w równej liczbie:

1)       nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli;

2)       rodzice wybrani przez ogół rodziców;

3)       uczniowie wybrani przez ogół uczniów.

2.  W skład rady szkoły lub placówki nie wchodzą uczniowie przedszkoli, uczniowie klas I–IV szkół podstawowych, z wyłączeniem   szkół    dla    dorosłych,   a także   uczniowie   szkół   specjalnych   i placówek   dla   dzieci   i młodzieży  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim oraz uczniowie szkół i placówek określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 85 ust. 8.

3.  W szkole podstawowej dla dzieci i młodzieży udział uczniów klasy V i VI w radzie szkoły nie jest obowiązkowy.

4.  W szkołach i placówkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 83 ust. 6 udział rodziców w radzie szkoły lub placówki nie jest obowiązkowy.

5.  Rada powinna liczyć co najmniej 6 osób.

6.  Tryb wyboru członków rady szkoły lub placówki określa statut szkoły lub placówki. Statut szkoły lub placówki może przewidywać rozszerzenie składu rady o inne osoby niż wymienione w ust. 1.

 

 

7.  Kadencja rady szkoły lub placówki trwa 3 lata. Statut szkoły lub placówki może dopuszczać dokonywanie corocz- nej zmiany 1/3 składu rady.

8.  Rada szkoły lub placówki uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania rady są protokołowane.

9.  W regulaminie, o którym mowa w ust. 8, mogą być określone rodzaje spraw, w których rozpatrywaniu nie biorą udziału przedstawiciele uczniów.

10.  W posiedzeniach rady szkoły lub placówki może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor szkoły lub placówki.

11.  Do udziału w posiedzeniach rady szkoły lub placówki mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym.

12.  Rady szkół lub placówek mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.

13.  Powstanie rady szkoły lub placówki organizuje dyrektor szkoły lub placówki z własnej inicjatywy albo na wnio- sek rady rodziców, a w przypadku szkół ponadpodstawowych także na wniosek samorządu uczniowskiego.

14.  W szkołach artystycznych przepisy ust. 2–4 i 13 stosuje się odpowiednio.

Art. 82. 1. Rady szkoły lub placówki nie powołuje się w szkołach i placówkach, w których ze względu na specyfikę organizacji pracy i zadania nie ma  możliwości  wyłonienia  stałej  reprezentacji  rodziców lub  uczniów,  o której  mowa w art. 81 ust. 1 pkt 2 i 3.

2. W szkołach lub placówkach, w których rada nie została powołana, zadania rady wykonuje rada pedagogiczna.

Art. 83. 1. W szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodzi- ców uczniów.

2.  W skład rad rodziców wchodzą:

1)       w szkołach – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;

2)       w placówkach – co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowan- ków danej placówki;

3)       w szkołach artystycznych przedstawiciele w liczbie określonej w statucie szkoły, wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej szkoły.

3.  W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4.  Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1)       wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2)       szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3, oraz przedstawicieli rad od- działowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, do rady rodziców odpowiednio szkoły lub placówki.

5.  Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.

6.  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku szkół i placówek artystycznych minister właś- ciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określą, w drodze rozporządzenia, rodzaje szkół i placówek,    w których nie tworzy się rad rodziców, uwzględniając organizację szkoły lub placówki lub brak możliwości bezpośrednie- go uczestniczenia w ich działalności reprezentacji rodziców.

Art. 84. 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzą- cego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

2.  Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:

1)       uchwalanie w porozumieniu z radą  pedagogiczną  programu wychowawczo-profilaktycznego  szkoły lub  placówki, o którym mowa w art. 26;

2)       opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki,      o którym mowa w art. 56 ust. 2;

3)       opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

 

 

3.  Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą peda- gogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, program ten ustala dyrektor szkoły lub placówki w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły lub placówki obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

4.  W szkołach i placówkach, w których nie tworzy się rad rodziców, program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, uchwala rada pedagogiczna.

5.  W szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorial- nego lub przez osoby fizyczne oraz w szkołach i placówkach niepublicznych program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, ustala organ wskazany w statucie szkoły lub placówki.

6.  W celu  wspierania  działalności  statutowej  szkoły  lub  placówki,  rada  rodziców  może  gromadzić  fundusze    z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin,  o którym mowa w art. 83 ust. 4.

7.  Fundusze, o których mowa w ust. 6, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

Art. 85. 1. W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.

2.  Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.

3.  Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4.  Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.

5.  Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)       prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2)       prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)       prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4)       prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5)       prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrze- bami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;

6)       prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

6.  Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

7.  Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

8.  Minister właściwy do  spraw  oświaty  i wychowania  określi,  w drodze  rozporządzenia,  typy szkół  i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego ze względu na konieczność stosowania w szkole lub placówce specjal- nej organizacji nauki i metod pracy, a także ze względów wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych.

9.  Samorząd w szkole dla dorosłych lub placówce kształcenia ustawicznego, w celu wspierania działalności statuto- wej szkoły lub placówki, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin, o którym mowa w ust. 3.

Art. 86. 1. W szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo roz- szerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.

2.  Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

3.  W szkołach  i placówkach,  określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 83 ust. 6,  oraz  w szkołach   i placówkach, w których nie utworzono rady szkoły lub placówki, nie stosuje się wymogu uzyskania pozytywnej opinii odpowiednio rady szkoły lub placówki i rady rodziców, o których mowa w ust. 2.

 

 

Art. 87. Przepisy art. 80–83, art. 84 ust. 1–4, 6 i 7, art. 85 i art. 86 nie dotyczą szkół i placówek publicznych prowa- dzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz szkół i placówek niepublicznych.

 

Rozdział 5

Organizacja kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach publicznych

Art. 88. 1. Szkołę lub placówkę publiczną zakłada się na podstawie aktu założycielskiego, który określa jej typ, na- zwę i siedzibę.

2.  Akt założycielski szkoły publicznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny, oprócz danych wymienionych w ust. 1 określa także jej zasięg terytorialny (obwód), w szczególności nazwy miejscowości (w miastach nazwy ulic lub ich części) należących do jej obwodu, a w przypadku szkoły podstawowej także podporządkowane jej organizacyjnie szkoły filialne. Szkole publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialne- go nie ustala się obwodu, chyba że osoba prowadząca wystąpi z takim wnioskiem.

3.  Nie ustala się obwodów szkołom specjalnym, szkołom integracyjnym, szkołom dwujęzycznym, szkołom dla mniej- szości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym, szkołom sportowym, szkołom mistrzostwa sportowego, szkołom artystycznym, szkołom w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz szkołom przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

4.  Założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną wymaga:

1)       zezwolenia właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem jest prowadzenie szkół lub pla- cówek publicznych danego typu, wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty;

2)       w przypadku szkół artystycznych:

a)      realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne – zezwolenia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

b)      realizujących także kształcenie ogólne zezwolenia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.

5.  Wniosek o udzielenie  zezwolenia,  o którym mowa  w ust. 4,  składa  się  wraz z projektem aktu założycielskiego  i statutu; wniosek zawiera także dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego pod- miotów gospodarki narodowej. Wniosek  składa  się  nie  później  niż  do  dnia  30 września  roku  poprzedzającego  rok, w którym ma nastąpić uruchomienie szkoły lub placówki. Termin ten może zostać przedłużony za zgodą odpowiednio organu jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 4, albo ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

6.  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do szkół artystycznych – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i warunki udzie- lania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej, tak aby tworzenie szkół publicznych przez osoby prawne i fizyczne sprzyjało poprawie warunków kształcenia, a także korzystnie uzupełniało sieć szkół publicznych na danym terenie.

7.  Organ lub osoba, o których mowa w art. 8 ust. 2, zakładająca szkołę lub placówkę podpisuje akt założycielski oraz nadaje pierwszy statut.

8.  Akt założycielski i statut szkoły lub placówki publicznej przesyła się właściwemu kuratorowi oświaty oraz innym organom właściwym do sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołą lub placówką.

Art. 89. 1. Szkoła publiczna, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 14–18, może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowią- zany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych uczniów), właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.

2.  Szkoła w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich oraz szkoła przy zakładzie karnym lub areszcie śled- czym może być zlikwidowana w każdym czasie, po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole.

3.  Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, a w przypadku publicznej szkoły artystycznej prowadzonej przez jed-

 

 

nostkę samorządu terytorialnego – po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dzie- dzictwa narodowego. Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu tery- torialnego lub osobę fizyczną może zostać zlikwidowana za zgodą organu, który udzielił zezwolenia na jej założenie.

4.  Opinia, o której mowa w ust. 3, jest wydawana w drodze postanowienia, na które przysługuje:

1)       zażalenie do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – w przypadku postanowienia wydanego przez kuratora oświaty;

2)       wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodo- wego – w przypadku postanowienia wydanego przez tego ministra.

5.  Opinia,  o której   mowa  w ust. 3,  jest  wydawania  w ciągu  30 dni  od  dnia  doręczenia  kuratorowi  oświaty,     a w przypadku publicznej szkoły artystycznej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego – ministrowi właści- wemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wystąpienia jednostki samorządu terytorialnego o wydanie tej opinii.

6.  Dokumentację zlikwidowanej szkoły publicznej przekazuje się organowi prowadzącemu szkołę, z wyjątkiem do- kumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.

7.  Dokumentację zlikwidowanej szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną prze- kazuje się właściwemu organowi jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 88 ust. 4.

8.  Przepisy ust. 1–7 stosuje się odpowiednio do placówek publicznych, z wyjątkiem warunku o likwidacji z końcem roku szkolnego.

9.  Przepisy ust. 1–8 i art. 88 stosuje się odpowiednio w przypadku przekształcenia szkoły lub placówki.

10.  Organ prowadzący szkołę lub placówkę może przenieść kształcenie w określonym zawodzie z tej szkoły lub pla- cówki do innej szkoły tego samego typu lub innej placówki tego samego rodzaju prowadzonej przez ten organ, po zawia- domieniu, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem przeniesienia, kuratora oświaty i rodziców uczniów, a w przypadku szkoły dla dorosłych – uczniów.

11.  Przepisów ust. 1–8 nie stosuje się w razie przekazania przez jednostkę samorządu terytorialnego prowadzenia szkoły publicznej osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej.

12. Przekazanie, o którym mowa w ust. 11, jest równoznaczne z likwidacją dotychczasowej formy organizacyjno-prawnej szkoły, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260).

13.  Organ prowadzący publiczną inną formę wychowania przedszkolnego może przekształcić tę formę w publiczne przedszkole. Do przekształcenia nie stosuje się przepisów ust. 1–9. Przepisy art. 88 stosuje się odpowiednio.

14.  W przypadku zamiaru likwidacji szkoły podstawowej specjalnej, szkoły sportowej, szkoły mistrzostwa sportowe- go lub szkoły ponadpodstawowej, prowadzonych przez powiat, starosta jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły także organ wykonawczy gminy, na obszarze której ma siedzibę ta szkoła.

15.  Organ wykonawczy gminy,  w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły,  o której mowa w ust. 14, na podstawie uchwały rady gminy, może wystąpić do powiatu z wnioskiem o przekazanie gminie prowadzenia tej szkoły.

16.  W przypadku  otrzymania  wniosku,   o którym  mowa   w ust. 15,   powiat  przekazuje  gminie,  która  wystąpiła z wnioskiem, prowadzenie szkoły z początkiem roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym powiat otrzy- mał ten wniosek.

17.  Warunki korzystania przez gminę z mienia przejętej szkoły określa porozumienie pomiędzy gminą i powiatem, zawarte w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez powiat wniosku gminy, o którym mowa w ust. 15.

18.  W przypadku niezawarcia porozumienia w terminie, o którym mowa w ust. 17, gmina przejmuje prowadzenie szkoły, jeżeli w drodze uchwały rady gminy zobowiąże się do zapewnienia warunków działania szkoły, w tym bezpiecz- nych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Art. 90. 1. Podjęcie przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną prowadzenia wychowania przedszkolnego w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, wymaga zezwolenia gminy właściwej ze względu na miejsce prowadzenia tych form. Przepisy art. 88 ust. 4–8 i art. 89 stosuje się odpowiednio, z tym że do wniosku o udzielenie zezwolenia zamiast projektu statutu dołącza się projekt organizacji wychowania przedszkolne- go, które ma być realizowane w danej formie.

 

 

2.  Podjęcie przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, która prowadzi pu- bliczne przedszkole lub publiczną szkołę podstawową, prowadzenia wychowania przedszkolnego w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, wymaga zmiany zezwolenia na założenie odpowiednio przedszkola lub szkoły pod- stawowej. Przepisy art. 88 ust. 4–6 i art. 89 stosuje się odpowiednio, z tym że do wniosku o zmianę zezwolenia zamiast projektu statutu dołącza się projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie.

3.  Przekształcenie publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, w publiczne przedszkole wymaga zmiany zezwolenia na założenie tej formy. Przepisy art. 88 ust. 4–6 stosuje się odpowiednio, z tym że do wniosku o zmianę zezwolenia dołącza się projekt statutu przedszkola.

Art. 91. 1. Organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je połączyć w zespół. Połączenie nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół lub placówek i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół lub placówek, o ile statut zespołu nie stanowi inaczej.

2.  Organ prowadzący może połączyć w zespół prowadzoną przez siebie szkołę podstawową z prowadzonymi przez siebie przedszkolami mającymi siedzibę na obszarze objętym obwodem tej szkoły.

3.  Organ prowadzący może połączyć w zespół prowadzone przez siebie przedszkola mające siedzibę na obszarze objętym obwodem jednej szkoły podstawowej.

4.  Dyrektor zespołu jest dyrektorem szkoły lub placówki w rozumieniu ustawy.

5.  Utworzenie zespołu następuje w trybie art. 88, z tym że akt założycielski wymaga zaopiniowania przez rady peda- gogiczne. W przypadku utworzenia zespołu szkół lub placówek prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną albo włączenia takiej szkoły lub placówki do zespołu, wydanie zezwolenia,  o którym mowa w art. 88 ust. 4, nie wymaga uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty.

6.  W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie zespołu tracą moc postanowienia zawarte w statutach połączonych szkół lub placówek.

7.  Organ prowadzący zespół szkół lub placówek albo szkół i placówek może wyłączyć z zespołu niektóre szkoły lub placówki, włączyć do zespołu inne szkoły lub placówki, a także może rozwiązać zespół. W przypadku wyłączenia szkół lub placówek z zespołu oraz rozwiązania zespołu przepisów art. 88 i art. 89 nie stosuje się.

8.  Utworzenie zespołu, w którego skład wchodzą szkoły lub placówki albo szkoły i placówki prowadzone przez różne organy, może nastąpić po zawarciu porozumienia między tymi organami. Porozumienie powinno określać, który z organów będzie wykonywać zadania organu prowadzącego, sposób finansowania oraz tryb rozwiązania zespołu.

9.  Połączenie w zespół, o którym mowa w ust. 1–3, oraz włączenie do zespołu szkoły lub placówki, o którym mowa w ust. 7, jest dokonywane z dniem 1 września danego roku.

10.  Wyłączenie z zespołu oraz rozwiązanie zespołu, o których mowa w ust. 7, jest dokonywane z dniem 31 sierpnia danego roku.

Art. 92. 1. Organ prowadzący szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny lub oddziały przed- szkolne, może przekształcić ten oddział przedszkolny lub te oddziały przedszkolne w przedszkole. Do przekształcenia stosuje się przepisy art. 88 ust. 1 i 4–8.

2.  Przedszkole utworzone zgodnie z ust. 1, tworzy zespół ze szkołą podstawową, w której dotychczas działały oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne.

3.  W przypadku przekształcenia, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły podstawowej, w której dotychczas działały oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne, staje się dyrektorem zespołu, o którym mowa w ust. 2, do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora szkoły podstawowej.

4.  Jeżeli szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział lub oddziały przedszkolne działa w ramach zespołu, to przedszkole utworzone zgodnie z ust. 1, wchodzi w skład tego zespołu.

5.  Do lokalu, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone zgodnie z ust. 1, stosuje się przepisy art. 126 ust. 1–3 i przepisy wydane na podstawie art. 126 ust. 4.

Art. 93. 1.  Organ  prowadzący  szkoły  dla  dorosłych,  szkoły  prowadzące  kształcenie  zawodowe  lub  placówki,  o których mowa w art. 2 pkt 4, może je połączyć w zespół, zwany „centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego”.

2.  W skład centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego wchodzi co najmniej jedna szkoła prowadząca kształce- nie zawodowe oraz co najmniej jedna placówka kształcenia praktycznego.

 

 

3.  Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe, a także podejmuje działania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.

4.  Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego współpracuje z pracodawcami i organizacjami pracodawców.

5.  Do centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego przepisów art. 91 ust. 9 i 10 nie stosuje się.

Art. 94. Rok szkolny  we  wszystkich  szkołach  i placówkach  rozpoczyna  się  z dniem  1 września  każdego  roku,  a kończy – z dniem 31 sierpnia następnego roku.

Art. 95. 1. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I–VIII, a w przypadku szkoły podstawowej dla dorosłych – klasy VII i VIII.

2.  W przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami, mogą być tworzone szkoły podstawowe obejmujące strukturą organizacyjną klasy I–III albo klasy I–IV.

3.  W przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami, mogą być tworzone szkoły podstawowe filialne obejmu- jące strukturą organizacyjną klasy I–III albo klasy I–IV.

4.  Szkoła filialna, o której mowa w ust. 3, jest podporządkowana organizacyjnie szkole podstawowej obejmującej strukturą organizacyjną klasy I–VIII.

5.  Szkole podstawowej obejmującej strukturą organizacyjną klasy I–VIII mogą być podporządkowane organizacyjnie nie więcej niż dwie szkoły filialne.

6.  W przypadku  szkół  podstawowych  specjalnych  funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz szkół w zakładach poprawczych mogą być tworzone szkoły obejmujące część klas szkoły podstawowej. Przepisów ust. 2–5 nie stosuje się.

Art. 96. 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły, z wyjątkiem szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne, jest oddział.

2.  Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

3.  W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

4.  W szkołach działających w szczególnie trudnych warunkach demograficznych lub geograficznych, w zakresie da- nego etapu edukacyjnego dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych.

5.  W przypadku, o którym mowa w ust. 4, w szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, do- puszcza się łączenie zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym dla dzieci 6-letnich z zajęciami edukacyjnymi prowa- dzonymi w klasie I, z tym że co najmniej połowa zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym oraz co najmniej połowa obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu odpowiednio edukacji polonistycznej, przyrodniczej, matematycznej oraz języka obcego nowożytnego w klasie I powinna być prowadzona oddzielnie w oddziale przedszkolnym i w klasie I.

Art. 97. 1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

2.  Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

3.  Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą szkół artystycznych.

Art. 98. 1. Statut szkoły zawiera w szczególności:

1)       nazwę i typ szkoły oraz jej siedzibę, a w przypadku gdy szkoła wchodzi w skład zespołu szkół – także nazwę tego zespołu;

2)       imię szkoły, o ile zostało nadane;

3)       nazwę i siedzibę organu prowadzącego szkołę;

4)       cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich wykonywania, w tym w zakresie udzielania po- mocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpie- czeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia;

5)       organy szkoły oraz ich szczegółowe kompetencje, a także szczegółowe warunki współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi;

 

 

6)       organizację pracy szkoły, w tym organizację oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznych, inte- gracyjnych, specjalnych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3, z uwzględnieniem organizacji nauczania  i oceniania w tych klasach, oraz organizację nauczania języka mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych lub języka regionalnego, jeżeli szkoła takie oddziały lub nauczanie prowadzi, organizację wczesnego wspomagania roz- woju dzieci, jeżeli szkoła takie wspomaganie prowadzi, a także zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, jeśli szkoła ta- kie zajęcia prowadzi;

7)       zakres zadań nauczycieli, w tym nauczyciela wychowawcy i nauczyciela bibliotekarza, oraz innych pracowników szkoły, w tym także zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, a także sposób i formy wykonywania tych zadań dostosowane do wieku i potrzeb uczniów oraz warunków środowiskowych szkoły;

8)       szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów, o którym mowa w art. 44b ustawy o systemie oświaty;

9)       nazwę zawodu lub zawodów, w których kształci szkoła w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;

10)     szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;

11)     organizację zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;

12)     organizację pracowni szkolnych, w szczególności pracowni ćwiczeń praktycznych, pracowni symulacyjnych oraz warsztatów szkolnych dla realizacji zajęć praktycznych, jeżeli szkoła takie pracownie i warsztaty posiada;

13)     organizację dodatkowych zajęć dla uczniów, zwiększających szanse ich zatrudnienia, jeżeli szkoła takie zajęcia pro- wadzi;

14)     organizację kształcenia ogólnego i zawodowego w przypadku pracowników młodocianych – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;

15)     określenie formy kształcenia – stacjonarnej lub zaocznej – w przypadku szkoły dla dorosłych;

16)     organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;

17)     prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły, a także tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia;

18)     rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody;

19)     rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary;

20)     przypadki, w których dyrektor szkoły podstawowej może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły;

21)     sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu;

22)     formy opieki i pomocy uczniom,  którym z przyczyn rozwojowych,  rodzinnych lub  losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie;

23)     organizację biblioteki  szkolnej  oraz  warunki  i zakres  współpracy  biblioteki  szkolnej  z uczniami,  nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami;

24)     organizację internatu, o ile został w szkole zorganizowany;

25)     organizację świetlicy z uwzględnieniem warunków wszechstronnego rozwoju ucznia – w przypadku szkoły podsta- wowej i szkoły prowadzącej kształcenie specjalne, o której mowa w art. 127 ust. 1;

26)     warunki stosowania sztandaru szkoły, godła szkoły oraz ceremoniału szkolnego, o ile zostały ustanowione.

2.  W przypadku szkoły dla dzieci i młodzieży statut określa także:

1)       organizację współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;

2)       organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki;

3)       organizację współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.

3.  W przypadku szkoły dla dorosłych statut określa także zasady uczęszczania na wybrane zajęcia edukacyjne przez osoby przygotowujące się do egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ustawy o systemie oświaty.

 

 

4.  W przypadku szkoły dla dzieci i młodzieży cele i zadania szkoły określone w statucie uwzględniają program wy- chowawczo-profilaktyczny szkoły, o którym mowa w art. 26.

Art. 99. Obowiązki ucznia określa się w statucie szkoły z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:

1)       właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych;

2)       usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w tym formy usprawie- dliwiania nieobecności przez osoby pełnoletnie;

3)       przestrzegania zasad  ubierania  się  uczniów na  terenie  szkoły lub  noszenia na terenie szkoły jednolitego stroju –  w przypadku, o którym mowa w art. 100;